ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 532 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  - Е.К.К., редовно призован, не се явява. За него – адв. И.Т., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Е.К.К. против Ревизионен акт № Р-20-1400656-091-01/24.11.2014 г., издаден от органа по приходите в ТД на НАП - Бургас, потвърден с Решение № 62/17.02.2015 г.

 

         АДВ. Т.: Изцяло поддържам жалбата на доверителя ми. Със същата съм поискал назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с нарочно поставени във въпросен лист въпроси, на които да отговори вещото лице. Поддържам в тази си част искането за назначаване на експертиза, тъй като сме оспорили и прилагането на особения ред по чл. 122 от ДОПК в частта на извършената ревизия досежно задълженията по ЗДДФЛ и съответстващите им осигурителни вноски за ревизирания период с аргумента, че на доверителя ми не е връчено уведомление по реда и сроковете регламентирани по чл. 124 от ДОПК. Доколкото съм запознат с представената от ответната страна преписка, има такова уведомление. Оспорвам неговата автентичност. Във връзка с това, моля да бъде назначена съдебно-графологична експертиза за установява подписа на лицето получило това уведомление.

Моля да ми се предостави допълнителен срок за представяне на нарочна писмена молба, в която ще формулирам конкретни въпроси към поисканата от мен съдебно-графологична експертиза, а също така в нея ще формулирам и нарочно искане с посочване на документа, върху който е положен подписът, чието изследване ще искам.

На този етап нямам други доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение относно назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

 

         С оглед заявеното от страните становище и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите изследвания, да отговори на въпросите формулирани от жалбоподателя в нарочен приложен към жалбата въпросен лист (лист 6 от делото).
         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата експертиза в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателства за внесения депозит.

         ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок считано от днес, в който същият може да изготви и представи по делото нарочно искане за допускане на съдебно-графологична експертиза с конкретно поставени въпроси, с препис за ответната страна. След депозиране на искането, съдът ще се произнесе по него в закрито заседание.

 

         С оглед от необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: