ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесети май                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 532 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ч.И.Н. се явява лично.

Ответникът по жалбата В.В.В.- специалист в отдел „Общофункционален контрол“ при Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“ (УКОРС) на община Бургас не се явява, редовно уведомен. За него- юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

За ответника по иска- Община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Христо Колев.

 

Ищецът Н.: Да се даде ход на делото. Представям квитанция за заплатена държавна такса в общ размер на 20 лева.

Юрисконсулт Р.: Да се даде ход на делото.

Прокурор КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Ч.И.Н. *** против принудителна административна мярка по чл. 171, т.5, б.б от ЗДвП- преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, наложена на 03.02.2018г. с устна заповед на В.В.В.- специалист отдел „Общофункционален контрол“ при Дирекция „УКОРС“ на Община Бургас. С оспорването на акта е съединен иск срещу Община Бургас за сумата от 43.20 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да докажат в настоящото производство фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за налагане на принудителната административна мярка и изпълнението на процесуалните изисквания при налагането й, а  жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Ищецът Н.: Поддържам жалбата и предявения иск. Доказателствата са тези, които съм представил с жалбата и уточняващите молби. Твърдя, че моят автомобил е паркиран правомерно, успоредно на ул. „Карлово“, на отстояние повече от 2 метра, с тегло на автомобила по-малко от 2 500 кг. Твърдя, че не моят автомобил пречи на пешеходците, а автомобил „Берлинго“ с рег. №А0481МА, който е паркиран така, че ограничава прохода на пешеходците между моя автомобил и сградата. От тази гледна точка смятам, че принудителната административна мярка е неправилна и ако има друго нарушение, то би трябвало да заплатя глоба по фиш, а не да ми бъде наложена принудителна административна мярка. Отдавна живея там и това място беше разчертано за паркиране, тъй като автомобилите са паркирани перпендикулярно на пътя и има място за преминаване на пешеходците. Появява се червеният автомобил, който на практика запушва пешеходната пътека. Приложил съм и снимков материал по делото, но ако не може да бъде съобразен от съда, ще се позовава на снимките, които е представила другата страна.

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата, както и предявения против Община Бургас иск. Моля да приемете преписката, представена от Община Бургас, и да не приемате представения с жалбата от жалбоподателя снимков материал. Представям и моля да приемете извадка от регулационен план и кадастрален план на кръстовището, където е наложена принудителна административна мярка, от което е видно, че на мястото, където е паркиран автомобилът, разстоянието е 2.67 см. Представям цветни копия на снимките, които са представени с преписката, от които се вижда къде точно е паркиран автомобилът на жалбоподателя, а именно на заоблената част на тротоара, където тротоарът е 2.67 см. Представям същите снимки, които са представени с административната преписка, но в цветни копия. Няма да соча други доказателства.

Прокурор КОЛЕВ: Жалбата е процесуално допустима, съединеният иск срещу Община Бургас също. Няма да сочим нови доказателства.

Ищецът Н.: Имам възражение. Моля да се отбележи, че на кадастралния план отстоянието на тротоара е 3 метра. Автомобилът не е паркиран на завоя, а успоредно на пътното платно, това се вижда от снимката. Моят автомобил е широк около 1м - 1.10 м., разстоянието от 2 м е спазено. Аз бях паркирал моя автомобил вечерта, а другият автомобил, червеният, се е намърдал сутринта и тогава се оказа, че разстоянието е тясно. Това са фактите. Щеше ми се всичко да можеше да се потвърди със свидетели, но актосъставителят го няма. Не правя искане за разпит на актосъставителя, но действително този червен автомобил възпрепятства движението на пешеходците. Бих попитал защо е вдигнат моят автомобил и отговорът е, защото червеният автомобил е между два автомобила и много по-трудно става вдигането.

 

СЪДЪТ счита, че приложените в административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени с депозираните от жалбоподателя искания с вх.№ 3293/20.03.2018 г. и вх. № 4016/10.04.2018г., са относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и представените от жалбоподателя с искане с вх.№ 3293/20.03.2018г. и вх.№ 4016/10.04.2018г. доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Ищецът Н.: Искам от съда да се отмени заповедта за принудителна административна мярка и произтичащите от нея последици. Моля и да уважите предявения иск.

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да отхвърлите и предявения иск срещу Община Бургас, като неоснователен и недоказан. Съгласно §6, т.8 от ЗДвП кръстовище е място, където два или повече пътя се пресичат, разделят или събират на едно ниво, а съгласно §6, т.54, където е дадено понятието „пешеходна пътека“, пешеходната пътека е част от платното за движение, очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, предназначена за преминаване на пешеходци. На кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение. От събрания доказателствен материал по делото се установява, че така, както е спрял автомобилът на тази заоблена част на тротоара, пешеходците, вървейки по ул. „Васил Петлешков“, не могат да преминат, тъй като от двете страни има паркирани автомобили и пешеходецът трябва да слезе на платното на ул. „Васил Петлешков“, за да премине на отсрещния тротоар. По този начин се създава опасност за преминаване на другите участници в движението, каквито са пешеходците. Ето защо, моля да поставите решение в този смисъл и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Прокурор КОЛЕВ: Считам, че жалбата е неоснователна, като от събраните по делото доказателства е установено, че жалбоподателят е паркирал върху немаркирана пешеходна пътека, каквато се явява продължението на тротоара, като не е осигурено място за преминаване на пешеходците, вкл. и разстоянието от 2 м не е спазено. Предявеният иск е неоснователен и недоказан и моля да го отхвърлите.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: