ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и първи юни                            две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 533 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИРМОС МАРКЕТ“ ЕООД, представлявано от управителя Л.С., редовно уведомен, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Е., с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от ю.к.И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Не  се явява  вещото лице С.Б.Т..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Е.-Да се даде ход на делото.

Ю.К.И.- Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от вещото лице С.Б.Т., с входящ №  6222/16.06.2017 година, с която същия заявява, че е получил травма на десния крак, която го е обездвижила за известен период от време.Моли за удължаване на срока за изготвяне на експертиза.Към молбата е приложено копие на болничен лист за временна неработоспособност за периода от 06.06.2017г до 05.07.2017г.

АДВ.Е.: Да се даде възможност  на вещото лице да изготви експертизата.Моля да задължите вещото лице да представи заключението в  законовия срок.В случай, че е налице обективна невъзможност да изработи  заключението своевременно,след изтичане на предоставения болничен, същия да уведоми съда.

Ю.К.И.: Да се даде възможност на вещото лице Т. да изготви експертизата, като се присъединявам към казаното от  адв.Е., ако вещото лице е в невъзможност да изготви експертизата да уведоми съдебния състав своевременно.

Съдът като взе предвид становищата  на страните намира, че заключението по назначената експертиза е необходима за изясняване на обстоятелствата около оспорения ревизионен акт, но с оглед своевременното приключване на производството пред настоящата съдебна инстанция да укаже на вещото лице необходимостта  в случай на обективна невъзможност да изработи и представи  по делото заключението за следващото съдебно заседание да уведоми своевременно съдебния състав  за това, а именно не по-късно  от две седмици от изтичане на отпуска за временна неработоспособност, поради което и воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.09.2017 година от 13:20 часа, за която дата  и час страните да се считат редовно уведомени.

УКАЗВА на вещото лице необходимостта, в случай на обективна невъзможност да изработи и представи по делото заключението за следващото съдебно заседание, да уведоми своевременно съдебния състав  за това, а именно не по-късно от две седмици от изтичане на отпуска за временна неработоспособност, като същото да бъде уведомено и за датата на следващото съдебно заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: