ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 534 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ А.А.А., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Специалист в ОП „Транспорт“ при община Бургас –Евгени А.А., редовно призован, не се явява. За него юрисконсулт А, с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А, с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Производството по делото е образувано по жалба на А.А.А. против принудителна административна мярка обективирана в протокол от 20.01.2018г. на Община Бургас, с която е преместен автомобил „Тойота Аурис“ с рег.№ А0922МК, като се иска отмяната и́, като се прави и искане да бъде осъден ответника да заплати сумата от 45,20лв., ведно със законната лихва, считано от датата на заплащането на сумата /20.01.2018г./ до окончателното и́ изплащане. Направено е уточнение към жалбата с вх.№3929/04.04.2018г., в което се съдържа искане за представяне на преписката и в случай, че ответникът оспорва факта, че е паркирал на повече от 2 метра от стената на сградата, се прави искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, както и един свидетел при режим на довеждане. Към уточнението са приложени доказателства под опис. Постъпило е и уточнение с вх.№3929/04.04.2018г., в което се заявява, че претендираната мораторна лихва е в размер на 0,42лв.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания административен акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А: Уважаема г-жо председател, оспорвам жалбата, като неоснователна. Нямаме възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателствата. В днешното съдебно заседание представям цветни снимки от репатрацията на процесния автомобил. Други доказателства няма да соча. По направеното искания за допускане на съдебно-техническа експертиза и разпит на свидетел, считам че снимките и останалите доказателства по делото са достатъчни и изясняват фактическата обстановка. Предоставям на съда по направените искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата претенция досежно отмяната на ЗПАМ и кумулативно предявения иск по ЗОДОВ са процесуално допустими, но досежно претенцията за отмяна на АУАН, молбата е недопустима в настоящото производство. Нямам доказателствени искания. Да се приемат приложените такива, които са изискани от административния орган и тези депозирани в настоящото съдебно заседание. Относно исканията за разпит на свидетел и допускане на съдебно-техническа експертиза, считам че следва да бъдат оставени без уважение, тъй като настоящите доказателства са достатъчни за изясняване на фактите по оспорването.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представени по делото.

 

ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза и разпит на свидетел, тъй като с тях ще се установяват обстоятелства, за които са събрани доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ А: Моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана. Представени са доказателства удостоверяващи компетентността на органа наложил процесната ПАМ. Законосъобразността на индивидуалния административен акт произтича от невъзможността за преминаване на участниците в движение по §6 от ЗДВП, всички пешеходци включително и майки с деца и лица с ограничени възможности, каквито са инвалидизираните граждани. Считам, че така паркираното МПС и наличието на магазини и гаражи е ограничило движението на останалите участници в движението - пешеходците по тротоара. Предвид изложеното моля наложената Принудителна административна мярка да бъде потвърдена, а иска по чл.1, ал.1 от  ЗОДОВ отхвърлен, като неоснователен. Моля, да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, аз също считам, че наложената принудителна административна мярка се явява законосъобразна, тъй като съответства и на целта на закона. Видно от доказателствата по делото създава се невъзможност за преминаване на участниците в движението по смисъла на §6 от ЗДВП. Предвид изложеното и предявения иск по ЗОДОВ се явява неоснователен. Присъединявам се към изложените аргументи на ответната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.24часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: