ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети септември                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 533  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИРМОС  МАРКЕТ“ ЕООД, представлявано от управителя Л.С., редовно уведомен, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.В., преупълномощена от адв.Е., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от ю.к.И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.Б.Т..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.В.-Да се даде ход на делото.

Ю.К.И.- Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът  докладва, че по делото  с входящ № 8109/01.08.2017 година е постъпило писмо от процесуалния представител на ответната страна, с което представя удостоверения със съдържанието по чл.24, ал.1 от ЗЕДЕП върху хартиен носител, с които доставчикът на удостоверителни услуги- „Борика Банксервиз“АД удостоверява валидността към конкретна дата на квалифицираните  електронни подписи, положени в издадените електронни документи / ЗВР, РД и РА/ от длъжностни лица- органи по приходите при ТД на НАП-Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 9481 /07.09.2017 година  – т.е. извън законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

АДВ.В.- Запозната съм с депозираната експертиза.За мен няма пречка да се изслуша в днешното съдебно заседание.

Ю.К.И.- Моля да не се изслушва експертизата.Не съм успяла да се запозная с нея.

Съдът, като взе предвид възражението на процесуалния представител на ответния орган намира, че  представената по делото експертиза  не следва да бъде изслушавана в дн.с.з.Делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА удостоверения със съдържанието по чл.24, ал.1 от ЗЕДЕП върху хартиен носител, с които доставчикът на удостоверителни услуги- „Борика Банксервиз“АД удостоверява валидността към конкретна дата на квалифицираните  електронни подписи, положени в издадените електронни документи / ЗВР, РД и РА/ от длъжностни лица- органи по приходите при ТД на НАП-Бургас.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

                ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.09.2017 година от 16:00 часа, за която дата и час страните и вещото лице се считат за редовно  уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: