О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

438/26.02.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на двадесет шести февруари, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:                 

СЪДИЯ:  Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 535/2018 година.

 

Производството е образувано по жалба от С.В.С. с ЕГН ********** ***  против  заповед № 1702/11.06.2010 година на кмета на община Бургас.

Със заповедта, на основание § 4к ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28 а ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 4б ал.1 изр.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за селищно образувание „Острица - 2“ в землището на квартал „Банево“ на град Бургас, е възстановено правото на собственост на наследниците на С.М.А. върху новообразуван имот с номер 501.998 в селищно образувание „Острица - 2“.

След като съпостави съдържанието на жалбата и приложимото право, съдът приема, че оспорването е родово подсъдно на Районен съд - Бургас.

Съгласно § 19 ал.1 от ЗИД на АПК (ДВ, бр. 39/2011 година), индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии.

По изложените съображения, на основание чл.135 ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

 

 ПРЕКРАТЯВА административно дело № 535/2018 година.

 

ИЗПРАЩА жалбата на С.В.С. с ЕГН ********** ***  против  заповед № 1702/11.06.2010 година на кмета на община Бургас, на Районен съд – Бургас, ведно с дело № 535/2018 година.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: