ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми септември                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 533  по описа за 2017 година

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИРМОС  МАРКЕТ“ ЕООД, представлявано от управителя Л.С., редовно уведомен, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.В., преупълномощена от адв.Е., с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от ю.к.И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.Б.Т..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.В.-Да се даде ход на делото.

Ю.К.И.- Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самиоличността на вещото лице, както следва:

С.Б.Т.- на 46 години, българин,български гражданин, неосъждан, специалист по електронна техника и микро електроника.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.- Изготвил съм  заключието, което поддръжам.

АДВ.В.- Аз нямам въпроси към вещото лице.Да се приеме експертизата.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И.- При отговор на въпрос №1, на стр 11,  бихте ли ни казали, какво означава  „В малка степен се използва за въвеждане на доставки в таблици „SUPPLIES“, „SUPPLIES _PAYS“ и „SUPPLIES _PLU“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.- Имам предвид, че в таблици  SUPPLIES“, „SUPPLIES _PAYS“ и „SUPPLIES _PLU“ и по- скоро в полета „SUPPLIES _PAYS“ и „SUPPLIES _PLU“ има няколко записа.Бяха отразени минимален брой записи, които показват, че в даден момент са въведени няколко артикула, като бройки. Записите са малко, но касаят същия период.Доколкото си спомням тези въвеждания бяха в началато на периода.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И. - На стр.№12 в отговор на въпрос №1 – Казвате, че базата данни е отворена,че в нея могат да се правят записи от други програмни продукти.Налице ли са записи от друг програмен продукт?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. -  Имам предвид принципно базата данни на, на софтуера, по принцип на „Детелина лайт“. По същия начин има възможност да се въвежда в базата данни от други външни софтуерни продукти, стига да има компетентост  лицето за това. В конкретният  случай не констатирах такъв софтуер, но като опция е възможно инсталиране на друг софтуерен продукт, който да не остави  знаци, че е била манипулирана базата за данни.Това не може да се установи толкова лесно.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И. - На стр.№ 12 от експертизата на въпрос : „Има ли съвпадение  между данните на програмния продукт и фактурите за доставка на стоки“-Не видях отговор?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. – Аз не бих могъл да отговоря  компетентно. Съвместно с  икономически грамотно лице бихме могли да отговорим.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И. - На стр.№14 от експертизата казвате, че освен за продажби програмата се използва и за доставки. Програмата не се използване  за изписване, а после  казвате, че има възможност да се определи месечния оборот на постъпили  в склада стоки и на изписани стоки.Тука има противоречие.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.-Говоря за програмния продукт, но тук имам предвид, че по принцип  може да се определи, но трябва акуратно да се въвеждат и извеждат данните. Първият ми извод е за конкретната програма, а втория е по принцип.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И. -В отговор на трети въпрос- Казвате, че в таблицата не се съхраняват данни от фискалиния апарат, а трябва ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. - От  опита ми с този продукт, няма такава таблица, от която може да се види конкретно с какъв фискален апарат е работено, с кой номер фискално устройство.Това не е пречка да е свързан с фискален апарат. Казвам,  че няма в паметта няма обективни данни за това, с кой и с  какъв апарат.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И. - На стр.№15 от експертизата, където правите сравнение на оборотите- има разминаване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.- Оборотът по ЕКАФП съм взимал от фискалните продажби, от таблиците. Около 40 000 записа има.Аз съм ползвал материалите по делото или от друг документ, предоставен от жалбоподателя, различен от ревизионния доклад и отразените в него данни.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И. - На стр.№11-От ревизионния доклада  са констатирани  и приети за установени  от органа  обороти,  различни от посочените в заключението  графа „Оборот ЕКАФП“- различават се за май и юни.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. - Възможно е да се получат разлики  от неточност, но не може да се проследи от програмата.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И. – В отговор на въпрос №4, на стр.№16- Казвате, че когото се маркира с бар код четеца и се натисне бутон F5, казвате че излиза флаг „0“

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. - Да,  когато се маркира артикула това се изписва автоматично в таблицата, създава се  запис с флаг „0“.Когато натиснете F5, маркирате няколко артикула, натискате F5 и ако сте маркирали различни артикули  той ще Ви даде сумата от тези артикули, но реално бон не се издава. Това е все едно, че е издаден бон, но не е фискален, а  условно казано е „служебен“. Накрая, когато се издаде цялата сметка се издава фискален бон, междинно, да знаят клиентите какво дължат и накрая F6, за да се фиснализира с фискален бон.

 ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И. - На   последната страница на таблица сел бон- когато се маркира  артикула с F 5 това ще го изтрие и ще го даде с флаг нула, това действие ще се отрази ли в сел бон  или трябва да се направи нещо доплонително

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т. -  SELES _BON“ е таблица, а „SELL_ FISCAL_“ е само едно поле от нея,  част от информацията. Когато натиснем F 5 и  маркираме с нуличка в „ SALES _ PAYMENT  се съдържа информация как ще се плаща, когато имаме плащане.Плащането се отразява, с но с друг код.

ГЛ.Ю.К.И. - Нямам други въпроси към вещото лице, но моля да постави допълнителни задачи..

АДВ.В.- Не се противопоставям.

Съдът след като изслуша становището на страните и вещото лице,

                                       О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  заключението на  вещото лице С.Б.Т., на когото  да бъде изплатено  възнаграждение в размер на 750.00 /седемстотин и петдесет/  лева, от които внесени 350.00/ триста и петдесет/ лева, като ЗАДЪЛЖАВА  жалбоподателя  в 7- дневен  срок да заплати остатъка по справка- декларацията в размер на 400.00 /четиристотин/ лв

С оглед изразеното от експерта становище, че отговора на подвъпрос № 2 от въпрос №2 – „Има ли съвпадение между данните на програмния продукт и фактурите за доставка на стоки“ съдът намира за необходимо да допусне съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на този въпрос, поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на подвъпрос №2 от въпрос №2 на поставените от  жалбоподателя задачи.

Експертизата да бъде изготвена от вещото лице  С.А. след внасяне на депозит от 200.00 /двеста/ лева по сметка на Административен  съд гр.Бургас в 7 дневен срок от днес.

ПРЕДОСТАВЯ на двете страни възможност за депозиране на допълнителни  въпроси към вещите лица- С.А. и С.Т., като след получаване на въпросите съдът ще прецени основателността на искането за допускане на допълнителна СТЕ.

ГЛ.Ю.К.И.- Представям един брой оптичен носител с 6 файлове, съдържащ електронни документи под формата на електронни файлове и разяснение относно технологията на електрониия подпис, процеса на електронно подписване и възможни инструменти за проверка на валидността на електронно подписани документи или актове от органите по приходите.

По така представените доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА оптичен носител с 6 броя файлове, съдържащ електронни документи под формата на електронни файлове и разяснение относно технологията на електрониия подпис, процеса на електронно подписване и възможни инструменти за проверка на валидността на електронно подписани документи или актове от органите по приходите с КЕП по реда на ЗЕДЕП.

Съдът като взе предвид, че делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че  събирането  на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.11.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 16:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: