Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 798                    05 май 2015  година         град  Бургас

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично заседание на тридесети април, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Г.М.

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 534 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Импосибъл Бюти”ЕООД, с ЕИК 202094420, със седалище и адрес на управление: с.***, представлявано от П. М. М. против решение № 21/30.01.2015г., постановено по административно- наказателно дело № 791/2014г. по описа на НРС, с което е потвърдено наказателно постановление № 02-02024717 от 28.08.2014г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас, с което за нарушение на чл.63, ал.2 КТ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 500.00 лева на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 КТ.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В касационната жалба твърди, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно и моли съда да го отмени, ведно с потвърденото с него наказателно постановление. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – директор на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не взел становище по касационната жалба.

 Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Несебър да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд –Несебър, с решение № 21/30.01.2015г., постановено по административно- наказателно дело № 791/2014г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 02-02024717 от 28.08.2014г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас, с което за нарушение на чл.63, ал.2 КТ на „Импосибъл Бюти”ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 500.00 лева на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 КТ

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е за безспорно установено от събраните по делото доказателства, че „Импосибъл Бюти”ЕООД е извършило деянието, описано в АУАН и в НП, с което е нарушило чл.63, ал.2 КТ. Изложил е мотиви, че нарушението не представлява маловажен случай, както и че законосъобразно е ангажирана отговорността на дружеството като му е наложена имуществена санкция към минималния предвиден в закона размер, с която могат да се постигнат целите на закона, установени в чл.12 ЗАНН.

Санкцията е наложена на „Импосибъл Бюти”ЕООД за това, че в качеството си на работодател, е нарушил разпоредбата на чл.63, ал.2 КТ като е  допуснало до работа С. О. А. като маникюрист на 16.07.2014 г. в 19.15 часа в стопанисвания от дружеството салон за красота, находящ се в к.к „Слънчев бряг“, Гранд –хотел „Слънчев бряг“преди да й предостави копие на уведомлението по чл.62, ал.3 КТ, заверено в ТД НАП. Нарушението е установено при извършена проверка по спазване на трудовото законодателство на място в гореописания търговски обект и при последваща проверка по документи. Съставен е АУАН № 02-02024717/24.07.2014г., а въз основа на който е издадено потвърденото от районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че АУАН е съставен в нарушение на чл.42, т.4 ЗАНН, тъй като съдържа общо описание на вмененото му нарушение и никакво описание на обстоятелствата, при които същото е извършено.

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно.

Съгласно разпоредбата на чл.63, ал.2 КТ работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1, а съгласно чл.63, ал.1 КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя, преди постъпването му на работа, екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Съгласно чл.62, ал.3 КТ,  в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

За неизпълнение на изискването на чл.63, ал.2 КТ от работодателя, в чл.414, ал.3 КТ е предвидено налагане на имуществена санкция или глоба в размер от 1500.00  до 15 000.00 лева, а на виновното длъжностно лице глоба в размер от 1000.00 до 10 000.00 лева, за всяко отделно нарушение.

В хода на административнонаказателното производство и в производството пред районния съд, безспорно е установено от събраните писмени и гласни доказателства, че „Импосибъл Бюти”ЕООД, в качеството на работодател, е осъществило от обективна страна състава на нарушението по чл.414, ал.3 КТ във вр. чл. 63, ал.2 КТ, като е допуснало до работа С. О. А. на 16.07.2014г., в 19.15 часа в стопанисвания от дружеството салон за красота , находящ се в к.к „Слънчев бряг“, Гранд –хотел „Слънчев бряг“ преди да й предостави копие на уведомлението по чл.62, ал.3 КТ, заверено в ТД на НАП. Поради това законосъобразно е ангажирана отговорността на дружеството на основание чл.414, ал.3 КТ с издаване на наказателното постановление и правилно същото е потвърдено от районния съд като издадено в съответствие с приложимите процесуални и материалноправни разпоредби.  

С. О. А. е декларирала, че в деня на проверката е работила в проверявания обект като маникюрист, като е попълнила нарочна справка по чл.402, ал.1, т.3, чл.402, ал.2 КТ. На проверяващите не са представени доказателства от „Импосибъл Бюти”ЕООД, че е изпълнило задължението си по чл.63, ал.2 КТ, а именно да връчи на служителката, преди постъпването й на работа екземпляр от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ, заверено от ТД на НАП – Бургас. Доказателства в тази насока не са ангажирани от дружеството и в хода на първоинстанционното производство по делото.

Описаната в АУАН фактическа обстановка се потвърждава не само от писмените, но и от събраните по делото гласните доказателства. Неоснователно е възражението на касатора за допуснати съществени нарушения при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление, тъй като нарушението е описано в тях детайлно и по недвусмислен начин, посредством всички индивидуализиращи го белези от обективна и субективна страна, така, че на нарушителя са предявени всички релевантни за съставомерността на извършеното от него нарушение и му е предоставена възможност да разбере за какво точно е ангажирана отговорността му. Описани са и конкретните обстоятелства, свързани с извършване на нарушението, а именно името на служителката, която е установена да полага труд в търговския обект, длъжността, която същата е заемала, без да и бъде предоставено копие от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ, заверено в ТД НАП. 

Съгласно разпоредбата на чл.415в, ал.2 КТ нарушенията на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3 и чл. 63, ал. 1 и 2 не са маловажни. Следователно изводът на районния съд в този смисъл е формиран при правилно приложение на закона. 

Правилно е ангажирана отговорността на „Импосибъл Бюти”ЕООД на основание чл.414, ал.3 КТ. Обстоятелството, че впоследствие на 17.07.2014г. дружеството е изпратило уведомление до ТД НАП за сключен с работника трудов договор не може да доведе до отпадане на отговорността му за извършеното административно нарушение, а може единствено да бъде взето предвид при определяне размера на имуществената санкция, което е сторено в случая. Както правилно е приел районният съд, имуществената санкция е наложена на „Импосибъл Бюти”ЕООД в законоустановения минимален размер и в този смисъл е съобразена с тежестта на конкретно извършеното нарушение с оглед  постигане на целите, установени в чл.12 ЗАНН.

По изложените съображения, съдът счита, че не се установиха наведените от касатора основания за отмяна на оспореното решение, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХIV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/30.01.2015г., постановено по административно- наказателно дело № 791/2014г. по описа на Районен съд – Несебър.

Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

  

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1.                                         

 

                                               2.