Р Е Ш Е Н И Е

 

                          Номер  1082               Година 17.05.2013           Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                               2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Галина Колева

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 534 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Д.С.М. *** против решение № 2188 от 28.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 4338 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Бургас. Конкретни касационни отменителни основания не се сочат. Не оспорва съставомерността на установеното нарушение, като счита същото за „маловажен случай” по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебното решение и на потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът - Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава мотивирано становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление №4049 от 23.08.2012г., издадено от Началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, с което за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 350 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на Д.С.М.. Съдът не е констатирал процесуални нарушения от категорията на съществените, при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление, като е посочено, че същите съдържат изискуемото от чл.42 от ЗАНН и чл.57 от ЗАНН съдържание. По същество е намерил, че с оглед установената фактическа обстановка и  при съобразяване със събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че от обективна страна е осъществен състава на нарушение визиран в чл.182, ал.1, т.6 вр. с чл.21, ал.2 от ЗДвП, за това че на посочената дата и място касаторът, в качеството си на водач на служебен автомобил, при ограничение на скоростта от 90 км/ч в населено място се е движил със скорост от 142 км /ч в нарушение на чл.21,ал.2 от ЗДвП. Възраженията на лицето относно причината обосновала поведението му са обсъдени от съда и са намерени за неоснователни. Съдът е намерил, наложеното на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП административно наказание глоба в размер на 350 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца за съобразено с приложимата редакция на административнонаказателната разпоредба,  действала към момента на издаване на наказателното постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно.

Въз основа на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която е съвсем подробно описана и не е необходимо нейното повторно възпроизвеждане. При правилно изяснена фактическа обстановка, съответни на нея са и правните изводи на съда относно съставомерността на констатираното административното нарушение. Безспорно се установява, че касаторът М., се е движил със скорост която превишава с 52 км/ч над разрешената с пътен знак В-26, с което е извършил нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.

Неоснователно е направеното от касатора възражение за маловажност на установеното нарушение. В чл.28 от ЗАНН е предвидено, че за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Съгласно Тълкувателно решение № 1/12.12.2007г. на ВКС, преценката на административния орган за маловажност на случая е по законосъобразност и тя подлежи на съдебен контрол. Когато съдът констатира, че предпоставките на чл.28 ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, той следва да отмени наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона. За да се прецени дали един случай е маловажен, по силата на препращащата разпоредба на чл.11 ЗАНН следва да се приложи разпоредбата на чл.9, ал.2 НК. В случая, по делото не са ангажирани доказателства, че извършеното нарушение, макар и формално да осъществява признаците на предвиденото в закона нарушение, поради своята малозначителност е с явно ниска степен на обществена опасност. Напротив с оглед голямото превишение на разрешената скорост със 52 км/ч е налице по-висока степен на обществена опасност, доколкото от една страна водача на автомобила се поставя в невъзможност да реагира адекватно при евентуално възникване на опасност на пътя, а от друга страна това превишение създава опасност и за другите участници в движението.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2188 от 28.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 4338 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

                                                 

 

                   2.