ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 19.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети април                               две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 533  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14.45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИРМОС МАРКЕТ“ЕООД, представлявано от управителя Л.С., редовно и своевременно призован, не се явява.Изпраща  процесуален представител адв.Е. с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно уведомен,представлява се от ю.к.И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Е.-Да се даде ход на делото.

Ю.К.И.- Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

                Производството по делото е образувано  по жалба от Л.С.-управител на „Ирмос маркет“ ЕООД с ЕИК 202120407, с адрес за кореспонденция и адрес: град Несебър, ж.к.***№1, бл.1, вх.1, ет.1 ап.1 срещу Ревизионен акт №Р-020002016003489-091-001 от 15.12.2016 година, издаден от Р.К.Т. и Г.В.В., органи по приходите на ТД на НАП град Бургас, потвърден с Решение №28/15.02.2017 година на Директора на дирекция ОДОП град Бургас при ЦУ на НАП.

          Указва на страните, че с оглед твърдяно от органа наличие на предпоставките по отношение на особения  ред за провеждане на ревизионното производство,  а именно тези визирани в чл.122, ал.1 т.4 ДОПК, в негова тежест е да ги докаже.  В случай, че наличието на визираните предпоставки, тези по т.4 на чл.122 ал.1 от ДОПК бъде доказана от ответния орган, в  тежест на жалбоподателя е да обори  фактическите констатации и направените въз основа на тях  правни изводи, довели до издаване на ревизиония акт, доколкото съгласно чл.122 ДОПК същите се приемат за верни до доказване на противното.

          Съдът докладва постъпилата административна преписка, по опис.

 

АДВ.Е.- Поддържам  жалбата.Поддържам направените с нея искания за допускане на съдебно-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза.Представям Ви молба с въпроси към съдебно-техническата експертиза.Основна констатация на органа по приходите е  наличието на разлики между данни, разчетени в програмен продукт „Детелена лайт“ и данни във  фискалното устройство, включително и за възможностите и начина на използване на  програмния продукт.Желея да бъде допуснат до разпит  представител на търговско дружест „Ел трейд“ ЕООД, които са  създатели и собственици на програмния продукт, но не знаем името на лицето,  знаем името на управителя на офиса.Към момента, в зивисимост от резултатите от съдебно-техническата експертиза ще  формулирам въпроси и за съдебно-счетоводна експертиза, която да  се базира на резултатите от СТЕ. Еветуално ще направя искане от фирма „Ел трейд“ ЕООД да представят спецификации и на програмния продукт и нейните възможности.Правя искане за допускане на свидетели, които водим- А.Ж.С., която е супервайзор в дружеството на  жалбоподателя през процесния период, което е основното лице, което въвежда и контролира данните  и лицето С.Р.К., която е била продавач-консултант в процесния период и която е работила  на програмата. Двете сведетелки са пред залата.Нямам възражения да бадат приети  материалите по преписката.

Ю.К.И.- Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената преписка,ведно с доказателствата към нея. По отношение на доказателствените искания, не възразявам да бъде назначена съдебно-техническа експертиза. По отношение на  разпита на представател на фирма „Ел трейд“ ЕООД, не съм  убедедан, но виждам към протокола, че е цитарано описание на базата данни на ПП “Детелина лайт“ от производителя „Ел трейд“ на стр. 182 на нашата преписка. Смятам, че това е напълно достатъчно да се установи какви са функционалните характеристики на този програмен продукт. И  след извършването на  съдебно-техническата експертиза считам, че няма да остане неизяснен въпрос по този  програмен продукт. За свидетелите предоставям на съда. Не разбрах какви обстоятелства ще се установяват с техния разпит.

АДВ.Е.- Начинът на рабата  в обекта, извършване на продажбите, изписване  и въвеждане на артикулите, как се маркират.

 С оглед становищата на страните по доказателствата съдебният състав намира следното: Представената по делото административна  преписка следва да бъде приета по опис.Относно искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза,  намира поставените въпроси за относими към предмета на спора. Използваното доказателствено средство е допустимо, поради което следва, че  молбата за назначаване на такава експертиза следва да бъде уважена.

По искането за  разяснения от страна производителя на програмата „Ел трейд ЕООД“ на  нейни функционални особености и характеристики съдебния състав счита, че следва да се произнесе след депозиране на  писмено искане с изрично поставени към дружеството в качеството на тредо, неучастващо в спора лице, въпроси.

По отношение молбата за разпит на  водени в днешното съдебно заседание сведетели съдът намира,че същите следва да бъдат допуснати, доколкото показанията им касаят въпроси около начина на  работа с програмата в търговския обект.

Поради което  и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна  препска,  в цялост.

ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, по която  вещото лице да отговори на въпросите на адв. Е., поставени в депозираната по делото нарочна молба, след внасяне на депозит в размер на 350.00/триста и петдесет/ лева в 7 дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

Експертизата  да бъде изготвена от вещото лице  С.Т., който да бъде уведомен след внасяне на депозита.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели водените в днешното съдебно заседание лица, на които  снема самоличността им както следва:

А.Ж.С.- Родена на *** година,ЕГН**********, българка,български гражданин,неосждана, съпруга на управитела на „Ирмос маркет“ЕООД.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

С.Р.К.- Родена на *** година,  българка, български гражданин, неосъждана. Служител  на „Ирмос маркет“ ЕООД  от средата на юли  2015  година до средата на септември.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Съдът отведе от съдебната зала свидетеля К.

Съдът пристъпва към разпита на свидетеля А. С..

ВЪПРОС НА АДВ.Е.- Разкажете ни през 2015 година работили ли сте в „Ирмос маркет“, какво сте вършили, използвали ли сте програмен продукт, кой е той, какво сте въвеждали?

СВИДЕТЕЛЯТ С.-През 2015 година работих като супервайзор в „Ирмос маркет“, в к.к. Слънчев бряг.Аз се занимавам с почти всичко, заявки, получаване на стоките, въвеждане на стоките,обучение на персонала, отчитане.През този период в търговския обект работихме с програмен продукт „Детелина лайт“ от самото създаване на маркета. За да работи фискалния принтер стоката трябва да се маркирва с бар-код, при маркирането й на екрана на  компютъра  излиза  самата стока,  с нейните характеристики цена, номер и след като се прочете бар-кода следва да се натисне бутон за издаване на косов бон. Този принтер не работи без тази програма.

ВЪПРОС НА АДВ.Е. - Кой въвежда видовете артикули?

СВИДЕТЕЛЯТ С. - Аз ги въвеждам, нямам време само да въвеждам количество.Не се извършва текущ контрол.Аз нямама време да извършвам въвеждане на количество, ако стоката е нова я въвеждам като стока и цена, ако вече е въведена, не я въвеждам повторно. На продавачите сме забранила да си трият от сметките. На края на деня пускам фискалния отчет и сравняваме с касата. Имаме камери на над главите им за да не крадат.

ВЪПРОС НА АДВ.Е. –относно данните от тази  програма, извършвате ли  периодични справки, които да предавате в счетоводството?

СВИДЕТЕЛЯТ С. - Не, ние даваме фискалния  месечен отчет на счетоводителката.

ВЪПРОС НА АДВ.Е. - Знаете ли този програмен продукт с какви възможности разполага?

СВИДЕТЕЛЯТ С. - По принцип има и други опции, в началота завеждахме стоките и по брой, но нямаьме достатъчно персонал и спрях да ги завеждам.

ВЪПРОС НА АДВ.Е. - Защитена ли е Вашата база данни?

СВИДЕТЕЛЯТ С. - Аз имам парола за достъп, продавачите нямат достъп.

ВЪПРОС НА АДВ.Е. - Как се извършва в обекта определянето на цените за продажба?

СВИДЕТЕЛЯТ С.-Виждам фактурата от доставчика, доставната цена и на база на процент за надценка на стоките  се определя продажната.Аз го правя това.С маркиращи клещи самите провадачи маркират. На техния терминал сканират, изписва се на екрана цената и с маркиращите клещи на всеки продукт се поставя цената.

ВЪПРОС НА АДВ.Е. - Как правите отчетите на продавачите в края на работния ден?

СВИДЕТЕЛЯТ С. - С фискалния отчет и го дават на управителя, той брои касата и сравняват.

ВЪПРОС НА АДВ.Е. -Имате ли отделно назначени лица за поддържане на артикулите?

СВИДЕТЕЛЯТ С. - Всички ги назначаваме като продавач- консултанти и вършат едновременно и двете неща, зависи от натовареността,  която имаме.

ВЪПРОС НА АДВ.Е. – Използвате ли тази програма в счетоводната отчетност?

СВИДЕТЕЛЯТ С.-Не, единствено за продаване на артикулите.

ВЪПРОС НА Ю.К.И.- Вие сте работили като супервайзор?

СВИДЕТЕЛЯТ С. – Да, на трудов договор с работно време 8 часа, без събота и неделя.

ВЪПРОС НА Ю.К.И. - Има ли възможност от този програмен продукт да излезе бележка, но не фискален бон?

СВИДЕТЕЛЯТ С. – Не  знам за такава опция.

ВЪПРОС НА Ю.К.И. - Да ни обясните как става въвеждането на стоките. От кой се получава стоката?

СВИДЕТЕЛЯТ С. - От продавач консултантите, от мен,  който е свободен.

ВЪПРОС НА Ю.К.И. - След това какво се случва със стоката,  която се приема?

СВИДЕТЕЛЯТ С. - Зависи дали има клиенти, ако няма клиенти те ще започннат да проверяват по цена и да маркират и подреждат.

ВЪПРОС НА Ю.К.И. - Как става маркирането?

          СВИДЕТЕЛЯТ С. – Сканира се продукта на бар кода, с бар- кода на продукта излиза на екрана  и  продавача установява цената му и с маркиращи клещи се отразява на етикета,  който се залепя на продукта.Това се прави с всеки продукт.

ВЪПРОС НА Ю.К.И. -  Този запис как изчезва от екрана?

СВИДЕТЕЛЯТ С. - С клавиш  F5, с който продавачите имат възможност да изчистват екрана. С клавиша „delete“, до който само аз като супервайзор мога да изчистя поотделно всеки един сгрешен артикул. С клавиша F5 те трият всичко от екрана.

ВЪПРОС НА Ю.К.И. - Може ли да се разбере от фискалните бонове, кой продавач е направил  операцията?

СВИДЕТЕЛЯТ С. - Те си имат профили.Понеже в магазина оперират две фискални устройства, когато служител влезе със  своя профил в едното устройство,  той няма възможност да оперира със същия профил на другото устройство и тогава следва да влезе  с чужд профил.

Съдът освободи от съдебната зала свидетелката А. С..

Съдът въвеве в съдебната зала  свидетеля К..

СВИДЕТЕЛЯТ К.- От средата на месец юли 2015 година до средата на месец септември 2015г. работих като продавач-консултант.В този търговски обект се продават хранителни стоки. Като започнах работа търговския обект беше вече открит.

ВЪПРОС НА АДВ.Е.- Какво прави един продавач-консултант в търговския обект?

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Ние приемаме стока, касиери сме, подреждаме, слагаме цени, общо взето всичко. Касиери,защото обслужваме клиенти и работим на каса с пари.

ВЪПРОС НА АДВ.Е. –Какъв  е механизма на Вашата работа- въвеждане в програма, изписване, продажба?

СВИДЕТЕЛЯТ К.-Ние не въвеждаме стоките в програмата, това го прави супервайзора, когато се получи стоката ние я проверяваме дали е въведена, след което я сканираме да проверим цената, след което, чрез маркиращите клещи слагаме цена на всеки артикул и подреждаме на  щандовете. Ако имаме от продукта на щанд, може и оттам да видим цената и си нареждаме, но ако е изчерпано количеството тогава сканираме за да видим цената на продукта.Това сканиране се извършва чрез бар-код четец и съответно с бар-кода сканираме и на монитора са  появява се цената и номера на артикула. Бар-кода е стационаран.Той се намира точно  до монитора на касата.

ВЪПРОС НА АДВ.Е. - Като се извърши продажбата, каква е процедурата?

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Поставят ми продукта, аз сканирам, натискам  бутон F6, издавам бон и казвам сумата, която се дължи. Когато разчитам цена без да извършвам продажба, натискам F5, той изчиства артикулите, които съм разчела.

ВЪПРОС НА АДВ.Е. -Как се извършва отчитането?

          СВИДЕТЕЛЯТ К. - Чрез дневен финансов отчет. При отчитането аз пускам дневен финансов отчет, взимам касата  и се отчитам при управителя.

Въпрос на съда- Как отчитате бройките?

СВИДЕТЕЛЯТ К. - На фактурите, които се носят, описан е броя и ние също си ги броим.Ако управителя го няма ние го правим по- често.Ние ги оставяме ако е нов продукт, супервайзорите  си го правят.Начина на въвъждане те го правят.Ако са изчерпани като бройки, ако не са въведени  не се продават.Повечето  фирми казват кога ще дойдат и управителите обичайно са там  за да ги въведат.

ВЪПРОС НА АДВ.Е.-Случвало ли се е да ви се извършва някаква  ревизия?

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Досега  не ми се случвало да ни хванат в  кражба.

ВЪПРОС НА Ю.К.И.- Като дойде стоката вие не я пипате?

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Ние я приемаме, има оставени пари  за плащане и аз взимам от тези пари, ако управателя го няма броим стоката, новия артикул го заделям за да се опише в програмата.Във фактурата пише колко са  доставени, ние проверяваме   дали не са  по- малко.Като има минуси ние плащаме.

ВЪПРОС НА Ю.К.И. - Всеки продукта ли има маркиращ код?

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Да, всеки продукт, когато се сканира чрез бар-код четеца, когато аз го маркирам то си излиза на каква цена е.Преди продажба се въвежда, за да се отчете чрез бар-код четеца, той трябва да е въведен.Ако нещо не е въведено и когато се опитвам да маркирам нищо не излиза защота не знам на каква цена да го продам. За завеждането аз нямам отношение. Аз съм продавач-консултант.При получаването на стоката, след като е минало през управителя и чрез маркиращи клещи слагаме цени с код.

ВЪПРОС НА Ю.К.И. - С кои клавиши  работите?

СВИДЕТЕЛЯТ К.-С клавиш F6 за продажба и F5 за зачистване на екрана,само това ползваме, както и опциите за отчитане.

ВЪПРОС НА Ю.К.И. - Случвало ли Ви се е да излезе  нефискален бон?

СВИДЕТЕЛЯТ К.-Не, не ми се е случвало.В случай, че съм направила грешка, аз го плащам.През деня когато има управател, той изтрива тези нереализирани продажби. Аз лично не съм виждала  техническа поддръжка на системите.При мен не се е случвало да се издава некасов бон. Аз по- често бях нощни смени тогова.

ВЪПРОС НА Ю.К.И. - На Вас  полагаше ли Ви се безплатна храна  и напитка?

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Не.

ВЪПРОС НА АДВ.Е.- Всички стоки ли са с етикет,  на който е посочена цената?

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Стока без цена няма.Всички цени  мисля, че са  залепени с маркиращи клещи.Не мога да се сетя вече.

Съдът като счете, че делото не е изяснено от фактическа  и правна страна, поради което събирането на доказателства не следва да бъде приключвано.Същото следва да бъде отложено за друга дата, поради  което

О П Р Е Д Е Л И:

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  17.05.2017 година  от 13:40 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:40  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: