О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№519                             24.03.2017 година                                            гр.Бургас

 

Административен съд - Бургас                                                                              VІІ-ми състав

на двадесети и четвърти март                                     две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 535 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба от Д.Д.Д., ЕГН-**********, против становище изх.№ 94-00-231/10.02.2017г. на главния архитект на Община Приморско, с което на основание чл.203, ал.1 от ЗУТ са посочени нередовности по заявление вх.№ 94-00-231/31.01.2017г. за съдебна делба на жилищна сграда в УПИ Х-56, кв.30, гр.Приморско.

С разпореждане № 1422/06.03.2017г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискванията на чл.150, ал.1, т.5 и чл.151, т.3 АПК и са дадени указания за представяне на документ за внесена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд - Бургас за образуваното производство, както и да се посочи дали оспореното становище касае извършването на съдебна делба или има за предмет доброволна делба. С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираните нередовности в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Разпореждането е връчено лично на жалбоподателя Д.Д.Д. на 14.03.2017г., видно от разписката към изпратеното му съобщение. До настоящия момент посочените от съда нередовности не са отстранени, като не е заплатена и определената държавна такса. Срокът по чл.158, ал.1 от АПК за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 21.03.2017г. /вторник/, присъствен ден.

С оглед изложеното съдът намира, че е налице основанието на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

Освен това видно от изисканата и изпратена преписка от главния архитект на Община Приморско, оспореното становище е издадено на основание чл.203, ал.1 от ЗУТ, а разпоредбата на чл.203, ал.2 от ЗУТ категорично постановява, че контролът по законосъобразност на одобряването на проектите или отказа по ал.1 се извършва от съда, пред който е висящо делото за делба в същото производство. Т.е. след като производството за делба на съсобствен имот е висящо пред районния съд, то и отказът за одобряване на проекта за делба следва да се оспорва пред същия съд.

Видно от текста на самото становище, противно на твърдението в жалбата, със същото не е постановен отказ, а са посочени нередовности по заявлението които следва да бъдат отстранени. Следователно оспореното становище няма характер на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, тъй като не е окончателен акт и не засяга пряко интересите на жалбоподателя. Пряко и непосредствено засягане на интересите му би било налице, ако се постанови отказ по чл.203, ал.1 от ЗУТ. Но в този случай съгласно цитираната разпоредба на  чл.203, ал.2 от ЗУТ контролът по законосъобразността на отказа ще се извърши от съда, пред който е висящо делото за делбата на сградата.

Това е още едно основание за прекратяване на настоящото производство във връзка с изискванията на чл.159, т.1 от АПК.

Все пак с оглед защита интересите на жалбоподателя във висящото съдебно-делбено производство, препис от настоящата жалба, становището на главния архитект на Община Приморско и настоящото определение следва да се изпратят на Районен съд – Царево.

На основание изложените съображения Административен съд Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ жалбата без разглеждане.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 535/2017г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

След влизането му в сила препис от настоящата жалба, становището на главния архитект на Община Приморско и настоящото определение да се изпратят на Районен съд – Царево.

 

 

 

СЪДИЯ: