ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.05.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети май                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 537 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.С.Ч., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на Община Средец, редовно уведомен, се представлява от адвокат И.К., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е образувано по жалба на Я.С.Ч., ЕГН **********,*** против Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 27-2-1/27.11.2015 г., издаден от Главен експерт МП, оправомощен със заповед № 262/06.04.2015 г. на кмета на община Средец.

          Съдът ДОКЛАДВА представените с жалбата писмени доказателства.

          ДОКЛАДВА постъпила молба № 3553/10.04.2017 г. от пълномощника на ответника, с която е представена административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

          АДВ. П.: Поддържам жалбата. Оспорвам отговора на ответната страна, като неоснователен.

Няма да сочим нови доказателства. Да се приемат представените писмени доказателства.

          АДВ. К.: Оспорваме жалбата. Считаме същата за неоснователна и незаконосъобразна.

Моля да приемете представените с административната преписка писмени доказателства. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

          СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените писмени доказателства като допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените с  жалбата.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

          АДВ. П.: Считам, че актът не е връчен лично на г-н Ч.. Същият не е запознат с него и не е знаел, че има задължения. Разбрал е за тези задължения, когато е получил покана за доброволно изпълнение от ДСИ към РС – Средец. Процесният автомобил е спрян от движение на 10.07.2003 г., а е бракуван на 24.01.2011 г. От 07.11.2013 г. е снет от отчет и от КАТ – Бургас. Тогава такива са били разпоредбите на ЗМДТ, в редакцията преди 01.01.2010 г. – чл. 58, ал. 4 от ЗМДТ, където няма изрично изискване да е прекратена регистрацията на МПС, а единствено изискването е да не се ползва. От представеното удостоверение от 2003 г. е видно, че автомобилът не е ползван и вземането е следвало да бъде отписано на основание чл. 68, ал. 3, тъй като е изтекъл давностният срок.

Моля да отмените изцяло  издадения акт за установяване на задължения по декларация, като неправилен и необоснован.

Не претендираме разноски по делото.

          АДВ. К.: Моля да оставите жалбата без уважение, като неоснователна. Представям писмени бележки.

Претендираме разноски в размера на адвокатското възнаграждение съобразно пълномощното, представено в предходно съдебно заседание.

          СЪДЪТ счете делото и обяви, че ще се произнесе в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

     СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: