ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 07.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На седми май                                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 537 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – В.Н.Б., редовно призован, явява се лично.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Общински съвет - Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от В.Н.Б. против Решение за недопускането му до интервю за обществен посредник,  като отказа е обективиран в Протокол № 1/25.02.2013 г. на Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Поддържам жалбата. Част от доказателствата съм изложил в жалбата си. Искам да представя и още доказателства. Представям като моля да приемете Разяснение за мотивите към жалбата. Други доказателства няма да ангажирам.

         Запознал съм се с представените с административната преписка документи. Да се приемат представените писмени документи като доказателства.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Представям и моля да приемете Решение на общински съвет - Бургас от Протокол № от 21, с което Общински съвет-Бургас не е избрал общински посредник на територията на Община Бургас, което представям с копие за ответната страна. Нямам други доказателствени искания.

 

         С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка, както и в днешно съдебно заседание от страните документи като писмени доказателства по делото.

         С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Представил съм всичко, което съм счел за нужно в писмена форма – в жалбата и в допълнението към нея, депозирано в днешно съдебно заседание. Поддържам си искането, като моля да бъде отменено оспореното решение на комисията. Моля да бъда допуснат до този конкурс, защото ще има и следващи и на същото основание може да ми откажат и след този конкурс искам да се обяви в частта си след приемането на документите, защото има допуснати редица нарушения в цялата процедура по избор на обществен посредник.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам жалбата за недопустима. Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас е временна. Те като такива не могат да вземат решение. Решенията на Комисията по чл. 9 са актове на помощен орган, като част от процедурата по издаване на окончателния административен акт какъвто е в случая решението на общинския съвет за избор на обществен посредник. Тези актове не подлежат на обжалване. Те не са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21 от АПК. В случай, че приемете, че жалбата е допустима, моля да не я уважавате като неоснователна по съображенията, изложени в писменото становище. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в полза на Общински съвет – Бургас.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

 

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: