ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    Номер 493            Година 21.03.2014              град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и първи март две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 536 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по жалба на М.И.И. с ЕГН **********,*** против акт за установяване на задължения по декларация № АУ000883/03.10.2011г. издаден от старши експерт в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас. С жалбата и допълненията към нея, се прави искане акта да бъде признат за нищожен.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид приложените към административната преписка писмени доказателства и изложените в жалбата твърдения намира, че производството по делото е недопустимо.

Предмет на оспорване е АУЗД № АУ000883/03.10.2011г. издаден от старши експерт в дирекция „МПДТР” при община Бургас, с който на жалбоподателката са установени задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2006г., 2007г., 2008г., 2009г. и 2010г.

Съгласно чл.9б от ЗМДТ, установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по този закон се извършват по реда на чл.4, ал.1-5, а обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. 

Съгласно чл.4, ал.1 от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Съгласно чл.4, ал.3 от ЗМДТ в производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а ал.5 кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от ДОПК, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

АУ000883/03.10.2011г. е издаден по реда на чл.107 от ДОПК, като съгласно ал.4 на чл.107 той може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред директора на териториалната дирекция, в случая ръководителят на звеното за местни приходи в Община Бургас.

Съгласно чл.144, ал.1 от ДОПК, по реда за обжалване на ревизионен акт се обжалват и другите актове, издавани от органите по приходите, доколкото в този кодекс не е предвидено друго.

Съгласно чл.156, ал.1 от ДОПК, на обжалване пред съда подлежи ревизионния акт в частта, която не е отменена при обжалването по административен ред, в случая акта за установяване на задължения по декларация, като съгласно ал.2 на чл.156 от ДОПК, ревизионният акт не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред.

Видно от цитираните разпоредби в ДОПК не е предвидена възможност за обжалване на тази категория актове направо пред съд, без да е изчерпан предварително административния ред. Административното обжалване пред горестоящия административен орган, който в случая е директорът на дирекция „МПДТР” при община Бургас, е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на обжалването на акта по съдебен ред. В случая този ред не е спазен, като жалбата против АУЗД  е подадена направо до съда, без да е изчерпан административния ред за обжалването му.

С оглед на изложеното, жалбата на М.И.И. против акт за установяване на задължения по декларация № АУ000883/03.10.2011г. издаден от старши експерт в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас следва да бъде оставена без разглеждане, като недопустима, производството по делото да бъде прекратено и същото, като преписка да бъде изпратено за произнасяне на компетентния административен орган – директора на дирекция „МПДТР” при община Бургас.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, Х състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.И. с ЕГН **********,*** против акт за установяване на задължения по декларация № АУ000883/03.10.2011г. издаден от старши експерт в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 536 от 2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас, за произнасяне по направеното оспорване. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: