ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На първи ноември                                         две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 533  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИРМОС  МАРКЕТ“ ЕООД, представлявано от управителя Л.С., редовно уведомен, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Е., с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от ю.к.И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.В.А.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Е.-Да се даде ход на делото.

Ю.К.И.- Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 11224/24.10.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ № 11342/26.10.2017 година от назначеното  по делото вещо лице С.Т., с която моли за продължаване на срока за изготвяне на експертизата, тъй като назначението е с дата, която не му дава възможност да изготви заключението.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице С.А.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:Поддържам заключението, което съм изготвила.

АДВ.Е.: Нямам въпроси към вещото лице, ние не сме поставяли задачи към експертизата.

ВЪПРОСА НА Ю.К.И.: Дали сте се запознали със съдържанието на програмен продукт „Детелина лайт“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не, проверка съм извършила на счетоводните записвания на сметка 304, по месеци.

ВЪПРОСА НА Ю.К.И.: Тъй като правите съпоставки и евентуални разултати, как счетоводно се отразява изписването на стоките, като количество, стойност или как?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В сметка 304  стоките са групирани, когато се заприхождават в сметката като количество и като стойност и по същия алгоритъм  като количество и стойностно, като групи са изписани в счетоводен  софтуер „Софтисистемс“. Чисто фактически е възможно заприходена стока от 20 единици да бъде отразено, че е реализирана кто повече единици, всичко е възможно, макар да не трябва да има разлика. Няма изискване на сметка 304 да се води аналитично.

Ю.К.И.:Няма  повече въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА АДВ.Е.:Казали сте, че при съпоставката на покупна и продажна цена на продавани конкретни стоки е установена надценка, от кого е установено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: От ревизиращият орган.Няма конкретика за кои стоки, има посочени артикули, т.е. тази надценка е установена за някои стоки.

ВЪПРОС НА АДВ.Е.: По отношение на цигарите, каква е надценката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм установила, но цигарите не са с надценка, а с отстъпка.

АДВ.Е.: Да се приеме заключението на вещото лице А..

Ю.К.И.: Да се приеме заключението.

СЪДЪТ предвид изразените становища на страните и след като изслуша вещото лице

                            О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  заключението на вещото лице С.В.А., на която следва да се изплати възнаграждение в размер на 200.00/ двеста/ лева, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.Е.: Да се даде възможност на вещото лице С.Т. да изготви експертизата.

Ю.К.И.:Да се даде възможност на вещото лице С.Т. да изготви експертизата.

Съдът намира, че  назначената експертиза е относима към предмета на спора и изводите по нея са от значения за крайния изход на спора, поради което на вещото лице  следва да бъде  предоставена възможност  да я  изготви, поради което

     О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и  го НАСРОЧВА за 06.12.2017 година от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени. Да бъде уведомено вещото лице  С.Т..

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ