О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр.Бургас, № 558/01.04.2014г.

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на първи април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                                                     СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 533 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на П.П.Й. *** против заповед №210/02.02.2014г. на гл.архитект на Община Несебър. 

По делото е представено писмо изх.№ 508/18-03.2014г. на гл.архитект на Община Несебър, с което оспорената заповед №210/02.02.2014г. е оттеглена и ответникът е направил искане производството по делото да бъде прекратено. 

Съгласно чл.156, ал.1 от АПК при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал. Според ал.2 на същата разпоредба за оттегляне на акта след първото по делото заседание е необходимо съгласие и от оспорващия. В процесният случай по делото няма други ответници, а първото заседание не се е състояло още, поради което съгласието на оспорващият не е нужно.

            Съдът намира, че след оттегляне на оспорената заповед на гл.архитект на Община Несебър оспорването е недопустимо поради липса на предмет и са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №533/2014г.

            По изложените съображения и на основание чл.159, т.3 вр.чл.156, ал.1 и 2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.Й. *** против заповед №210/02.02.2014г. на гл.архитект на Община Несебър, като недопустима поради оттегляне на административният акт.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №533/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: