ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,18.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осемнадесети юни                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 534 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.38 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Ц.Ц., редовно уведомен чрез законен представител Х.Г.Р., явява се Х.Р. лично и адв.Д.С. с представено пълномощно за двамата.

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Я.Р., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.И., която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Л.Д.С., редовно уведомена, се явява лично;

Ж.М.С., редовно уведомен, се явява лично;

Х.А.И., редовно уведомен, се представлява от адв.Х., който представя пълномощно;

Г.К.К., редовно уведомен, се представлява от адв.Х., който представя пълномощно.

 

Съдът

ДОКЛАДВА постъпила молба от адв.Л.А. – процесуален представител на ответната страна, в която същата изразява становище, че процесната заповед е законосъобразна и не са налице основания за отмяната й. Моли, ако бъде допусната съдебно-техническа експертиза, да бъде дадена възможност на ответника  да посочи също задачи на експертизата.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

Адв.И.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.С.:

Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.С.:

Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.С.: Поддържаме жалбата, с която е сезиран уважаемият съд. Представям и моля да приемете молба от Х.Р. ***-138-1/01.03.2013г., по повод на която е стартирала процедурата по ЗУТ.

         Представям препис за страните.

 

         Адв.И.: Поддържам жалбата. Моля да се приеме преписката представена от общината. Нямам доказателствени искания.

        

         Адв.Х.: Оспорвам жалбата и считам, че обжалваната заповед е законосъобразна. Предвид доказателственото искане за назначаване на експертиза от жалбоподателите, моля да ми се даде срок да представя нарочна молба с въпроси за експертизата.

         Адв.С.: Искането ни за назначаване на експертиза беше направено във връзка с особеното ни искане по спиране на изпълнението.

         По отношение на доказателствените искания не сме правили искане за назначаване на експертиза и ние нямаме спор по отношение на фактите. Ние не оспорваме това, което е констатирала комисията. Искаме заздравяване на сградата.

         Доколкото при тези факти, които е констатирала комисията и са посочени в заповедта за премахване или за саниране, с оглед разпоредбата на чл.170, ал.1 от АПК съдът може да укаже на страните назначаване на експертиза.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.С.:

         Считам, че сградата трябва да се премахне. Ние веднъж сме водили такова дело и е отпаднало становището за заздравяване на този обект. Този обект не е собственост на никого. Заздравяване може да се извърши, ако обектът е собственост на някого. Тук говорим за незаконни строежи. Веднъж заповедта за заздравяване е паднала.

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.С.:

         Кметът беше издал заповед да ремонтират сградата. Ние обжалвахме и заповедта беше отменена от съда. Моето становище е за събаряне на тези постройки, тъй като те са вредни, рушат се и са опасни за всички нас.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

НАЗНАЧАВА извършване на съдебно-техническа експертиза, която след като извърши оглед на място, да даде заключение за техническото състояние на обектите - предмет на процесната заповед и дали е налице техническа възможност за тяхното заздравяване, поправяне и саниране.

Експертизата да даде заключение дали процесните обекти са изпълнени  въз основа на редовно издадени строителни книжа, респективно, дали са търпими строежи.

Експертизата да се извърши от вещото лице Т.Ч. след внасяне на депозит в размер на 200 лева, платим от Кмета на Община Поморие, който носи доказателствената тежест за установяване на фактическите основания посочени в обстоятелствената част на жалбата, в 7-дневен срок от уведомяването му.

УКАЗВА на Кмета на Община Поморие, че при неизпълнение на задължението да внесе депозит за извършване на назначената експертиза, ще му бъде наложена глоба.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да поставят допълнителни въпроси към експертизата в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.10.2014г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа. 

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: