ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 13.04.                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На тринадесети април                                   две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

административно дело номер 536 по описа  за 2010 година.

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.А.С., редовно уведомена, не се явява.

         За ОТВЕТНИКА - Общински съвет гр. Созопол, редовно уведомени, се явява адв. Д.

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Община Созопол, редовно уведомени, се явява адв. Й.

        

         Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ. Д.: Моля да не давате ход на делото и да оставите без движение жалбата предвид факта, че жалбоподателката не е посочила имота в кв. 53 в гр. Созопол, както и че не е представила доказателства, които да установяват правото й на собственост. С оглед това и специфичните изисквания на ЗУТ ще моля да оставите жалбата без движение, като укажете на жалбоподателката да конкретизира имота, както и да представи доказателства за собствеността. Жалбоподателката не е собственик на имот в кв. 53.

         АДВ. Й.: Изцяло се присъединявам към казаното от колегата, като искам само да кажа, че освен доказателствата относно правото на собственост, липсват и по принцип каквито и да е други свързани с индивидуализирането на имота. Поради това липсва правен интерес и ще поискам прекратяване на настоящото съдебно производство.

 

 

 

         Съдът с оглед направените искания, както и писменото становище на Кмета на Община Созопол счита следното:

         Жалбоподателката С. се е самопосочила в жалбата като собственик на имот в кв. 53 по плана на гр. Созопол, а оттам и като заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ.

         С оспореното от нея решение № 783/24.11.2009 г. на Общински съвет гр. Созопол се одобрява проект за ПУП-ПРЗ за УПИ І на кв. 53, като по същество има пълно покритие между УПИ І и кв. 53.

         По делото няма никакви писмени доказателства за това жалбоподателката С. да е носител на вещни права където и да е, още по-малко в кв. 53 на гр. Созопол.

         Съдът счита, че трябва да укаже на С. да представи писмени доказателства за това, че е носител на вещни права върху недвижим имот, който се намира в кв. 53 по плана на гр. Созопол или по някакъв начин се засяга от горепосоченото решение по смисъла на чл. 131, ал. 2 от ЗУТ, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ делото, като дава 7-дневен срок на жалбоподателя К.А.С. да представи доказателства за вещни права върху недвижим имот в кв. 53 по плана на гр. Созопол или за начина, по който се засяга от решение № 783/24.11.2009 г. на Общински съвет гр. Созопол, с което се одобрява проект за ПУП-ПРЗ за УПИ І на кв. 53. В противен случай делото ще бъде прекратено.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: