ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На десети юни                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 536 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.М.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат А. и адвокат Р., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

АДВОКАТ А.: От името на доверителя ни поддържам исковата молба, ведно с направеното към нея уточнение. Поддържам и исканията по доказателствата, направени в исковата молба и в уточнението. Не поддържаме искането за представяне на цялото досие на доверителя ни. Той да каже дали в цялост е представено това, което е по здравния картон, за здравните нужди дали всичко е налице.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уточнявайки процесния период, записванията за периода до датата на завеждане на исковата молба –18.03.20185, видно от приложения медицински картон последният преглед е на 20.03.2015 г., т. е. е за периода, за който се претендира претенцията.

ИЩЕЦЪТ Д.: Това не е вярно. Не съм постъпил на тази дата, а две години по-рано съм постъпил в Затвора Бургас.

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо съдия, считам че датата на началото на предстоя трябва да бъде уточнена от затвора, защото ние твърдим, че е 03.09.2002 година.

Имаме искане за медицинска експертизата, което сме направили в уточнението и което поддържаме, която да бъде извършена от специалист уши, нос и гърло, кожен и невролог. Тези специалисти в съответните области да установят каква е причинно-следствената връзка между престоя на доверителя ни в Затвора Бургас, заболяванията му и несвоевременното лекуване на тези заболявания. Желаем да бъдат извършени три единични експертизи от посочените по-горе специалисти, като всеки специалист даде заключение за заболяването на доверителя ни, за което има съответната компетентност.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам изцяло и по основание и по размер направения иск от С.М.Д..

Поддържам писмения си отговор.

Други доказателствени искания няма да правя, но съм направил едно искане да се произнесете по отношение на давността за периода от 2002 г. до 2010 г. Нови доказателства няма да соча.

Противопоставям се също и на направеното искане за назначаване на медицинска експертиза, тъй като считам, че администрацията на Затвора Бургас е представила достатъчно документи, касаещи здравословното му състояние.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Уважаема госпожо Председател, нямам възражения по доклада. Считам, че исковата молба, включително и с направените към нея уточнения, е процесуално недопустима.

На първо място не е посочен надлежен ответник по иска за периода 17.07.2004 г. до 31.05.2009 г. Съгласно чл.19, ал.1 от действащият към 30.06.2004 г. Закон за изпълнение на наказанията (ред. ДВ бр. 120 от 29.12.2002г.) до редакцията му публикувана в ДВ в бр.61 от 13.07.2004 г., общото ръководство на местата за лишаване от свобода и контролът върху тяхната дейност се осъществяват от Министерството на правосъдието, а съгласно чл.19а, ал.2 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” е юридическо лице към Министерството на правосъдието със седалище София и е второстепенен разпоредител с бюджетните кредити.

С редакцията на ЗИН (отм.) от 13.07.2004 г., публикувана в ДВ, бр.61, в чл.19, ал.1 е предвидено, че общото ръководство на местата за лишаване от свобода и контролът върху тяхната дейност се осъществяват от Министерството на правосъдието, а съгласно чл.19а, ал.2 Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” е административно звено в Министерството на правосъдието.

Съгласно чл.12, ал.1 и ал.2 от ЗИНЗС, обнародван в ДВ бр.25 от 03.03.2009 г., в сила от 01.06.2009 г., Главна дирекция „Изпълнение на наказанието” гр. София е юридическото лице, което осъществява прякото ръководство и контролът върху дейността на местата за лишаване от свобода и пробационните служби.

С оглед посочените разпоредби Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” не е пасивно легитимирана да отговаря по искове за обезщетение за вреди по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за периода от 13.07.2004 г. до 01.06.2009 г., когато не е била обособена като самостоятелно юридическо лице.

Процесуалната легитимация на ответника е сред положителните абсолютни процесуални предпоставки за възникване на правото на иск, а липсата й има за последица недопустимост на иска и задължение на съда да върне исковата молба по чл.130 от ГПК или да прекрати образуваното съдебно производство. С оглед на изложеното, исковата молба в тази част е процесуално недопустима.

В исковата молба и в уточнението към нея не е посочено за всяко от твърдяните от ищеца действия и бездействия на затворническата администрация в какъв размер са претендираните неимуществени вреди.

Поради изложеното, моля да прекратите производството.

В случай, че приемете иска за процесуално допустим, становище по доказателствата: Моля да приемете представените с исковата молба, уточнението към нея и с писмения отговор на ответника писмени доказателства.

Противопоставям се на искането за разпит на посочените от ищеца свидетели, тъй като не е изяснено относно какви факти и обстоятелства ще свидетелстват те.

Моля да не бъде допускана медицинска експертиза, тъй като посредством предоставената писмена медицинска документация е установено, че за здравословните проблеми на ищеца му е указвана адекватна медицинска помощ.

АДВОКАТ А.: Моля да задължите ответника да представи по делото Програмата за подобряване условията в местата за лишаване от свобода съгласно § 11 от ПЗР на ЗИНЗС.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с исковата молба, уточнението към нея и тези, с отговора, представен от ответника.

Следва да уважи искането на пълномощника на ищеца за събиране на гласни доказателства, както и тези за допускане на съдебно-медицинска експертиза. Експертизата следва да отговори на въпросите: Дали ищецът страда от заболяване, което да изисква непрекъснато лечение? Обостря ли се това заболяване в периода на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и кои са факторите, които провокират обостряне? Провеждано ли е лечение по отношение на ищеца в условията на Затвора Бургас? Адекватно ли е това лечение на здравословното състояние на ищеца, като експертите следва да посочат всеки един с оглед специалността си съобразно конкретното заболяване и наличните данни за това по отношение на ищеца какво би било адекватното лечение? Какви са причините за получените от ищеца заболявания и налице ли е причинна връзка между заболяванията на ищеца, за които има доказателства по делото и условията, при които същият изтърпява наказание лишаване от свобода? На посочените въпроси следва да отговори всеки един от специалистите – дерматолог, уши, нос и гърло и невролог.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с исковата молба, уточнението към нея и с отговора на ответника.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи Програма за подобряване условията в местата за лишаване от свобода съгласно § 11 от ПЗР на ЗИНЗС, както и доказателства, удостоверяващи състава на дневната дажба и полагаемите се хранителни продукти на един лишен от свобода.

УКАЗВА на ответника, че следва да представи документи, касаещи здравословното състояние на ищеца за периода от постъпването в Затвора Бургас – 03.09.2002 г. до 26.02.2004 г. (датата, на която е издаден здравният картон на ищеца С.М.Д. от медицинската служба при Затвора Бургас).

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата И.Н.Р., В.С.М. и Р.Т.К., които да се призоват в Затвора Бургас.

ДОПУСКА извършването на три единични съдебно-медицински експертизи, изготвени от специалисти невролог, уши, нос и гърло и дерматолог, които да отговорят на въпросите, формулирани в обстоятелствената част на това определение.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещите лице общо в размер на 750 лева, които да се внесат от ищеца в 14-дневен срок от днес.

Вещите лица ще бъдат определени в закрито заседание след представяне на доказателства за внесен депозит.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.10.2015 г. за 11:00 часа, за която дата пълномощниците на страните и Окръжна прокуратура Бургас са уведомени.

Свидетелите И.Н.Р., В.С.М. и Р.Т.К. и ищецът С.М.Д. да бъдат призовани в Затвора Бургас, като бъде осигурено довеждането им за съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: