ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 533 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:11часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИРМОС  МАРКЕТ“ ЕООД, представлявано от управителя Л.С., редовно уведомен, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.В., с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от ю.к.И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.Б.Т.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.В.-Да се даде ход на делото.

Ю.К.И.- Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.В.: Моля  да се изслуша вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се изслуша вещото лице.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.Б.Т.- На 46 години, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Поддържам заключението, което съм изготвил.

АДВ.В.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към експерта.Да се приеме заключението.

Съдът  след като изслуша вещото лице и становищата на процесуалните представители на страните

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА и прилага по делото заключението на вещото лице С.Б.Т..

Да се изплати възнаграждание на вещото лице С.Б. Топузан  в размер на 300.00(триста) лева, в размера на внесения депозит и съобразно представената справка-декларация.

СТРАНИТЕ:Да се приключва събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.В.: Поддържам жалбата.Моля да отмените ревизионния доклад.Представям списък на разноските и Ви моля да ми дадете срок за писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата и до потвърдите ревизионния акт. Моля да ми дадете срок за писмени бележки. Представям списък на разноските.

Съдът определя на процесуалните представители на страните 10 дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: