ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На шести април                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 534 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.М.Ч., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат И., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

В писмен отговор на жалбата вх. № 2643/16.03.2017 г. заявяват, че не възразява да се даде ход на производството в негово отсъствие.

 

По хода на делото:

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 Производството е образувано по жалба на К.М.Ч., ЕГН **********, с адрес: *** против Заповед № УРИ 251з-612/17.02.2017 г., издадена от Началник отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилия писмен отговор вх. № 2643/16.03.2017 г. от ответника.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка съгласно опис на лист 16 от делото.

 

АДВ. И.: Поддържаме жалбата.

Няма да сочим нови доказателства. Не възразявам да се приемат представените с отговора от административнонаказващия орган писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка.

          Считам наведеното основание в отговора, че началникът представлява компетентен орган съгласно ЗМВР да налага такива наказания, че същото е неоснователно, тъй като само министърът може да налага такива наказания или изрично упълномощено от него лице.

 

          СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с административната преписка писмени доказателства, описани в описа на лист 16 от делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА и ПРИЛАГА писмените доказателства, представени с административната преписка, съгласно представения опис.

 

          АДВ. И.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ХОД по същество:

          АДВ. И.: Моля да отмените издадената заповед, с която на моя доверител е наложено дисциплинарно наказание като незаконосъобразна на основание изложеното в самата жалба.

Считам, че административнонаказващият орган не е спазил процедурата по реда на закона и не е запознал доверителя ми с цялата административнонаказателна преписка, а само със справка на извършените действия, което по категоричен начин нарушава правото му на защита и да  противодейства и съдейства при разглеждането на преписката. Второто основание е, че заповедта е издадена от некомпетентен орган съгласно ЗМВР.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски за адвокатски хонорар и държавна такса.

 

          СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.02 часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: