ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети юни                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 532 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ка инвестмънт” ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП”- Бургас се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице С.А.

 

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 52г., българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 300 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

Юрисконсулт Т.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да оставите без уважение жалбата, като считам, че оспорения ревизионен акт е правилен и законосъобразен и че органът по приходите съвсем правилно и в съответствие на закона е извършил корекция на ползвания данъчен кредит по процесните фактури издадени от „Сторй консулт 71“ ЕООД в размер на 47 755лв. Подробни съображения са изложени в решението на директора на Дирекция „ОДОП“, с което ревизионния акт е потвърден в тази част. Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 2 410 лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.24часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: