ПРОТОКОЛ

 

Година 2017,05.04.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети април                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 532 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Виденов груп“ ООД се явява юрисконсулт М.Ж., с приложено по делото пълномощно.

За ответника директор на ТД на НАП Бургас се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Виденов груп“ ООД против постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С1700028-023-0000091/18.01.2017 г. издадено от Петър Гагов- ст.публичен изпълнител в ТД на НАП Бургас, офис Ямбол, потвърдено с решение № 17/01.02.2017г. на директора на ТД на НАП Бургас.

По делото е постъпила преписката по издаване на оспорения акт.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Юрисконсулт Ж.: Поддържам жалбата против постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, дори представям още 8 броя постановления за налагане на обезпечителни мерки, които са издадени във връзка с възлагането на същата ревизия. Прилагам постановленията с цел доказване на твърдението ни, че размерът на предварителните обезпечителни мерки е прекомерен. Също така, в потвърждение на думите ми, прилагам справките до НАП за съкратените хора, служители на дружеството, на които нямаме възможност да плащаме заплати въз основа на направените обезпечителни мерки - запорирани суми в „Райфайзенбанк“АД. Други доказателства няма да соча.

Юрисконсулт Л.: Оспорвам жалбата. Оспорвам така представените справки за съкратените служители в дружеството. Същите са неотносими и нямат отношение към спора по делото. Освен приложеният към преписката отказ, представям още един отказ за замяна на наложени обезпечителни мерки на осн. чл.199, ал.5 от ДОПК. Този отказ е издаден от Петър Гагов, който е публичен изпълнител в ТД на НАП Бургас и с него отново е отказано да се извърши замяна на обезпечението. Целта на това доказателство е, че с него също е отказано да се направи замяна на обезпечителните мерки. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Относими към предмета на спора са и представените днес от страните 9 броя постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки, 31 бр. справки от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл.62 от КТ и отказ за замяна на наложени обезпечителни мерки, ведно с разписка за връчване, поради което същите следва да бъдат приети като доказателства. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства, както и днес представените от страните 9 броя постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки, 31 бр. справки от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл.62 от КТ и отказ за замяна на наложени обезпечителни мерки.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните, че няма да сочат други доказателства и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Ж.: От приложените постановления за предварителни обезпечителни мерки, е видно, че посоченото от НАП публично задължение е в размер от 2 661 787,56лв. При общото сборуване на всички постановления за предварителни обезпечителни мерки общата сума става над 4 100 000лв. и има видимо завишен размер на обезпечението, което е нарушение на материалния закон и предвид това моля да излезете с решение, с което да отмените процесното решение за запориране на парични средства, изразяващо се в запориране на средства в размер на 227 056лв. от банковата сметка в „Райфейзанбанк“ АД. Наред с всичко казано, пледираме за направените разноски, представляващи платена държавна такса в размер на 50 лв., като представям списък на разноските.

Юрисконсулт Л.: Уважаема госпожо съдия, моля да поставите решение, с което да отхвърлите така депозираната жалба като неправилна, неоснователна и недоказана. Считам, че жалбоподателят не е съумял да докаже нито в хода на административното производство, нито в настоящото съдебно производство, истинността на своите твърдения. Към тези предварителни обезпечителни мерки се е подходило, тъй като е липсвала друга алтернатива от страна на органите по приходите да защитава фиска. Не са били представени абсолютно никакви справки във вид такъв, какъвто е бил поискан от органа по приходите с цел да се установи, с какво разполага дружеството като налични активи, банкови сметки и движимо имущество. Представям писмено становище, като ще моля също така да бъде присъдено в полза на ТД на НАП Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер съобразно одобрения материален интерес и Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: