ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 17.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети  май                            две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 533 по описа за 2017година

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИРМОС МАРКЕТ“ ЕООД, представлявано от управителя Л.С., редовно уведомен, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Е., с представено по делото пълномощно.

 

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от ю.к.И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Не се явява вещото лице С.Б.Т.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Е.-Да се даде ход на делото.

Ю.К.И.- Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 4838/15.05.2017 година е постъпила молба от инж.С.Б.Т., назначен за вещо лице, с която уведомява съдебния състав, че поради необходимостта от извършване на голям обем проучвателни действия не е изготвил заключението и моли да се определи нова дата.

Съдът докладва, че по делото  с входящ № 4901/16.05.2017 година е постъпило отговор от трето неучастващо по делото лице - Николай Проданов, управител на „ЕЛТРЕЙД“ ООД, с което предоставя  исканата информация, касаеща характеристиките на продукта „Детелина лайт“, ведно с приложение  към същия именовано Приложение №1.

АДВ.Е.- Моля да се запозная с  изпратените документи.Да се приемат, но моля да ми се предоставят копия.

Съдът счита,че така предствените  писмени доказателства следва да бъдат приети, ведно с приложението към същите, което се намира и в крориците на делото представени от ответния орган на листи от №107 до №112, включително.

Съдът намира, че на вещото лице следва да бъде предоставен  срок за изготвяне на допусната  и назначена експертиза, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА предствените от „ЕЛТРЕЙД” ООД  писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице С.Т. да изготви заключието по назначената експпертиза.

Съдът като взе пердвид, че делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че  събирането  на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.06.2017 година от 13:40 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Да бъде уведомено вещото лице за датата на насроченото съдебно заседание и за необходимостта да депозира заключението си не по-късно от 7 дни преди датата на следващото съдебно заседание.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:47 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: