ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 17.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети юни                          две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 537 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Н.М. чрез законен представител Е.В.М., редовно призована, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.М. чрез законен представител Е.В.М., редовно призован, не се явява. За двамата жалбоподатели се явява адв. Б., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Директор на ОУ П. К. Яворов” гр. Бургас, редовно призован, се явява адв. М.Д., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становищата на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Е.В.М. като законен представител на М.Н.М. и А.Н.М. против Покана с изх. № 287/18.02.2014 г., издадена от директора на ОУ „Пейо К. Яворов” въз основа на Заповед № РД-09-698/07.05.2009 г. на министъра на образованието и науката.

 

АДВ. Б.: Поддържаме депозираната жалба. Имаме доказателствено искане. Представям решение на Върховен административен съд, с което е отменена заповедта, въз основа на която е издадена поканата за плащане. Същото не е приключило. Актът не е влязъл в сила. Прилагаме протокол от втората инстанция, от който е видно, че делото е приключило, но към момента няма постановен съдебен акт. Моля да бъдат приети по делото, тъй като считаме, че спорът пред Върховен административен съд е преюдициален по отношение на настоящото производство. В тази връзка, моля да уважите молбата за спиране на настоящото производство до решаване на спора пред Върховен административен съд.

Представям заповедта, въз основа на която е издадена оспорената от нас покана. Нямам други доказателствени искания.

АДВ. Д.: Считам, че жалбата е неоснователна, като поддържаме изложените във възражението ни твърдения, като считаме, че жалбата е подадена против неподлежащ на съдебен контрол акт.

Видно от писмо-покана, същото съдържа единствено и само отговори на поставени от жалбоподателя въпроси, входирани с негова изрична молба в ОУ „Пейо К. Яворов”. Моля също така, да оставите без уважение искането за спиране на производството по делото предвид разпоредбите на АПК, че индивидуалните административни актове се преценяват към момента на тяхното издаване и е неоснователно искането за спиране.

Представям като доказателства платежни документи, опровергаващи заявените от жалбоподателя твърдения, че обучаваните ученици, които не са заплатили такса и чиято жалба е предмет на настоящото дело се третират дискриминационно, като се иска от тях да изпълнят законовите разпоредби да заплатят дължимата законова такса. Платежните документи показват, че ученици с аналогичен статус са заплатили таксите за първи и втори учебен срок. Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Б.: Не възразявам да бъдат приети представените доказателства. Моля да ми бъде дадена възможност да изразя становище по същество.

 

Съдът, с оглед заявените от страните становища и по представените доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя документи в днешно съдебно заседание като писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на ответника документи в днешно съдебно заседание като писмени доказателства по делото.

По повод формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за спиране на настоящото производство с оглед неприключилия към момента съдебен спор пред Върховен административен съд, съдът намира, че така образуваният и висящ спор пред Върховен административен съд не е в условия на преюдициалност по отношение на настоящото производство. Съгласно разпоредбите на АПК, материалната законосъобразност на административния акт се преценява към момента на неговото постановяване. От представените от процесуалния представител на жалбоподателя копия от съдебни актове се установява, че предмет на производството пред Върховен административен съд е заповед от 2009 г., докато оспорената в настоящото производство покана е с дата 2014 г. – т.е., период значително след постановяване на заповедта, чиято законосъобразност се оспорва пред Върховен административен съд.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за спиране на настоящото производство до приключване на съдебния спор пред Върховен административен съд по административно дело № 4144/2014 г.

С оглед изчерпване на доказателствените искания от страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Б.: По отношение на становището на ответната страна, че поканата не представлява индивидуален административен акт считаме, че въпреки липсата на някои реквизити, те не са съществени и обективират волята на административния орган, с което се създават задължение за лицата, в случая за жалбоподателя. Освен това, в същата е посочено, че паричните средства в случай, че същите не бъдат преведени в срок, ще бъде преустановено обучението на същите. Предвид изложеното считам, че по съществото си тази покана представлява индивидуален административен акт и е подсъдна на настоящия съд. Считаме, че заповедта, въз основа на която е издаден административният акт дискриминира жалбоподателите, като дискриминацията не е по отношение на това, че същите не са допускани до обучение или до това, че някой друг е заплащал такса, а по отношение на това, че самата държава е въвела безплатно обучение на определена категория чужди граждани и по- конкретно на такива с постоянно пребиваване и продължително пребиваване на територията на България. Моля да уважите жалбата и да ни присъдите разноските по делото.

АДВ. Д.: Моля да оставите жалбата без уважение като насочена срещу акт, който не подлежи на съдебен контрол, а в случай, че намерите, че обжалваният акт представлява индивидуален административен акт, моля да отхвърлите същата като неоснователна, като в двата случая ни присъдите направените по делото разноски.

Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на ответника 7-дневен срок считано от днес, в който срок същия може да изготви и представи писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: