ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 30.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесети март                                              две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  535  по описа за  2010 година.                     

На именното повикване в  15,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Перун – Г. И.” ЕООД-Бургас - редовно призован, се представлява от адв. С. – пълномощно.

Ответникът – Заместник-кмет на Община Бургас - редовно призован, се представлява от юк. А..

 

СТРАНИТЕ:Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА искането за спиране формулирано от „Перун Г.И.” ЕООД против заповед № 3840/07.12.2009 г. на зам.-кмета на Община Бургас.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

ЮК. А.: оспорвам жалбата. Оспорвам като неоснователно искането. Основни съображения съм изложил в писмен вид. Представям доказателства за компетентността на административния орган и актосъставителите.

 

АДВ. С.: Да се приемат доказателствата.

 

         Предвид изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доказателствата, приложени към настоящото искане за спиране, както и доказателствата отделени от съответния състав на Административен съд – гр. Бургас с определение № 897/23.02.2010 г.

 

         ПРИЕМА доказателства за компетентност заповед 3544/23.12.2008 г. трудов договор ЧР 1178 от 13.11.2007 г. и длъжностна характеристика на ст. спец. „СК”.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД  на устните състезания.

 

         АДВ. С.: По така приложения констативен акт на община Бургас от 23.11.2009 г. от извършена проверка на 11.11.2009 г., искам да изтъкна, че в същия разписан от актосъставителката и свидетеля не фигурира ЕГН на свидетеля, което съгласно чл.42 от ЗАНН. Едно от задълженията на по-висшия административен орган е да провери този акт за законосъобразност и обоснованост, което считам, че не е направено и смятам, че същия КА за установено административно нарушение противоречи на материалните разпоредби на закона и че същия е незаконосъобразен. Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки относно спиране на  акта.

 

ЮК.А.: Спирането е неоснователно и недоказано. Намираме се в производство от чл. 57а ЗУТ, а не в АНП, за което се пледира. В този смисъл всички доводи са неотносими към процесния случай. Подробни съображения относно същността по особено искане по чл.217 съм изложил в представеното възражение.

 

Предвид становищата на страните, съдът намира за установено следното:

Настоящото производство  е с правно основание чл. 166 от АПК, вр чл. 217 от ЗУТ.

В производството по чл. 166 от АПК съдът дължи незабавно произнасяне, поради което искането на процесуалния представител на жалбоподателя за предоставяне на срок за писмени бележки е неоснователно и следва да се отхвърли.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТХЪРЛЯ искането на процесуалния представител  на жалбоподателя за представяне на писмени бележки.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПИ към постановяване на съдебния акт, както следва:

 

         Делото е образуване по искане на „Перун Г.И.” ЕООД с ЕИК 102830280, за спиране предварителното изпълнение на обжалваната заповед № 3840/07.12.2009 г. на заместник-кмета на Община Бургас.

         Съдът, като взе предвид събраните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

         Искането е допустимо. Разгледано по същество, то е неоснователно.

         Оспорената заповед е постановена, на основание чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, и с нея се нарежда на жалбоподателя да премахне поставен от него преместваем обект – павилион с площ от 74,16 квадратни метра, разположен върху общински терен, в УПК І, кв. 1 – Приморски парк, град Бургас, без разрешение за поставяне за 2009 г.

Съгласно чл. 217, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗУТ, жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповеди по чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, като съдът може да спре изпълнението на тези административни актове.

Особеното в посочената хипотеза е, че не административният орган с разпореждане, а законодателят е допуснал предварителното изпълнение на заповедта, при презюмиране наличието на важни обществени интереси, които трябва да бъдат защитени.

В случаите, когато законът разпорежда предварително изпълнение на дадена категория административни актове, той презюмира наличието на една, повече, или на всички предпоставки на чл. 60 от АПК. Липсват нормативно регламентирани критерии, чрез които да се преценява основателността на искането за спиране на изпълнението на акта, поради което в конкретния случай следва да се преценят евентуалните неблагоприятни последици, които биха възникнали за жалбоподателя от предварителното изпълнение. След като се презюмира наличието на причини за предварително изпълнение на заповедта по специалния ЗУТ, в тежест на жалбоподателя остава задължението да обори това предположение, като докаже, че от предварителното изпълнение има възможност да претърпи значителна или трудно поправима вреда. Условие за спиране от съда на предварителното изпълнение на акта е на заложения в закона обществен интерес да се противопостави засягането на друг интерес с интензитет от порядъка на посочените в чл. 60 от АПК.

В искането си жалбоподателят не сочи никакви конкретни вреди, които би претърпял, нито доказателства, от които да се установи наличие на такъв интерес, който да налага отмяна на допуснатото от закона предварително изпълнение на заповедта. Твърденията му за наличие на основания са бланкетни и не са подкрепени с надлежни доказателства. От съдържанието на вменените му задължения за премахване на преместваеми съоръжения не може да се установи причиняването на значителни или трудно поправими вреди за жалбоподателя, съпоставими и противопоставими на презюмирания обществен интерес – изложените съображения от процесуалния представител на жалбоподателя са неотносими към предмета на спора по настоящото производство.

Ето защо, съдът счита искането за спиране предварителното изпълнение на заповедта на заместник-кмета на общината за недоказано и неоснователно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на  „Перун Г.И.” ЕООД с ЕИК 102830280, за спиране предварителното изпълнение на обжалваната Заповед № 3840/07.12.2009 г. на заместник-кмета на Община Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба до Върховен административен съд.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: