Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1054                15 юни 2015 година                 град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми  състав, в публично заседание на десети юни,  две хиляди и петнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

                                                                       

Секретар Г.Д.

като разгледа докладваното от съдия  Златина Бъчварова                              

административно дело  номер  533  по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е по реда на чл. 211 от Закона за министерство на вътрешните работи /ЗМВР/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/.

          Образувано е по жалба на М.М.Н. с адрес *** против Заповед №УРИ 251 з-735 от 16.02.2015 година, издадена от главен разследващ полицай, началник отдел „Досъдебно производство“ при ОД МВР-Бургас, с която на  държавен служител, старши разследващ полицай в отдел „Досъдебно производство“ при ОД МВР-Бургас, на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.2, чл.199, ал.1, т.3, предл. първо от Закона за Министерство на вътрешните работи /ЗМВР/, е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от 3 / три / месеца и е предупреден, че при извършване на друго нарушение по чл.199 ЗМВР в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено по-тежко дисциплинарно наказание.

Жалбоподателят, редовно уведомен, се явява лично и твърди, че заповедта е неправилна и незаконосъобразна – постановена в нарушение на материалния закон и административнопроизводствените правила. Твърди още, че същата е немотивирана и че наложеното наказание не отговаря на целта на закона. Сочи доводи за нищожност на административния акт. Излага подробни съображения. Моли съда да отмени заповедта.

Ответникът по жалбата – главен разследващ полицай, началник отдел „Досъдебно производство“ при ОД МВР-Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата. Представя административната преписка по издаване на процесната заповед. Не ангажира доказателства

Административен съд- Бургас, VІІІ-ми състав,  като прецени  доводите на страните, приложените писмени доказателства и съобрази закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 АПК, от лице, което е адресат на административния акт и  има правен интерес от оспорването, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

От административната преписка се установява, че в Първо РУП-Бургас било образувано досъдебно производство №01-116/2013 година, по което разследването било възложено на разследващ полицай М.Н..

С постановление от 11.12.2014 година на наблюдаващия по делото прокурор,  разследващ полицай Н. е отстранена от разследването на досъдебното производство, поради констатирани нарушения на НПК и невъзможност да осигури правилно, законосъобразно и срочно провеждане на разследването/л.11 от делото/.

Във връзка с постановлението на наблюдаващия прокурор била възложена проверка, при която било установено, че в досъдебното производство не се съдържат писмени данни, удостоверяващи извършването на доклади или приложени постановления за привличане на обвиняеми, нито в деловодната система било отразено изпращането на делото в Районна прокуратура-Бургас след дадени писмени указания от наблюдаващия прокурор,т.е. писмените указания на прокурора не били изпълнени. Било установено още, че разследващ полицай Н. е докладвала досъдебното производство в нарушение на разпореждане, рег.№25967/16.09.2013 г. на директора на ОД МВР –Бургас, като не го е предоставяла в деловодството за отразяване движението на делото в АИС „Делодводство“. Било констатирано, че с действията си Н. е нарушила разпоредбата на чл.15, ал.4 ЗМВР, според която писмените указания на прокурора по разследването са задължителни за разследващите органи, както и разпореждане, рег.№25967 от 16.08.2013 г. на директора на ОД МВР-Бургас, съгласно което всяко движение на досъдебно производство следва да се регистрира в деловодната система. В резултат на извършената проверка било установено още, че разследващ полицай Н. е нарушила служебните си задължения, регламентирани в типовата й длъжностна характеристика, рег.№К-12309 от 10.11.2010 г. и не е изпълнила заповед на директора на ОД МВР-Бургас, рег.№25967 от 16.08.2013 г. Резултатите от проверката били изложени в справка, рег.№251 р-2829/02.02.2015 г., в която, съобразно констатациите от нея било направено предложение на разследващ полицай Н. да бъде наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от 3 месеца/л.9 от делото/.

Действията на разследващ полицай Н. били квалифицирани като нарушение на служебната дисциплина/небрежност в служебната дейност-чл.199, ал.1, т.3, предл. първо ЗМВР/.

Във връзка с изготвената справка, от старши разследващ полицай М.Н. е постъпило писмено обяснение, рег.№251р-3249 от 05.02.2015 година/л.7-8 от делото/.

          След като били събрани и оценени всички доказателства по случая, взета е предвид тежестта на нарушението, настъпилите последици  и писмените обяснения на служителя, рег.№251р-3249 от 05.02.2015 година по описа на ОД МВР-Бургас/л.7-8 от делото/, както и цялостното поведение на служител в МВР, дисциплинарното производство е приключило с издаване на процесната заповед №УРИ 251 з-735 от 16.02.2015 година, издадена от главен разследващ полицай, началник отдел „Досъдебно производство“ при ОД МВР-Бургас, с която на  държавен служител, старши разследващ полицай в отдел „Досъдебно производство“ при ОД МВР-Бургас М.Н., на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.2, чл.199, ал.1, т.3, предл. първо от Закона за Министерство на вътрешните работи /ЗМВР/, е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от 3 / три / месеца и е предупредена, че при извършване на друго нарушение по чл.199 ЗМВР в срока на наложеното наказание ще й бъде наложено по-тежко дисциплинарно наказание.

          Като мотив за наложеното наказание е посочено, че за периода от 27.07.2014 г. до 11.12.2014 г. във връзка с дадени указания от наблюдаващия прокурор по досъдебно производство №01-166/2013 г. по описа на Първо РУП-Бургас, държавният служител М.Н.- старши разследващ полицай, на която е възложено разследването, е изготвила проекти на постановления за привличане като обвиняеми на две наказателноотговорни лица, които заедно с делото е докладвала лично на наблюдаващия прокурор на електронен носител, без да отрази движението на делото в деловодството на Първо РУП-Бургас, в резултат на което по делото липсват проекти на постановления за привличане на обвиняеми, както и писмени данни за извършвани доклади.

          Заповедта, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание е предмет на оспорване в настоящото производство.

При така установената фактическа обстановка, съобразно разпоредбата на чл.146 АПК във връзка с чл.168 АПК, се налагат следните правни изводи:

На първо място, Заповед №УРИ 251 з-735 от 16.02.2015 година е издадена от компетентен орган- главен разследващ полицай, началник отдел „Досъдебно производство“ при ОД МВР-Бургас, в рамките на предоставената по ЗМВР компетентност/арг. от чл.204, т.4 ЗМВР/.

На второ място, същата е издадена в предвидената от закона писмена форма, и  съдържа посочените в нормата на чл.210, ал.1 ЗМВР реквизити. Според правилото на цитираната разпоредба дисциплинарното наказание се налага с писмена заповед, в която задължително се посочват: извършителят; мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението; разпоредбите, които са нарушени, доказателствата, въз основа на които то е установено; правното основание и наказанието, което се налага; срокът на наказанието; пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва заповедта. В конкретния случай, са посочени нормите, правилата или разпорежданията, които са нарушени,  за да се приеме, че на жалбоподателя е вменено конкретно задължение, което той не е изпълнил. В заповедта, изрично е посочено, че старши разследващ полицай Н. е нарушила разпореждане, рег.№25967 от 16.08.2013 г. на директора на ОД МВР –Бургас, регламентиращо кореспонденцията по досъдебни производства като входящата и изходяща кореспонденция по досъдебни производства следва да бъде осъществявана по правилата на Инструкция №І-223/13.02.2009 г. за организацията на деловодната система и защита на класифицираната информация при работа с документи в МВР. В разпореждането е посочено още, че във всички случаи, в които разследващ полицай или друг служител извършват личен доклад до съответната прокуратура, придружен с пренасяне на част или всички материали по досъдебни производства това следва да се отразява в деловодството на съответното РУП и сектор при ОД МВР- Бургас по реда на Инструкция №І-223/13.02.2009 г. като „изходяща кореспонденция“/л.35 от делото/. За нарушеното разпореждане са били поименно уведомени разследващите полицаи в Първо РУП-Бургас, сред които под №3 в списъка фигурира името на жалбоподателя/л.16 от делото/. По изложените съображения, съдът намира за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че заповедта е немотивирана. Същата съдържа фактически и правни основания и препраща към изготвената справка, рег.№251 р-2829/02.02.2015 г. по описа на ОД МВР-Бургас и обяснението на жалбоподателя, които са взети предвид при издаването й.

          На трето  място, с оглед установените по делото релевантни факти, при произнасянето си дисциплинарно наказващият орган- в случая главен разследващ полицай, началник отдел „Досъдебно производство“ при ОД МВР-Бургас, е приложил правилно и материалния закон. В рамките на проведеното дисциплинарно производство е установено конкретното нарушение и извършителя му, което се доказва от събраните по делото доказателства- справка, рег.№251 р-2829 от 02.02.2015 г./л.9 и 10 от делото/.Безспорно е обстоятелството, че Н. е изготвила проекти на постановления за привличане като обвиняеми на две наказателно отговорни лица, които заедно с делото е докладвала на наблюдаващия прокурор на електронен носител, без да отрази движението на делото в деловодството на Първо РУП-Бургас, в резултат на което по делото липсват постановленията за привличане на обвиняеми, както и писмени данни от извършваните доклади.

        Предвид изложеното, съдът намира, че безспорно е установено извършеното нарушение, изразяващо се в неспазване на разпореждане, рег.№25967 от 16.08.2013 г. на директора на ОД МВР-Бургас, регламентиращо входящата и изходяща кореспонденция по досъдебните производства да се осъществява по правилата на Инструкция №І-223/13.02.2009 г. за организацията на деловодната дейност и защита на класифицираната информация при работа с документи в МВР, като с това свое поведение е нарушила служебните си задължения.

        При тези установени обстоятелства, съдът намира, че поведението на жалбоподателя правилно е квалифицирано като дисциплинарно нарушение по чл. 199, ал.1, т.3, предл. първо ЗМВР-небрежност в служебната дейност, за което на основание чл.199, ал.1 ЗМВР се налага дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“.

        Както бе посочено по-горе процесната заповед е мотивирана и е съобразена с целта на закона, нарушението е доказано в хипотезата на неизпълнение на служебните задължения. Освен това, видът и размерът на наложеното наказание са съобразени с нормата чл.206, ал.2 ЗМВР.

       В представената длъжностна характеристика на служителя, която детайлно определя неговите професионални задължения съдържа задължения, нарушаването, на които да се квалифицира като нарушение на трудовата дисциплина и валидно да ангажира дисциплинарната му отговорност, а именно: взема всички мерки за осигуряване на своевременно, законосъобразно и успешно извършване на разследването; събира доказателства и извършва необходимите действия, съобразно НПК за разкриване на обективната истина; при осъществяване на дейността си да се ръководи от разпоредбите на НК, НПК, АПК, ЗМВР“/л.33 и 34 от делото/.

На следващо място, съдът счита, че при издаването на заповедта са спазени административнопроизводствените правила. Дисциплинарното производство е протекло в рамките на законоустановения срок, съгласно чл. 195, ал.1 ЗМВР, предвиждащ дисциплинарното наказание да се наложи в двумесечен срок от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. В случая, като повод за образуване на дисциплинарното производство е послужило постановление от 11.12.2014 година на прокурор от Районна прокуратура-Бургас, с което М.Н.- разследващ полицай при Първо РУП-Бургас е отстранена от разследването на досъдебно производство №01-116/2013 по описа на Първо РУП-Бургас, заповедта за налагане на наказанието е от 16.02.2015 година, т.е. в предвидения от закона срок.

Държавният служител е дал писмени обяснения, рег.№251 р-3249 от 05.02.2015 г./л.7 и 8 от делото/, с които органът наложил наказанието се е запознал и които изрично са посочени в процесната заповед. Ето защо, съдът приема, че е спазено императивното изискване на чл.206, ал.1 ЗМВР, преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да приеме писмените му обяснения, освен когато по зависещи от държавния служител причини той не може да бъде изслушан или да даде писмени обяснения.

По естеството си нарушението, заради което е наказана Н., не попада в кръга на тежките нарушения на служебната дисциплина, за които се налага наказание „уволнение”, изчерпателно изброени в чл. 203, ал.1, т.2-14 ЗМВР, за които съобразно нормата на чл.207, ал.1 ЗМВР се изисква нарочна заповед за образуване на дисциплинарното производство. В случая е приложима нормата на чл.208 ЗМВР, според която дисциплинарното производство може да започне и без издаване на заповед, като в този случай същото започва с първото действие за установяване на нарушението.

 За извършената по случая проверка  е изготвена справка, рег.№251 р 2829 от 02.02.2015 година, видно от която, за извършеното дисциплинарно нарушение е предложено на М.Н., на основание чл.199, ал.1, т.5 ЗМВР, да се наложи дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца. За справката жалбоподателят е уведомен лично на 04.02.2015 година и я е подписал. Спазено е изискването на чл.199, ал.2 ЗМВР, наказанието е наложено за срок от три месеца като държавният служител е предупреден, че при извършване на друго нарушение в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено по-тежко дисциплинарно наказание.  

 

 

 

 Ето защо,  следва да се приеме, че заповедта за налагане на дисциплинарното наказание е постановена при липсата на съществени нарушения на производствените правила.  

            По тези съображения, Заповед №УРИ 251 з-735 от 16.02.2015 година, издадена от главен разследващ полицай, началник отдел „Досъдебно производство“ при ОД МВР-Бургас, е правилна и законосъобразна, поради което жалбата на М.М.Н. като неоснователна следва да се отхвърли.

Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал.2 АПК, Административен съд-Бургас, VIII - ми състав

 

         Р  Е  Ш  И:

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.Н. с адрес *** против Заповед №УРИ 251 з-735 от 16.02.2015 година, издадена от главен разследващ полицай, началник отдел „Досъдебно производство“ при ОД МВР-Бургас, с която на  държавен служител, старши разследващ полицай в отдел „Досъдебно производство“ при ОД МВР-Бургас, на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.2, чл.199, ал.1, т.3, предл. първо от Закона за Министерство на вътрешните работи /ЗМВР/, е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от 3 / три / месеца и е предупреден, че при извършване на друго нарушение по чл.199 ЗМВР в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено по-тежко дисциплинарно наказание.

          РЕШЕНИЕТО  може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                                                          СЪДИЯ: