О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 495               02.03.2018г.           Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ІІІ състав, на втори март две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чавдар Димитров

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административен характер дело номер 537 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 60, ал.4 от АПК.

Образувано по жалба на „ШЕКИ ГРУП 15“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Генерал Гурко“ №39 против Разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка – „запечатване на търговски обект – заведение за бързо хранене, находящо се в гр.Бургас, ул. “Генерал Гурко“ №39, стопанисван от „ШЕКИ ГРУП 15“ ЕООД и забрана достъпа до него за срок от 14 дни", обективирано в Заповед №ФК-24-0268687/21.02.2018. на Директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП гр.Бургас за налагане на принудителна административна мярка.

След констатация за липсата на внесена от страна на жалбоподателя държавна такса, със свое разпореждане от 26.02.2018г. настоящият съдебен състав, на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151, т.3 от АПК е дал указания до жалбоподателя да заплати държавна такса в размер на 50,00 лева в полза на АС Бургас незабавно  след уведомяването му. Уведомлението не е било надлежно връчено, тъй като длъжностното лице е констатирало, че седалището на дружеството се намира на адреса на запечатаното заведение. На 28.02.2018г. дружеството е уведомено за ново разпореждане на съдебния състав от същата дата, постановено в 10,00часа, съобразно което съдебният състав е предоставил срок до 17,00 часа на същия ден за внасяне на д.т. по така образуваното дело. Срокът е изтекъл, но след служебна проверка е било установено това, че таксата за разглеждане на жалбата не е била заплатена. Т.е., в  предоставения от съда 7-дневен срок за отстраняване на констатираните нередовности същите не са били отстранени като не е постъпило и искане за продължаване на така предоставения на жалбоподателя срок.

Съдът в разпореждането си е предупредил дружеството-жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, което предупреждение е било предадено от длъжностното лице – деловодител при провеждане на разговора, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците не са били отстранени в срок.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ШЕКИ ГРУП 15“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Генерал Гурко“ №39.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3449 по описа за 2017 година на Административен съд гр.Бургас против Разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка – „запечатване на търговски обект – заведение за бързо хранене, находящо се в гр.Бургас, ул. “Генерал Гурко“ №39, стопанисван от „ШЕКИ ГРУП 15“ ЕООД и забрана достъпа до него за срок от 14 дни", обективирано в Заповед №ФК-24-0268687/21.02.2018. на Директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП гр.Бургас за налагане на принудителна административна мярка.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ