Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №836

 

гр. Бургас, 11 май  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тридесети април, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Г.М., изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД №537/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „БТК“ ЕАД гр. София, чрез процесуален представител юрисконсулт Б.П., против Решение №118/09.02.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 64 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е изменено наказателно постановление № 035672/16.10.2014 г., издадено от Директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД „Контрол на пазара“ при КЗП, с което на основание чл. 222а от ЗЗП на „БТК“ ЕАД е наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.113, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗЗП, като е намален размерът на санкцията от 2 000 на 500 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решението и отмяна на  наказателното постановление. Твърди, че първоинстанционният съд неправилно е приложел материалния закон. Според него, събраните по делото доказателства изобщо не могат да обосноват извод за осъществен състав на административно нарушение така, както е приел първоинстанционният съд. Акцентира върху обстоятелството, че при всяка една предявена рекламация е изпълнявал задълженията си за отстраняване на повредите в срок, като отбелязва, че всяка една от рекламациите е правена а различна по вид повреда.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Намира, че първоинстанционният съд правилно е установил фактите, въз основа на които е направил извод за съставомерност на деянието е извършил законосъобразна преценка относно справедливостта на наложеното наказание.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

С потвърденото от първоинстанционния съд наказателно постановление, касаторът е бил санкциониран за това, че не е привел в съответствие стока (GSM Sony Xperia L“), с договора за продажба по предявена рекламация от 08.03.2014 г. до 08.04.2014 г. Това деяние е било квалифицирано като нарушение по чл. 113, ал. 2 във връзка с чл. 113, ал. 1 от ЗЗП и санкционирано на основание чл. 222а от същия закон.

В мотивите на наказателното постановление е посочено, че за процесния телефон са били предявени следните рекламации: предявена на 08.03.2014 г. – апаратът върнат на 13.03.2014 г.; предявена на същия ден рекламация – 13.03.2014 г. – апаратът върнат на 25.03.2014 г.; предявена рекламация на същия ден, на който е върнат - 25.03.2014 г., върнат на 02.04.2014 г.; предявена рекламация на 02.04.2014 г. – върнат на 11.04.2014 г.; предявена рекламация на 25.04.2014 г. – върнат на 15.05.2014 г., последно предявена рекламация на 15.05.2014 – върнат на 16.06.2014 г.

В съдебно заседание пред първоинстанционния съд актосъставителката е заявила, че санкционираното лице на два пъти не е изпълнило задължения за привеждане на стоката в съответствие с договора за периода от 08.03.2014 г. до 09.04.2014 г. и за периода от 25.04.2014 г. до 25.05.2014 г. По делото са били представени и всички протоколи, удостоверяващи приемане на рекламациите, повредите, за които същите са били предявени и доказателства, удостоверяващи датата на връщане на апарата от сервиз.

При тези факти първоинстанционният съд е приел, че правилно с оспореното наказателно постановление за посоченото в него нарушение е била ангажирана отговорността на касатора. Приел е, че задължението да бъде приведена стоката в съответствие с договора в едномесечен срок не е било изпълнено за два периода, така както е заявила в показанията си актосъставителката и е посочил, че дори да се приеме, че към 29.05.2014 г. апаратът е бил приведен в съответствие, тъй като е бил заменен съществен негов елемент – основна платка, то това обстоятелство не изключва възможността за ангажиране на отговорността на лицето за неизпълнение на задълженията му, за посочените периоди през м.март, април и май.

Съдът намира, че решението е постановено при неправилно приложение на материалния закон.

На първо място следва да се посочи, че е налице съществена неяснота относно датата, на която наказващият орган приема, че е извършено нарушението. Както в наказателното постановление, така впоследствие и районният съд приема, че нарушението е извършено за два периода – от 08.03.2014 г. до 05.04.2004 и от 25.04.2014 г. до 25.05.2014 г. При това положение съдът намира, че органът е установил извършването на две отделни нарушения и по отношение на тях е следвало да намери приложение разпоредбата на чл. 18 от ЗАНН. Неприлагането на цитираната норма представлява съществено нарушение на процесуалните правила и е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление.

Отделно от това съдът намира, че нарушението не е доказано и по категоричен начин. Това е така, защото във всеки един от констатираните случаи на рекламация с оглед заявената повреда санкционираното лице е изпълнявало задълженията си е отстранявало същата в предвидения от закона срок. Налице са достатъчно доказателства, които да изключат тезата за бездействие на продавача по отношение на предявената пред него рекламация.

Ето защо, съдът намира, че следва да отмени съдебното решение, както и да отмени наказателното постановление.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №118/09.02.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 64 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 035672/16.10.2014 г., издадено от Директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД „Контрол на пазара“ при КЗП, с което на основание чл. 222а от ЗЗП на „БТК“ ЕАД е наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.113, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗЗП, като е намален размерът на санкцията от 2 000 на 500 лева.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: