ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 18.04                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на осемнадесети април                              две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 536 по описа за 2018 година.                 

 На именното повикване в 13:08 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Маркид“ЕООД, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция“Контрол“ при ТД на НАП Бургас,редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

                 

Производството е образувано по жалба на „Маркид“ЕООД против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-23-0265082/21.02.2018г. на директор на Дирекция“Контрол“ при ТД на НАП Бургас, с която е разпоредено „запечатване на търговски обект –магазин „Маркрид“, находящ се в гр.Бургас, ул.Генерал Гурко № 61, стопанисван от „Маркрид“ЕООД и забрана  достъпа до него за срок от 14 дни“

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

         

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици,

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка с писмо вх.№2375/26.02.2018г. от ответника.

 

АДВОКАТ К.:  Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Моля уважаемия административен съдия да отмените процесната заповед като незаконосъобразна на основанията, които са  посочени в жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо административен съдия, считам, че правилно е наложена ЗПАМ с разпореждане за предварително изпълнение, тъй като извършеното административно нарушение отговаря на Закона и след като е извършено такова, следва да бъде наложена такава мярка. При издаването и не са допуснати процесуални нарушения, поради което, моля да я потвърдите.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.11 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: