ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и трети април                       две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 533 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.А.Б.-А., редовно уведомена, се явява лично. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ В.Д.Й. – главен специалист в отдел „Общофункционален контрол“ в дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“,  община Бургас, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Н.А.Б.-А. против принудителна административна мярка – преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, осъществена на 01.02.2018 г., наложена от В.Д.Й. – главен специалист в отдел „Общофункционален контрол“ в дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“,  община Бургас, с искане за отмяна на разпореждането за преместване на автомобила като нищожно, необосновано и незаконосъобразно. С жалбата е направено искане и за присъждане на направените по делото разноски  за държавна такса и адвокатско възнаграждение.

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, на първо място моля за в бъдеще като съдебен адрес да бъде посочен адресът на кантората ми – гр. Бургас, ул. „Пиротска“ № 26 и за в бъдеще всички книжа и призовки се връчват там.

На второ място, по така подадената от моята доверителка жалба, като си позволявам да допълня доказателствените искания, моля да задължите административния орган, респ. община Бургас, да представи в разумен срок преди следващо съдебно заседание, заверено копие от всички документи, касаещи процесния участък на ул. „Шейново“ между улиците „Левски“ и „Г. С. Раковски“ относно одобрения проект за сигнализиране с пътни знаци по реда на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 18/2001 г. на МРРБ. Доколкото ми е известно, че в района се извършват строително-ремонтни дейности, моля да задължите общината да представи, отново в разумен срок преди следващо съдебно заседание, заверени копия от документите, с които е допуснато извършването на тези строително-ремонтни работи и най-вече пътната сигнализация в района съгласно изискванията на Наредба № 1 за временна организация на движението от 2001 година на МРРБ.

На последно място, като твърдя, че става въпрос за административен акт, който не е писмен и няма как да бъде мотивиран, Ви моля да допуснете на основание чл. 144 АПК във връзка с чл. 176 ГПК и задължите административния орган  В.Й. да се яви в следващо съдебно заседание и да отговори на въпроса: Въз основа на какво е приела, че автомобилът на жалбоподателката е бил паркиран неправилно, поради което е взела решение и разпоредила неговото принудително преместване?

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо Председател, оспорвам така предявената жалба като неоснователна.

Моля да се приемат представените с административната преписка документи.

По отношение на първото доказателствено искане за представяне на документи, касаещи ремонтни дейности на процесния участък, се противопоставям, тъй като считам, че е извън предмета на доказване по настоящото дело да представим документи, удостоверяващи извършени ремонтни дейности. Това обстоятелство считам, че по никакъв начин няма да допринесе за изясняване на обстоятелствата, предмет на доказване, а именно дали са били налице предпоставки за репатриране на процесния автомобил и в частност било ли е невъзможно участието на други участници в движението.

По отношение искането за разпит на административния орган, предоставям на съда.

Имам едно доказателствено искане в следващо съдебно заседание при режим на довеждане да бъде разпитан шофьорът на автомобила Д.Н.М., който също е присъствал на мястото, където е принудително преместен автомобилът и с чиито показания ще бъдат изяснявани обстоятелства, свързани с репатрацията на автомобила.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо Председател, на първо място позволявам си да посоча, че искам общината да представи материалите във връзка с разрешението за временна организация на движението, доколкото става ясно от всички материали по делото, че някой не можел да влезе в двора си с автомобила си, поради това, че доверителката ми била паркирала неправилно. Има значение и точно контролните органи от УКОРС са в правомощията да проверяват дали платната, с които се ограничава строежът от пътното платно са правилно поставени, дали са по изискванията, които трябва да са посочени в организацията за временно движение при ремонт, затова считам, че това е пряко относимо. Отделно е свързано с копирането на 10 листа.

На второ място, не разбирам в какво качество ще разпитваме шофьора. Той какъв е – вещо лице, специалист, който разбира от всичко и ще дава становище дали е можело или не можело. Самият факт, че е минал оттам репатриращият автомобил, който е 1,5 пъти по-голям от този на жалбоподателката, е можело да се мине. Естествено, че този свидетел като се намира в трудови правоотношения с общината или с ОП „Транспорт“ ще депозира показания, които са изгодни за общината. Заявявам, че след като бъдат представени поисканите от мен материали по Наредби № 18 и № 1, аз ще поискам техническа експертиза, вещото лице по която като съобрази всички материали по делото, като извърши проверка и оглед на място да даде отговор на въпроса: Може ли един автомобил с водач със средни умения да извърши този завой, за да влезе или излезе от двора?

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Още веднъж се противопоставям на направеното искане на колегата. Считам, че доказателства за временна организация на движението са неотносими към настоящия спор, доколкото видно от приложения снимков материал, автомобилът е паркиран пред подход към жилища. Това са обособени места за паркиране в частен поземлен имот.

АДВОКАТ К.: Какви обособени места? Какъв подход? Къде в закона е казано? Вие дописвате закона!

ЮРИСКОНСУЛТ А.: По повод свидетеля, той е бил очевидец и държа да се призове като свидетел.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт по опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

 

Като намери, че следва да уважи доказателствените искания на страните, като събраните документи съдът ще прецени и обсъдени с крайния съдебен акт,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 20-дневен срок, считано от днес, да представи по делото проект на сигнализацията на пътните знаци и документи, удостоверяващи временна организация на движението в участъка на ул. „Шейново“ в участъка между ул. „Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“, конкретно документите, предвидени в чл. 3, ал. 2 от Наредба №18 за сигнализиране на пътищата с пътни знаци, както и тези по Наредба № 1/2001 г. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строително-ремонтни работи, относими за датата на репатриране на автомобила, а именно 01.02.2018 г.

ДОПУСКА даването на обяснения от ответника по реда на чл. 176 ГПК.

РАЗПОРЕЖДА ответникът главен специалист В.Й. да се яви лично за следващо съдебно заседание и да даде обяснения за обстоятелства по делото по реда на чл. 176 ГПК, като на същата се съобщи въпросът, на който да даде отговор, днес формулиран от адвокат К..

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че съдът може да приеме за доказани обстоятелствата, за изясняване на които не се е явила или е отказала да отговори без основателна причина, както и когато е дала уклончиви или неясни отговори.

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства в режим на довеждане за следващо съдебно заседание от страна на ответника чрез разпит на лицето Д.Н.М. относно извършената репатрация на автомобила на жалбоподателката на 01.02.2018 г. в 11:45 часа.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.06.2018 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове за насроченото съдебно заседание ответникът и му се укаже разпореденото от съда.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: