ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 19.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На деветнадесети ноември                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 535 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛЯТ Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, явява се прокурор Стоянова.

 

ОТВЕТНИКЪТ „ВЕЕР 1” ООД, редовно призован, явява се ликвидаторът Д.Г. лично и с пълномощник адвокат М., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Поддържам направеното предложение.

Няма да соча други доказателства.

Моля да приемете като доказателства по делото присъдата на Окръжен съд Бургас и решенията на Бургаския апелативен съд и Върховен касационен, които установяват, че присъдата  на Окръжен съд Бургас е влязла в законна сила.

Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, на основание чл. 144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК указва на страните, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изразяват становище и реплика след предоставена от съда дума, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице. ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на тези указания ще бъде налагана глоба на основание чл.91, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 89 ГПК, в размер от 50 до 300 лева.

 

АДВОКАТ М.: Да се отхвърли предложението на прокурора от Окръжна прокуратура Бургас, което е направено за образуване на административнонаказателно производство срещу „ВЕЕР 1” ЕООД, с ЕИК 102869290 по смисъла и правна квалификация чл. 83а от ЗАНН, като оспорвам приложените писмени материали, в частност приложено копие от съдебно-счетоводни експертизи, назначени по досъдебното производство и изготвени от вещо лице А. с постановление на прокуратурата от 10.07.2010 г., тъй като приложената експертиза не касае внесеното обвинение, обективирано в предложението за престъпление по чл. 255 във връзка с чл. 257 НК. Тази експертиза касае друго повдигнато обвинение по смисъла на чл. 253 от НК, като на съдебното следствие същата бе оспорена поради обстоятелството, че същата първо не беше изготвена в срок и макар и присъединена към обвинителния акт не се прие по тези причини. В тази връзка и шестмесечният срок за възобновяването на наказателното производство по отношение на осъдения Р.К. и постановената присъда от 02.06.2014 г. не е изтекъл. Тече разследване в Районна прокуратура Бургас, като е образувана прокурорска преписка досежно вещото лице А., така че тази експертиза по тези съображения, госпожо Председател, моля да не я цените към доказателствения материал.

На следващо място, много важен е моментът – единствено по жалба на осъденото лице бе образувано наказателното производство пред Върховен касационен съд, като е налице правилото за невлошаване положението на подсъдимия, така че това го казвам само и единствено във връзка със съображението, че когато се образува такова производство, представителят на държавното обвинение трябва да има възможността да възобнови това производство, за да може да се ползва от приложените доказателства, в случая присъдите, и да може да обективира и състава на чл. 83 ЗАНН.

Оспорвам всички приложени доказателства, с които считам, че отправеното предложение не би могло да обективира образуване на административнонаказателно производство.

На следващо място, липсват доказателства в насока досежно размера. Откъде страната черпи извода да бъде наложена имуществена санкция до размер 61 322 лева.

Другото ни искане е, моля съдът, постановявайки своя съдебен акт, да реши и въпроса с давността.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от Окръжна прокуратура Бургас с внесеното предложение и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени по делото с внесеното от Окръжна прокуратура Бургас предложение на основание чл. 83б, ал. 1, т. 1 от ЗАНН против „ВЕЕР 1” ООД.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Уважаема госпожо съдия, поддържам направеното предложение по чл. 83 във връзка с чл. 83а от ЗАНН по мотивите, изложени в него. Безспорно е установено, че юридическото лице „ВЕЕР 1” ЕООД се е обогатило от извършеното престъпление по чл. 255, ал. 1, във връзка с чл. 257, ал. 1 от НК, което е от кръга на изчерпателно изброените в чл. 83, ал. 1 от ЗАНН. Освен това, престъплението е и извършено от физическото лице Р.К., което е било овластено да формира волята на юридическото лице. Облагата е в размер на 61 322 лева, безспорно установено във връзка с влязлата в сила присъда на Окръжен съд Бургас и размерът на данъчното задължение е определен със сила на присъдено нещо. Освен това искам да посоча, че предложението на прокурора не е срещу физическото лице, което е извършило престъплението, а срещу юридическото лице „ВЕЕР 1” ЕООД, поради което с нищо не се влошава положението на физическото лице.

 

АДВОКАТ М.: Госпожо Председател, моля да ми дадете възможност за представяне на писмени бележки, с оглед да спестя време на съда и на страните.

Моля да бъде оставено без уважение внесеното предложение от представителя на Окръжна прокуратура Бургас като недопустимо, неоснователно и недоказано. Едно юридическо лице не може да има виновно поведение, нито пък да носи лична отговорност, следователно не може да извършва административно нарушение по смисъла на чл. 6 ЗАНН, за което да му бъде наложено административно наказание по смисъла на чл.83 от ЗАНН – „Предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност.” В този смисъл, в случая представителят на държавното обвинение, за да внесе предложение, същият трябва да има възможността да възобнови наказателното производство с оглед установяване на съответната щета, тъй като казахме защо това не може да се случи, тъй като е само по жалба на осъденото лице и не може да се влошава неговото положение, затова предложението е внесено твърде рано. Делото беше образувано още когато не беше влязла в сила постановената присъда, както и към настоящия момент не е изтекъл 6-месечният срок за възобновяване на делото по отношение на Р.К., а същото ще бъде направено до 02.12.2014г., когато изтича същият срок.

Моля, госпожо Председател, при постановяване на своя акт да присъдите направените по делото разноски, както и за договорено заплатено адвокатско възнаграждение.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи по застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: