ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 13.04.                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На тринадесети април                                   две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

административно дело номер 537 по описа  за 2010 година.

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.М.С., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. С.

         За ОТВЕТНИКА - Общински съвет гр. Созопол, редовно уведомени,  се явява адв. Д.

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Община Созопол, редовно уведомени, се явява адв. Й.

 

         Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

                АДВ. Д.: Моля да не бъде даден ход на настоящото дело, тъй като считам, че оспорването направено от жалбоподателя е недопустимо. Същият не се явява заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 2 от ЗУТ. Мотивите за това са следните: с оспореното решение се одобрява ПУП–ПРЗ, който е с характер на ниско застрояване предвид, че максималната височина на застрояване е 7 метра. Видно от графичната част на ПУП се установява, че са спазени задължителните разстояния, определени в чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно разстоянието на сградите на основно застрояване до страничната граница на УПИ е най-малко 3 метра. Спазени са изискванията на чл. 32, ал. 1 от ЗУТ предвид, че височината на новата застройка е 7 метра, а разстоянието между жилищните сгради на основно застрояване между имота на жалбоподателя и най-близкия УПИ ІХ - общински е по-голям от 7 метра.

С оглед на това считам, че за жалбоподателя липсва правен интерес от подаване на настоящата жалба. Моля да имате предвид обстоятелството, че жалбоподателят не е заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 4 предвид на това, че с одобрения ПУП на практика не се променя начина на трайно предназначение на имота, тъй като видно от скица № 2730/03.02.2009 г. територията е урбанизирана и същата е предназначена за жилищно строителство. С одобряването на ПУП реално не се извършва промяна на предназначението на имота. С оглед на всичко изложено и че безспорно се установи, че жалбоподателят не е заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗУТ моля да оставите жалбата без разглеждане предвид това, че липсва правен интерес от ЗУТ. Моля да приемете писмено становище, касаещо недопустимостта.

         АДВ. Й.: Изцяло се присъединявам към казаното от представителя  на Общински съвет гр. Созопол. В допълнение искам да направя уточнение, че жалбоподателят действително не е заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗУТ първо, защото с изменението на ПРЗ за съответният квартал не се променят разстоянията изискуеми по ЗУТ, а именно три метра на застрояване от границата на имота видно от графичната част и второ, 8 метра на уличната регулация видно също от графичната част. Нещо повече, че височината на етажността и височината на застройката е 7 метра при допустими 10 метра по смисъла на чл. 23 от ЗУТ. Освен това, става дума за извършено застрояване на съседните около жалбоподателя имоти, което фактически е осъществено с предишни разработки на плана и с новото изменение не се променят тези параметри. С предишните разработки се установява и урбанизираната територия, а именно за жилищно строителство с прокарани улици. Безспорно е, че липсва правен интерес по чл. 131, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗУТ.

АДВ. С.: Смятам, че становищата са незаконосъобразни по следните причини: преповтарят становището на кмета на Община Созопол. В тази връзка искам да отбележа, че съгласно чл. 131 от ЗУТ освен всичко изброено до тук не е спазено и още едно обстоятелство това, че сме заинтересована страна по предназначението и характера на съседен имот. Едва сега, в този план в съседния имот на жалбоподателя се прокарва път като градоустройствено мероприятие. Това променя предназначението на съседната територия и прави жалбоподателя заинтересовано лице, поради което моля да отхвърлите възражението на процесуалните представители.

АДВ. Й.: Не става въпрос за заблуждение, защото видно от параметрите, които са изписани в плана ние се позоваваме на това. Ясно е от къде до къде е разработката.

 

Съдът по повод на доводите за недопустимост на жалбата намира следното:
         С оспорения акт – решение № 782/24.11.2009 г. Общински съвет гр. Созопол е одобрил проект за ПУП–ПРЗ за кв. 52 по плана на гр. Созопол.

Жалбоподателят С. се заявява като собственик на ПИ № 1262 в УПИ ІІІ, кв. 52. С предвиденото изменение очевидно не се променят градоустройствените характеристики на неговия имот, но се въвежда улична регулация, която граничи с имота на жалбоподателя. Това е обстоятелство по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ. Отделно от това съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ защото имота на жалбоподателя е предмет на решението на общинския съвет, което се отнася за целия кв. 52, а именно в този квартал се намира имота на жалбоподателя въпреки, че не се правят никакви градоустройствени изменения по самия имот, поради което съдът намира, че жалбоподателят Н.С. има правен интерес по смисъла на горецитираните правни норми да обжалва решението на общинския съвет.

С оглед на това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Оспорва се решение № 782/24.11.2009 г. на Общински съвет гр. Созопол, с който се одобрява проект за ПУП–ПРЗ за УПИ І, кв. 52 предназначен за „индивидуално жилищно строителство”.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Цялото производство протекло с изменението на този ПУП и заповедта, с която е извършено изменението е станало без участието на тези заинтересовани страни. Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства.

АДВ. Д.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана. Моля да приемете препис-извлечение от Протокол № 24/26.03.2009 г. и препис-извлечение от Протокол № 35/24.11.2009 г. на Общински съвет гр. Созопол от които е видно, че същото е включено в дневния ред на заседанието и е прието с мнозинство.

АДВ. Й.: Оспорваме жалбата като неоснователна и във връзка с твърденията ни, че с решението на общинския съвет за изменение на ПРЗ за УПИ І - общински в кв. 52 са спазени всички законови изисквания като разстояния свързани със застрояването на новообразуваните общински имоти, без да се засягат правни интереси на жалбоподателя, включително и с улицата която твърдим, че в тази си част касаеща имота на жалбоподателя - урбанизирана територия е била изпълнена с предходни разработки на ПРЗ. Във връзка с тези ни твърдения Ви моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице –архитект, който да отговори на следните въпроси:

1. Допуснати ли са в проекта ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.502.405 намалени разстояния спрямо ПИ № 1262, парцел 3 с идентификационен № 67800.502.285 собственост на жалбоподателя, включително допуснати ли са намалени разстояния, включително и през улицата?

2. Изпълнена ли е улицата по предходни разработки, касаеща имота на жалбоподателя в частта досежно неговия имот?

 

АДВ. С.: Аз не се противопоставям на тази експертиза. Само моля да задължите общината да представи тези предходни разработки.

        

Съдът по направеното доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза намира, че същото не е относимо с оглед на направените доводи от жалбоподателя, както и с оглед на това, че не е направил доказателствени искания, които да изискват специализирани знания и да бъдат установени с доказателствено средство - съдебно-техническа експертиза. От друга страна формулираните задачи в експертизата са такива, че се стремят да установят отрицателни за административния орган факти, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на съдебно-техническа експертиза.

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Моля да уважите жалбата. От настоящото разглеждане на делото се установи, че жалбоподателят има правен интерес от обжалване и за същия като заинтересована страна не са извършени действия за защита правата и законните интереси. Моля да отмените Решение № 782 по Протокол № 35/24.11.2009 г. на Общински съвет гр. Созопол като незаконосъобразно. Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски. Ще представя писмена защита.

АДВ. Д.: Моля да оставите без уважение жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана. Видно от представените доказателства се установява безспорно, че решението на общинския съвет е правилно и законосъобразно като считам, че при условията на евентуалност жалбоподателят не е заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ. В този смисъл моля да постановите решение, с което да оставите в сила решението на Общински съвет гр. Созопол, както и да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски в пълен размер.

АДВ. Й.: Предвид изложеното в жалбата и единствено и само за процесуалните нарушения твърдим, че същите са изцяло неоснователни с оглед събраните по делото доказателства, като поддържаме и представените предварително от Община Созопол и се присъединяваме към представеното становище на Общински съвет гр. Созопол относно неоснователността на нарушенията по реда на чл. 131, ал. 2, т. 3 и 4 от ЗУТ посочени в жалбата. Същевременно, включително и в хода на съдебното производство не се установиха конкретни други твърдяни от жалбоподателя нарушения на законосъобразността, свързани както с разработката, така и с приемането на оспореното решение на общинския съвет. Дори да приемем, че е налице правен интерес от страна на жалбоподателя, същият не изтъкна други незаконосъобразности свързани със самото допуснато изменение на ПЗР, както и свързани със законосъобразността на оспорения административен акт на общинския съвет предвид, че няма други възражения от подобно естество.

Считаме жалбата за изцяло неоснователна, а решението на общинския съвет за законосъобразно и Ви моля за решение в този смисъл. Ще моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски.

АДВ. С.: Застъпвайки становището на представителя на общината, че възраженията трябва да бъдат обосновани, ЗУТ предвижда какво трябва да се издаде. Издаването на решение на общинския съвет, без да се спазва процедурата по издаването на една такава заповед би довела до саниране на някакви решения, което противоречи както на здравия разум, така и на закона. Всички заинтересовани страни следва да бъдат уведомени за процедурата по промяна на плана - това са всички граждани, цял квартал от хора. Тази жалба е направена с целта Община Созопол да повтори процедурата, да участват в тази разработка и да изразят становище от момента, а не в съдебно заседание. В тази връзка е обжалването ни и в този дух е искането ни за отмяна на това решение на общинския съвет.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: