ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,18.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осемнадесети март                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 534 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Ц.Ц., редовно уведомен чрез законен представител Х.Г.Р., представлява се от адв.Д.С. с представено пълномощно за двамата, находящо се на лист 109 от делото.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Я.Р., редовно уведомен, адв.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 110 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, представлява се от адв.А. с представено пълномощно, находящо се на лист 108 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Л.Д.С. и Ж.М.С., редовно уведомени, се явяват лично;

Х.А.И. и Г.К.К., редовно уведомени, не се явяват, за двамата се явява адв.Х. с представени пълномощни, находящи се на лист 111 и лист 112 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.С.С., която е депозирала допълнителното си заключение в законоустановения срок. 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения относно изслушването на допълнителното заключение на вещото лице в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: Не възразяваме.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице инж.Д.С. със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм допълнително заключение, което поддържам.

 

Адв.С.: На място при отразяване в кадастъра колко са постройките – една с тези битови помещения или говорим за две отделни постройки всяко с посочените квадратни метри?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В кадастъра е отразена една сграда, като част от нея е предмет на заповедта, т.е. става въпрос за частично премахване на една сграда.

 

Адв.С.: Конструктивно е една сграда, така ли? В смисъл конструктивни елементи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази сграда е изградена и в продължение на годините е достроявана. Това се вижда от всички кадастрални планове. В най-стария план (на стр.3 от допълнителното заключение, л.157 от делото) са означени част от сградата като тераса. В плана от 1954г. е показана съществуващата тераса и полумасивната сграда. По плана от 1968г. вече има отчуждаване на част от имота и цялата е сграда е променила конфигурацията си и е означена като една сграда със стопанско предназначение (отбелязване СП) без да е отделена частта от терасата, която виждаме в предния план. В следващия план от 1978г. вече сградата е отразена в сегашното си разположение. През годините сградата е претърпяла застрояване, някои части са събаряни.

В сегашната кадастрална карта е дадена като една сграда.

 

 Адв.С.: На място, конструктивно е една сграда или между тях има калкан, защото на схемата в заключението сте посочили с пунктир, което означава, че няма стена.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има стена, но има и врата, която позволява влизане от едната в другата част. От склада с площ 13,51кв.м. може да се влезе в санитарния възел с площ от 7,24кв.м.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Процесната заповед е за премахване на едноетажна масивна сграда, представляваща тоалетна и ажурна външна стълба. Покажете коя е тоалетната разпоредена за премахване и коя е ажурната стълба.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В цялата сграда има две тоалетни и две стълби. Аз не мога да кажа със заповедта коя тоалетна и коя стълба е имал предвид административният орган.

 

Адв.С.: Бихте ли посочили във вертикално положение стълбата, която води до имота на моя доверител, къде стъпва, в коя част на плочата – в тази, която е над склад с площ от 13,51кв.м.; върху тази, която е санитарен възел или някъде другаде.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В имота има две стълби – едната стълба е с ажурен парапет, тя не се вижда, тъй като е скрита зад храстите. Двете стълби са различни.

Стълбата, която е на снимката в заключението, стъпва върху плочата и това, което е долу, е тераса. Това не е първи етаж. На снимката е показана терасата, а не земята под нея. На снимките на стр.1 и стр.2 стълбата свършва върху покривната плоча на едноетажната постройка.

Стълбата, която съм показала на снимките започва от покривната плоча на едноетажната постройка и достига до втория етаж на жилищната сграда. А до покривната плоча се стига по друга стълба.

 

 Адв.С.: Поставям така въпроса, защото инж.С. е изчертала тази ажурна стълба, а просто трябваше да посочи, че има и друга стълба.

Тази стълба, която стига до имота на доверителя ми, под нея кое от помещенията е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: И двете стълби са изчертани на стр.6 в основното заключение. В допълнителното заключение са изчертани тоалетните.

Адв.С.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.И.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Адв.А.: В основното заключение констатирате, че процесната стълба натоварва конструкцията на сграда и сте употребили израза „тя вече видимо поддава”. Какво имате предвид с този израз?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Стълбите са изградени от плътни и тежки тухли и тя започва да се пука по стените.

 

Адв.А.: В основното заключение сте посочили, че тази стълба, чиято носеща конструкция за да бъде устойчива следва ли тази стълба да бъде изградена върху самия терен, да бъде носещата конструкция, а не върху тази подпокривна плоча. В това ли се изразява неправилното изграждане?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Това е.

 

Адв.А.: В допълнителното заключение включва ли се събарянето и на склад на площ от …

 

СЪДЪТ НЕ ДОПУСКА този въпрос към вещото лице.

 

Адв.А.: В заповедта е посочена по-голяма площ.

Свързана ли е тоалетната с площ от 1,25кв.м. с този склад с площ от 8,95кв.м. Има ли зид между тях?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Между склада с площ от 8.95кв.м. и тоалетната с площ от 1,25кв.м. има зид. Тази тоалетна е изградена в подстълбищното пространство.

Адв.А.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.Х.: Казахте, че тази стълба, която е изградена върху плочата е от тежки тухли и от тази гледна точка тя създава ли някаква опасност? Отговорете като строителен специалист.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В резултат на тежестта на стълбата, плоча поддава.

Адв.Х.: Нямам други въпроси.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: Нямаме въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице инж.С..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не желая съдът да определя възнаграждение за допълнително изготвеното от мен заключение.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме доказателствени искания.

 

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.С.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отмените изцяло оспорената заповед като незаконосъобразна, издадена в явно противоречие с материалноправните разпоредби, в несъответствие с приложението на ЗУТ и съществени нарушения на производствените правила.

Подробни съображения са изложени в жалбата.

Моля да ни се присъдят направените разноски по делото, за което представям нарочен списък.

Ще представя писмена защита в указан от съда срок.

 

Адв.И.: Моля да уважите жалбата и отмените акта като неправилен и незаконосъобразен.

Представям списък на направените по делото разноски, които моля да ни присъдите.

 

Адв.А.: Правя възражение за прекомерен размер на адвокатско възнаграждение.

Моля да оставите в сила процесната заповед. В нея е посочена площ приблизително с оглед на това, че предмет се явява една ажурна стълба, която не може да бъде обхваната с точни параметри като площ. Изградени са без строителни разрешения, без строителни книжа, а що се касае до състоянието в което се намира стълбата, тя е застрашаваща, води до срутване на съответните постройки и се налага, както е посочено в заповедта отново да бъде изградена по начин, по който не застрашава другите съществуващи сгради.

 

Адв.Х.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. В хода на делото се установи по категоричен начин, че процесните обекти - предмет на заповедта са незаконни и опасни.

Представям списък на направените разноски по делото, които моля да ни се присъдят.

Ще представя писмена защита.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Л.С. и  Ж.С.: Моля да потвърдите заповедта на кмета, защото смятаме, че тази постройка трябва да се събори, защото са незаконни. Веднъж вече имаше такъв казус. Бившият кмет беше издал заповед да се ремонтират и пак имаше дело.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: