ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  517               22 март 2016   година                  град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав,  в закрито заседание на двадесети  и втори март, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                              

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова административно  дело  номер 537  по описа за  2016 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.294 и сл. от Административно-процесуален кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба на „Бутед“АД ЕИК по Булстат 812117147, със седалище и адрес на управление- гр.***, представлявано от Н.П.Ш. против постановление на органа по изпълнението, обективирано в писмо, изх.№БС-1380-01-020 от 01.03.2016 година на началника на ДНСК-София, с което е възложено принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮИР-180 от 25.07.2012 година на началника на РДНСК, Югоизточен район.

Жалбоподателят твърди, че действията на органа по изпълнението са нищожни. Счита, че производството по изпълнението следва да бъде спряно, поради висящ спор за собственост с адресата на акта, подлежащ на изпълнение. Иска отмяна на действията по принудително изпълнение, обективирани в писмо, изх.№БС-1380-01-020 от 01.03.2016 година на началника на ДНСК-София.

В жалбата е направено искане за спиране производството по принудително изпълнение.

 В представеното по делото становище на основание чл.297, ал.3 АПК, органът по изпълнението излага доводи за недопустимост, респ. за неоснователност на жалбата. Моли съда да остави жалбата без разглеждане, респ. да я отхвърли, както и направеното с нея искане за спиране на принудителното изпълнение.

Административен съд-Бургас, след извършена служебна проверка, намира, че жалбата е недопустима за разглеждане по същество поради липса на правен интерес, по следните съображения:

Предмет на оспорване  в настоящото производство е постановление на органа по изпълнението, обективирано в писмо, изх.№№БС-1380-01-020 от 01.03.2016 година на началника на ДНСК-София, с което е възложено принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮИР-180 от 25.07.2012 година на началника на РДНСК, Югоизточен район.

Заповед № ДК-02-ЮИР-180 от 25.07.2012 година на началника на РДНСК, Югоизточен район, с която е наредено, на основание чл.225, ал.1 ЗУТ, да се премахне установения незаконен строеж „Едноетажна сграда“ с идентификатор 07079.604.195.49 по КККР на гр.Бургас/ под №49 по помощна схема на РО“НСК“-Бургас, РДНСК, ЮИР/, находящ се в имот с идентификатор 07079.604.195 по КККР на гр.Бургас, представляващ ПИ №129, кв.53/бивш кв.16/ на гр.Бургас,  е оспорена по съдебен ред от „Бутед“АД като с определение №388 от 12.02.2015 година, постановено по адм. дело №2418/2012 година по описа на Административен съд-Бургас е оставена без разглеждане жалбата на дружеството, поради липса на правен интерес и е прекратено производството по делото/л.27-34 от делото/. Това определение на Административен съд-Бургас е оставено в сила с определение №5065 от 07.05.2015 година, постановено по адм. дело №4276/2015 година на ВАС/л.35-37 от делото/. Следователно налице е безспорно влязъл в сила административен акт, който подлежи на изпълнение по арг. от 268, т.1 АПК.

Производството пред административен съд по оспорване на изпълнителното основание- заповедта на началника на РДНСК, Югоизточен район е инициирано по жалба на „Бутед“АД, а като заинтересована страна е конституиран адресата на административния акт-„Сентрал парк Бургас“ЕООД.

В конкретния случай, безспорно се касае за постановление на органа по изпълнението, което съобразно нормата на чл.294 АПК подлежи на обжалване, а жалбата против него е подадена в срока  по чл.296, ал.1 АПК. Това право принадлежи обаче на страните в производството по изпълнението, както и на третите лица, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати от него по арг. от чл.295 АПК.

Жалбоподателят в настоящото производство не е страна в производството по изпълнението по арг. от нормата на чл.274, ал.2 АПК, според която  длъжници по изпълнението могат да бъдат гражданите и организациите, както и органите, посочени в изпълнителното основание, или техните правоприемници. Не е и трето лице, чиито права, свободи и законни интереси са засегнати от подлежащия на изпълнение административен акт.

Право да обжалват изпълненито на заповед за премахване на незаконен строеж имат само адресатите й по смисъла на §3 от Наредба №13/ 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол/ДВ, бр.69/2001 г./, т.е. извършителите на незаконния строеж или носителите на  вещни права върху сградата и/или земята, както и лицата, задължени за премахването на строежа ако са различни от първите-аргумент от ограничителната спрямо общия чл.147, ал.1 АПК специална норма на чл.149 ЗУТ.

Трети лица по чл.295 АПК могат да обжалват изпълнението само ако е насочено върху тяхно имущество, различно от разпоредения за премахване строеж. „Бутед“АД не е адресат на административния акт за премахване на незоконния строеж. При положение, че с влязъл в сила съдебен акт е прието, че дружеството-жалбоподател няма правен интерес от оспорване на изпълнителното основание-заповедта за премахване на незаконния строеж, то следва извода, че не е страна в изпълнителното производство и не е активно легитимирано да обжалва актовете на органа по изпълнението.

Ирелеванто е обстоятелството, че органът по изпълнението е изпратил до „Бутед“АД покана за доброволно изпълнение, наред с тази до адресата на заповедта за премахване, като го е уведомил и за оспореното в настоящото производство писмо, изх.№БС-1380-01-020 от 01.03.2016 г.

В заключение следва да се посочи, че наличието на правен интерес е положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, която следва да бъде доказана във всеки конкретен случай, при това доказателствената тежест се носи от оспорващия. За наличието на тази процесуална предпоставка съдът следи служебно.

Изложеното обосновава недопустимост на жалбата на „Бутед“АД, която следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да се прекрати.

При този изход на спора безпредметно е произнасяне по искането за спиране на изпълнението.

По тези съображения, Административен съд-Бургас, VІІІ- ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бутед“АД ЕИК по Булстат 812117147, със седалище и адрес на управление- гр.***, представлявано от Н.П.Ш. против постановление на органа по изпълнението, обективирано в писмо, изх.№БС-1380-01-020 от -1.03.2016 година на началника на ДНСК-София, с което е възложено принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮИР-180 от 25.07.2012 година на началника на РДНСК, Югоизточен район.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №537/2016 година по описа на Административен съд-Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                 СЪДИЯ: