О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Бургас, №583/31.03.2016г.

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, състав, в закрито заседание на тридесет и първи март, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                                 СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№536 по описа за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Бутед” АД ЕИК 812117147 против Постановление на орган на изпълнението, материализирано в писмо № БС-1380-01-027/01.03.2016г. на началника на ДНСК София, с което е възложено принудително изпълнение на заповед ДК-02-ЮИР-162/25.07.2012г. издадена от началника на РДНСК Югоизточен район.

По делото е постъпила молба вх.№3057/2016г. от законния представител на жалбоподателя, с която заявява, че оттегля жалбата и иска производството да бъде прекратено.  

С оглед писменото искане, направено по реда на чл.155, ал.3 от АПК за прекратяване на делото поради оттегляне на жалбата, съдът намира, че производството следва да се прекрати. 

Мотивиран от горното и на основание чл.159 т.8 във вр. чл.155 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Бутед” АД, ЕИК 812117147 против Постановление на орган на изпълнението, материализирано в писмо № БС-1380-01-027/01.03.2016г. на началника на ДНСК София, с което е възложено принудително изпълнение на заповед ДК-02-ЮИР-162/25.07.2012г. издадена от началника на РДНСК Югоизточен район, поради оттеглянето й.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №536/2016г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

   СЪДИЯ: