ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,14.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети януари                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 534 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ С.Ц.Ц., редовно уведомен,  чрез законен представител Х.Г.Р., редовно уведомена, се явява адв.Д.С. с представено пълномощно за двамата, находящо се на лист 109 от делото. 

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Я.Р., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв.Т.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 110 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, се представлява в процеса от адв.Л.А. с представено пълномощно, находящо се на лист 108 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Л.Д.С. и Ж.М.С., редовно уведомени, се явяват лично;

Х.А.И. и Г.К.К., редовно уведомени, не се явяват.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.С.С., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.     

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

Инж.Д.С.С. - 47г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.С.: Имам няколко уточняващи въпроси от фактическа и техническа страна:

Разбирам, че стълбата стъпва на покривната плоча на едноетажната постройка, а самата стълба захваната ли е за плочата на жилищната сграда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Стълбата е подпряна на терасата на втория етаж на жилищната сграда.

Адв.С.:Т.е. в настоящия си вид тежестта на тази стълба се носи от плочата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тежестта на тази стълба се носи изцяло от плочата на едноетажната сграда, на която е стъпила.

Адв.С.: В тази връзка въпросът ми е: като възможно техническо решение, ако въпросната стълба бъде ремонтирана, примерно частична замяна на нейни елементи; на следващо място едноетажната постройка бъде заздравена, примерно - усили се конструкцията и т.тн.; възможно ли е след извършването на ремонт, тази стълба да бъде запазена, доколкото е технически възможно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Технически възможности винаги има, но проблемът е, че тази стълба е много тежка. Тя е изградена от тухли и всички тухли стъпват на плочата, има две бетонови колони, които също стъпват на плочата на тази сграда и утежняват конструкцията. Но не е невъзможно да се усили плочата. Всичко е въпрос на техническо решение.

Адв.С.: Нямам повече въпроси.

Адв.И.: Нямам въпроси.

 

Адв.А.: Във връзка с последния отговор при днешния разпит, посочвам Вашият отговор в т.2 от заключението – посочили сте, че не може да се извърши такова подсилване и сте дали като Ваше становище „необходимо е изграждането на нова стълба ….”. Да разграничим нещата: Трябва да се изгради нова стълба с такава носеща конструкция или считате, че този тип носеща конструкция, този вид стълба с тухли, може да бъде подсилена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Смятам, че икономически е по-изгодно да се събори тази тежка стълба и да се построи нещо ново и леко. Икономически и практически е по-изгодно. По-добре да се събори тази стълба, която вече е започнала да се саморазрушава, отколкото да се търси решение да се усилва плочата на тази сграда.

Адв.А.: Защо сте посочили „необходимо е изграждане на нова стълба”?

Необходимостта от изграждане на нова стълба с тази носеща конструкция, свързано ли е с безопасността и здравето на хората?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Стълбата натоварва конструкцията неимоверно много.

Адв.А.: Казахте, че стълбата е самосрутваща се. Цялата сграда самосрутваща ли е, негодна ли е за ползване, застрашава ли здравето, човешкият живот? Това е спор съществуващ от 2001г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има опасност от срутване на плочата в югозападната й част, където плочата е поддала, вижда се част от арматурата. Самата сграда е опасна.

 

Адв.С.: Поддържате ли заключението си за възможността от поправяне и заздравяване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, може, да се поправи.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.С.:

В отговора по т.1 в заключението е записано „предвидените за събаряне обекти се намират в сграда с идентификатор, представляват складови помещения и тоалетна в подстълбищно пространство, означена на приложената схема с № 3”.

Моля вещото лице да обясни на съда, относно въпросните обекти за събаряне, заповедта на кмета включва това, което е отразено на скица № 3 или нещо по-различно? Тоалетната съществува в заповедта; складово помещение на Г. и Ц. - съществува; има още едно помещение, което ползваме ние със съпругата ми и това е складово помещение, което не виждам на скицата как е отразено. Записаното складово помещение не отговаря на истината и не влиза в процесната заповед. Стълбата на Г. и на Ц. е стъпила върху терасата, която е наша собственост.

Въпросът ми е: в тази скица вещото лице да уточни кое е другото складово помещение, което ние ползваме и е включено в процесната заповед за събаряне. Не се посочва точното помещение за събаряне, посочени са всички квадратни метри. Не е отразено нашето помещение.

 

Адв.А.: Наистина има допусната грешка в схемата. Дали тази схема отговаря на действителното?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм уточнила тази част от въпроса. Приготвила съм едно допълнително приложение към заключението, което представям и моля да го приемете. Това е действителното положение, както е отразено в Приложение № 1, което представям.

 

Адв.А.: Това ли са обектите определени за събаряне, в Приложение № 1?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В заповедта е написано „тоалетна от 14кв.м.” и такава тоалетна няма. В заповедта са записани размери на сградата, тоалетна с размери 3.20 / 4.50м, но като самостоятелна сграда няма такава.

 Адв.А.: Тя съществува ли като трансформирано складово помещение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази цялата сграда, която е отразена на кадастралната карта с идентификатор 57491.503.532.2 се състои от две части. Едната част е тази, която съм означила на Приложение № 1 „склад с размери 13.51кв.м.” и се намира под терасата на двуетажната масивна жилищна сграда. До нея са пристроени останалите около 16кв.м., които са извън тази тераса. Или, цялата сграда условно можем да разделим на две части – тази под терасата на сградата и другата, която е извън терасата на сградата. Но тази тераса, след толкова години, вече представлява една плоча. Челната стена на терасата я няма. Излизайки на терасата виждаме една голяма плоча и върху тази плоча е стълбата. Отдолу има колони, които я държат.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.С.: Стълбището, което е достъпът до жилището на Ц., не е начертано тук, не е отразено в схемата.

 

Адв.А.: Предлагам вещото лице да извърши ново начертаване за по-голяма яснота.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разполагам и със снимков материал.

 

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения депозит.

 

След като КОНСТАТИРА, че представеното днес Приложение № 1 е неразделна част от заключението на вещото лице и не е представено в законоустановения срок, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на страните, които не са се явили в днешно съдебно заседание да се запознаят с представеното Приложение № 1.

 

ЗАДЪЛЖАВА вещото лице да представи Приложение, в което да бъдат отразени всички постройки съществуващи в терена.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.03.2015г. от 13.40 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: