Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 718 /  21.04.2017 година, град Бургас

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, осемнадесети състав, шести април две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                                             Председател: Ванина Колева

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдията Колева административно дело № 534 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл.211 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

          Образувано е по жалба на К.М.Ч., ЕГН **********, с адрес: ***, против заповед УРИ 251з-612 от 17.02.2017г., издадена от началник отдел “Охранителна полиция” при ОДМВР Бургас, с която, на основание чл. 194, ал.2, т.1, предложение първо и т.2, чл.197, ал.1, т.3, ал.200, ал.1, т.11, предложение първо и  чл.204, т.4 от ЗМВР, му е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от шест месеца.

          В жалбата се твърди, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като е издадена в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, изразяващи се в неспазване на изискванията на чл.200, чл.204, чл.206 и  чл.210 от ЗМВР, както и че началникът на отдел “Охранителна полиция” при ОДМВР не е компетентен да издава такива заповеди, както и че са налице противоречия между фактите и констатациите на дисциплинарнонаказващия орган. Моли съда да отмени обжалваната заповед. Претендира присъждане на сторените разноски.

          Ответникът по жалбата, началник отдел “Охранителна полиция” при ОДМВР гр. Бургас в писмен отговор оспорва жалбата. Излага доводи за законосъобразност на оспорваната заповед. Моли съда да отхвърли обжалването. Прави възражение за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение.

          Административен съд - Бургас, след като обсъди становищата на страните и доказателствата по делото, направи проверка на основание чл. 168, ал. 1 от АПК на законосъобразността на оспорения административен акт и на посочените в жалбата основания, приема за установено следното:

          Жалбата е подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване индивидуален административен акт. Оспорваната заповед е връчена на жалбоподателя на 17.02.2017г. Жалбата срещу нея е подадена до АС Бургас 02.03.2017г. - в законоустановения срок. Следователно подадената жалба е процесуално допустима.

          Предмет на съдебен контрол в настоящото производство е заповед УРИ 251з-612 от 17.02.2017г., издадена от началник отдел “Охранителна полиция” при ОД на МВР Бургас, с която, на основание чл. 194, ал.2, т.1, предложение първо и  т.2, чл.197, ал.1, т.3, ал.200, ал.1, т.11, предложение първо и  чл.204, т.4 от ЗМВР, му е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта и му е обърнато внимание, че при извършване на друго подобно или по-тежко нарушение ще му бъде наложено друго по-тежко наказание. Дисциплинарното нарушение се изразява в това, че за времето от 3:45 ч. до 5:00ч. и от 5:15ч.  до 6:45 на 05.12.2016г., като част от полицейски патрул към сектор “Пътна полиция”, назначен в наряд за изпълнение на пътен контрол на териториите, обслужвани от Второ и Пето районни управления - Бургас, със служебен лек автомобил Опел “Астра” с рег. № **, не изпълнява контрол на пътното движение на указаните места в ежедневната форма за отчет и не осъществява поставената на инструктажа задача за проверка редовността на документите на водачи на МПС съответно в гр. Бургас, бул. “Димитър Димов” до бензиностанция “Шел” и в последствие на кръгово кръстовище на ул. “Транспортна” и ул.“Димитър Димов”, а се е намирал съответно от 03:45ч. до 04:30 ч. в гр. Бургас, ж.к. Изгрев, 255 м. от бл.19 на предна лява седалка в автомобила и от 05:27ч. до 04:47 ч. в гр. Бургас, ж.к. Славейков 61м. от бл.32, без да изпълнява дейности, свързани с контрол на пътното движение чрез формите и методите, регламентирани в чл.39, ал.1 от Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (Обн. Дв бр.90 от 31 октомври 2014г.).

          Видно от представената кадрова справка УРИ 251р-3326 от 30.06.2017г.  жалбоподателят К.М.Ч. заема длъжността младши автоконтрольор  II степен в група “Организация на движението, пътен контрол и  превантивна дейност” при сектор “Пътна полиция” на отдел “Охранителна полиция”  към Областна дирекция на МВР - Бургас, считано от 04.01.2016г., със заповед рег.№ з-5196/28.12.2015г. 

          На 03.02.2016г. жалбоподателят е запознат с типовата длъжностна характеристика за длъжността, видно от приложения към административната преписка протокол рег. № 769р-2083 от 24.02.2016г. 

          С писмо рег. № 7855р-9667/23.12.2016г. директорът на дирекция “Вътрешна сигурност” е уведомил директора на ОДМВР Бургас, че при преглед на видеофайлове относно изпълнение на организационно-технологичните правила за работа с АИС ”Видеозаснемане на пътен контрол” е установено нарушение на двамата служители в патрулния автомобил  за времето  от 03:43ч. до 05:46 ч. на 05.12.2016г.

           С писмо рег. № 251р-36828 от 30.12.2016г. директорът на ОДМВР Бургас е поискал от директора на дирекция “Вътрешна сигурност” да му бъдат предоставени посочените видеофайлове. 

          С писмо рег. № 7855р-426 от 06.01.2017г. директорът на дирекция “Вътрешна сигурност” е предоставен достъп до файловете. С резолюция върху писмото от 09.01.2017 г. е разпределено на началник отдел “Охранителна полиция”. С резолюция на началник отдел “Охранителна полиция” от същата дата писмото е разпределено за проверка и доклад на Л. П. и М. К..

           На 20.01.2017 г. мл. инсп. К.М.Ч. е дал писмени обяснения, рег. № 251р-2615, в които заявява, че от 19:00 ч. на 04.12.2016г. до 7:00 ч. на 05.12.2016г. е бил назначен в наряд с мл. инсп. Е.Х.Я. по маршрут № 7 на територията на Второ и Пето РУ при ОДМВР - Бургас, със зачислен лек автомобил Опел Астра рег. № **, РСОД Леново с № 0574 и Алкотест Дрегер 7510 с фабричен номер № ARBB 0068. Проведен му е инструктаж. Около 20:30ч. са изпратени по сигнал до кв. Сарафово, на връщане  са извършили проверка на водач на лек автомобил “Ауди”, като е отчетено наличие на алкохол 1,2 промила. Изготвили са документация за задържане на лицето в сградата на Пето РУ, като до 0,00 ч. са се занимавали с този случай. От 0:00ч. до 02:00 часа са извършвали широкообхватен контрол съвместно с друг екип на Пътна полиция на бул. “Стефан Стамболов” до МБАЛ. Извършените проверки отразявали в ежедневния им отчет. След това продължили да изпълняват задълженията си. В обяснението е заявено, че ако има констатирани нарушения на служебната дисциплина със средствата за видеонаблюдение и аудиозапис, най-вероятно се касае за възникнала техническа неизправност на уредите.

          На 23.01.2017г., определеният за извършване на проверката гл. инспектор М. К. - началник сектор ООРТП при отдел “Охранителна полиция” към ОДМВР - Бургас е изготвил справка рег. № 251р-2802 до директора на ОДМВР - Бургас. В нея е описана установената от служебната документация, събраните материали, проведените разговори и изготвени сведения фактическа обстановка. Според установеното в справката при проведеният инструктаж на наряда са поставени задачи за изпълнение при осъществяване на дейността по контрол на пътното движение: участие в специализирана полицейска операция “Алкохол, упойващи вещества”, проверка редовност на документи. Указан е часови график и местата на наряда за осъществяване на контрол на пътното движение. При преглед на видеозаписите е установено, че за времето от 03:43 ч. до 4:30ч. на 05.12.2016г. служителите Е.Я., намиращ се на задната седалка, и К.Ч., намиращ се на предна лява седалка, не осъществяват пътен контрол, чрез формите и  методите, регламентирани в чл.39, ал.1 от Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014г. Служителите седят на седалките с неподвижни тела и ръце, като мл. инспектор Ч. в част от посочения период е със свалена глава към мек предмет (шапка), поставен към прозореца на предна лява врата. От GPS справка е установено, че в този период автомобилът се е намирал в гр. Бургас, ж.к. Изгрев 255 м. от бл.19 в състояние на престой. За времето от 4:33ч. до 05:27 ч. изминатото разстояние е 2,6 км., като не се е намирал на определените в инструктажа места. Констатирано е, че обясненията на служителите, че са извършвали обход на обслужваната територия и оформяне на служебна документация, противоречат на данните от GPS справката. От дневника за използване на техническо средство за установяване на употреба на алкохол се установява, че след 3:00 ч. на 05.12.2016г. нарядът не изпълнява дейност по контрол на пътното движение. Предвид установената в справката фактическа обстановка и направените в нея изводи, е направено предложение, при спазване изискванията на чл.206, ал.1-4 ЗМВР за извършено дисциплинарно нарушение по смисъла на чл.194, ал.2, т.2 ЗМВР - неизпълнение на служебните задължения на жалбоподателя да бъде наложено дисциплинарно наказание “Порицание” за срок от шест месеца до една година. Видно от отбелязването справката насочена към началник отдел ОП при ОДМВР – Бургас за наказване на провинилите се служители  на 31.01.2017г.

           На 03.02.2017г. в 8:10ч. жалбоподателят се е запознал със справката и  е отбелязал, че има възражения “в срок от 24 часа”. Възраженията са подадени на 06.02.2017г., с рег. № 251р-4046. В тях Ч. заявява, че на посочената дата стриктно е изпълнявал служебните си задължения, отработил е всички сигнали, спуснати от ОД, изготвени са били необходимите документи, с колеги от друг екип са извършвали широкообхватен контрол на бул. “Стефан Стамболов” до МБАЛ - Бургас. Обяснява престоя си в автомобила с намаления трафик в малките часове, ниската температура на въздуха, здравословното си състояние. Заявява, че е реагирал на всички сигнали от ОД.

           На 17.02.2017г. началникът на отдел “Охранителна полиция” при ОДМВР Бургас, на основание чл.206, ал.1 от ЗМВР, е изслушал мл. инсп. Ч., за което е съставен протокол рег. № 251р-5664. В протокола е отразено, че Служителят Ч. поддържа написаното във възражение с рег. № 251р—4046/06.02.2016г.

          На 17.02.2016г. е издадена заповед УРИ 251з-612, с която началникът на отдел “Охранителна полиция” при ОДМВР - Бургас е наложил на Ч. дисциплинарно наказание  “Порицание” за срок от шест месеца. Ч. е запознат със заповедта на 17.02.2016г.

          Като част от административната преписка, освен цитираните документи  са представени: заверени копия на месечен график за определяне на полицейските органи, деня и  времето за непосредствено изпълнение на ПК от служителите от група “Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” за месец декември 2016г.; списък на служителите запознати с министерска заповед № 8121з-197/19.02.2015г. и протокол за запознаване с нея; дневник на инцидентите на служба КАТ за процесния период; съставените от служителите 2 броя АУАН; ежедневна форма за отчет; ежедневна ведомост за личния състав за 04.12.2016г.; GPS справка за автомобила дневник за използване на техническо средство; типова длъжностна характеристика.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

          Оспорваната заповед за наложено на дисциплинарно наказание е издадена от компетентен орган.

          Съгласно чл.204, т.4 от ЗМВР за наказанията по чл. 197, ал. 1, т. 1 - 3 ЗМВР наказанията се налагат със заповеди от служители на висши ръководни и ръководни длъжности. С оспорваната заповед е наложено наказание по чл. 197, ал.1, т.3 ЗМВР - порицание. Съгласно чл.143, ал.1 ЗМВР държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3, съобразно изпълняваните функции и притежаваната квалификация изпълняват служебните си задължения на следните видове длъжности: 1.висши ръководни; 3.ръководни; 6.изпълнителски и 7.младши изпълнителски. Със заповед № 821з-140 от 24.01.2017г. е утвърден Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл.142, ал.1, т.1 и 3 ЗМВР, от т.А.IX.7. на който е видно, че длъжността началник на отдел в ОДМВР е ръководна. Следователно заповед УРИ 251з-612/17.02.2017г. е издадена от компетентен орган.

Възраженията на жалбоподателя, че компетентен да налага такива наказания е министърът на вътрешните работи са неоснователни. Съгласно чл.204, т.1 от ЗМВР наказанията се налагат със заповеди на министъра на вътрешните работи - за всички наказания по чл. 197 за държавните служители на висши ръководни, ръководни и изпълнителски длъжности и за стажантите за постъпване на изпълнителски длъжности, без наказанието "уволнение" за главния секретар на МВР. В случая жалбоподателят К.М.Ч. е младши инспектор на длъжност младши автоконтрольор I степен, която съгласно Класификатора е младша изпълнителска длъжност и попада извън чл.204,  т.1 ЗМВР.

          От изложената фактическа обстановка се установява, че производството е проведено в рамките на законоустановения срок, съгласно чл.195, ал.1 ЗМВР, предвиждащ дисциплинарното наказание да се наложи в двумесечен срок от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Нарушението, за което е наказан служителят е установено при прегледа на файловете от видеонаблюдението, до които, видно от резолюцията  върху писмо рег. № 7855р-126/06.01.2017г. от директора на дирекция “Вътрешна сигурност”(л.29), на началника на отдел “Охранителна полиция” е предоставен достъп на 09.01.2017г., а нарушението е извършено на 05.12.2016 г.

          Съдът намира, че в процесния случай е налице хипотезата на чл.208 от ЗМВР, според който, при наличие на данни за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 198 - 202 или по чл. 203, , ал. 1 т. 1 дисциплинарното производство може да започне и без издаване на заповед, като в този случай дисциплинарното производство започва с първото действие за установяване на нарушението.

          Също така, съдът намира, че е спазено установеното в чл.206, ал.1 ЗМВР изискване дисциплинарно наказващият орган преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да приеме писмените му обяснения, освен когато по зависещи от държавния служител причини той не може да бъде изслушан или да даде писмени обяснения. След преглед на видеозаписите, началник сектор ООРТП гл. инспектор М. К., на когото с резолюция от 09.01.2017г. началникът на отдел “Охранителна полиция” при ОДМВР Бургас е разпоредил да извърши проверка и да изготви  доклад, е изготвил справка рег. № 251р-2802/23.01.2017г. В справката са описани установените факти и е обсъдено даденото от жалбоподателя обяснение рег.№ 251р-2615/ 20.01.2017г. Със справката е направено предложение за налагане на дисциплинарно наказание “порицание” за срок от шест месеца. След като се е запознал със справката на 03.02.2017г., К. Стойчев е подал против нея писмено възражение рег. № 251р-4046/06.02.2017г. до дисциплинарнонаказващия орган - началника на отдел “Охранителна полиция” при ОДМВР Бургас. На 17.02.2017г., 15:30 часа, дисциплинарно-наказващият орган е изслушал служителя, за което е съставен протокол рег. № 251р-5664/17.02.2017г., подписан от жалбоподателя  и  ответника. Писмените обяснения и протоколът от изслушването са обсъдени в мотивите на оспорената заповед. Следователно, производството по издаване на оспорената заповед се явява проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

          На следващо място, оспорената заповед се явява постановена в съответствие с изискванията за форма на този вид актове, установени с нормата на чл.210, ал.1 от ЗМВР, предвид направеното в същата посочване на извършителя; мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението; разпоредбите, които са нарушени, доказателствата, въз основа на които то е установено; правното основание и наказанието, което се налага; срокът на наказанието; пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва заповедта.

          Според посочената като основание за издаване на процесната заповед разпоредба на чл.200, ал.1 т.1 от ЗМВР, дисциплинарно наказание порицание се налага за неизпълнение на служебните задължения или на заповеди. Служебните задължения на служителя на длъжност младши автоконтрольор I степен са описани в типовата длъжностна характеристика, с която жалбоподателят се е запознал. Сред тях са и организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност – да работи по предотвратяване и  пресичане на нарушенията по пътищата, проверява документите, които трябва да носят  водачите и техническата изправност на МПС, изготвя документи, свързани с административно наказателната дейност.

Видно от представления месечен график за работа на 04.12.2016г. от 19:00 ч. до 7:00 ч. на 05.12.2016г. Ч. е бил определен за непосредствено изпълнение на пътен контрол. След проведен инструктаж му е указан часови график за заемане местата за контрол. В копието от ежедневната ведомост проведеният инструктаж е документиран с подписите на инструктиращия служител, инспектор С.Т., и инструктираните служители. От прегледа на записите е установено, че след 03:43 до 4:30 ч. на 05.12.2016г. Ч. се е намирал на предна лява седалка в автомобила, неподвижен, като в част от времето е с наведена глава към мек предмет (шапка), поставена към прозореца на предна лява врата и  заедно с колегата си не излизат от служебното МПС. От GPS справката е установено, че за времето от 3:40 ч. до 4:33 ч. служебният автомобил се е намирал в състояние на престой, а за времето от 4:33 до 5:27 ч. е изминал 2,6 км. В чл.39 на Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (Обн. ДВ бр.90 от 31 октомври 2014г. ) са предвидени формите и методите, чрез които се осъществява пътен контрол - наблюдение на движението; видимо присъствие; контрол по спазване на правилата за движение и прилагане на административнонаказателни и принудителни административни мерки; организационно-профилактични мероприятия. От установените факти следва, че за посочения период служителят не осъществява нито една от тях, с което не е изпълнявал служебните си задължения, както и разпоредбите на Инструкцията.

          Твърденията в обясненията на Ч., свързани с влошеното му здравословно състояние и ниските температури, не го освобождават от служебните му задължения, още повече, че по преписката не се съдържат доказателства за това. Напротив в изготвената справка е отразено, че от снети сведения от дежурните служители е установено, че служителят не е заявил, че му е необходимо време за почивка или за внезапно влошено здравословно състояние. Във възраженията на служителя липсват и твърдения, че е заявявал това. Напротив твърденията му са свързани с настинка и грип, които са основания за ползване по надлежния ред на платен отпуск поради временна неработоспособност, но не и за неизпълнение на служебните задължения.

          В разпоредбата на чл.200, ал.2 от ЗМВР е предвидено, че дисциплинарното наказание „порицание“ се налага за срок от 6 месеца до една година. В мотивите на заповедта е съобразено, че през периода на служба на служителя не са налагани дисциплинарни наказания и са му присъждани пет награди. В случая наказанието е наложено за минималния срок от 6 месеца, поради което неизлагането на мотиви не би могло да опорочи заповедта, тъй като не се ограничава правото на зашита на жалбоподателя. Ако му бе наложено наказание за по-дълъг срок, неизлагането на мотиви относно срока би могло да наруши правата на наказания служител.

          Поради изложеното, като налага на жалбоподателя дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца, ответникът прилага закона правилно, съответно оспорената заповед се явява издадена в съответствие с материалния закон.

          Оспорваната заповед е издадена в съответствие с целта на закона. Законодателят е предвидил задължително да се налага дисциплинарно наказание „порицание“ при неизпълнение на служебните задължения по смисъла на чл.194, ал.2, т.2 от ЗМВР – в посочените периоди Ч. не е осъществявал контрол на пътното движение. С оглед на цитираните разпоредби, настоящият състав намира, че процесното наказание се явява съобразено с целта на закона, изразяваща се в нетърпимост към всяко неизпълнение на служебните задължения.

          Следователно, като издадена от компетентен орган, при съобразяване с целта на закона, при липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на изискванията за форма на акта и при липсата на противоречие с материалноправни разпоредби, оспорената в настоящето производство заповед е законосъобразен акт, а жалбата против него е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена.

          Направеното искане за присъждане на разноски от страна на жалбоподателя се явява неоснователно, поради което не следва да бъде уважено. Ответникът не е направил искане за присъждане на разноски и не се е представлявал от юрисконсулт, поради което в настоящето производство, с оглед изхода на делото, разноски не следва да бъдат присъждани.

          Мотивиран от изложеното, Административен съд Бургас,

 

РЕШИ:

 

          ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.М.Ч., ЕГН **********, с адрес: ***, против заповед УРИ 251з-612 от 17.02.2017г., издадена от началник отдел “Охранителна полиция” при ОДМВР Бургас.

          Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                             СЪДИЯ: