ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 28.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и осми май                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 535 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛЯТ Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, явява се прокурор Тиха Стоянова.

 

ОТВЕТНИКЪТ „ВЕЕР 1” ООД, редовно призован, явява се Р.К., който сочи, че дружеството е в ликвидация и има назначен прокурист. Този прокурист е Д.Р..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91 ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с предложението на Окръжна прокуратура Бургас документи. Следва да бъде задължен вносителят за следващо съдебно заседание да представи доказателства относно факта влязла ли е в сила присъдата, постановена по наказателното дело, за което има налични данни.

Следва да бъде дадена възможност на ответника да ангажира по предвидения от закона ред процесуален представител в случай, че желае правата му да бъдат защитавани от такъв.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с предложението, внесено от прокурор при Окръжна прокуратура Бургас.

УКАЗВА на ответника възможността да ангажира процесуален представител, като упълномощаването следва да бъде извършено от лице притежаващо представителна власт за дружеството-ответник.

ЗАДЪЛЖАВА вносителя на предложението да представи доказателства относно датата на влизане в сила на присъдата, постановена по НОХД № 882/2012 г. по описа на Окръжен съд Бургас.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.10.2014 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Дадените с определението указания да се съобщят на ответника по седалище и адрес на управление.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: