Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1058                      17.06.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                          ХVІ-ти състав

На дванадесети юни,                                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:   Станимир Христов

Членове:       1.  Румен Йосифов

                       2. Атанаска Атанасова

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 532 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. с чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба от Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция град Бургас (КЗП-РД-Бургас) против решение № 15 от 13.02.2014г. на Районен съд Поморие, постановено по НАХД № 464/2013г., с което е отменено наказателно постановление (НП) № 26069 от 22.10.2013г. издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което за на „Хайс-2010“ЕООД, ЕИК-201323777, за нарушение по чл.132, ал.1 от Закона за туризма (ЗТ), на осн. чл.214 от ЗТ, е наложено административно наказание: имуществена санкция в размер на 1000лв. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

В касационната жалба се твърди, че решението на районния съд е неправилно. Касаторът излага становище, че извършеното нарушение има формален характер и е свързано с обществените отношения гарантиращи правото на потребителя да получи пълна информация за категоризацията на обекта и търговецът, който го стопанисва. Заявява, че в случая не може да се приеме, че е налице маловажен случай. Моли съдът да постанови решение, с което да отмени решението на Районен съд Поморие и да потвърди НП. В съдебно заседание касаторът редовно призован не се явява и не се представлява.

Ответникът по касационната жалба „Хайс-2010“ЕООД, ЕИК-201323777, гр.Поморие, ул.Черно море №1, е подал писмени възражение срещу жалбата и се представлява в съдебно заседание от редовно упълномощения адв.М.-.С. Иска потвърждаване решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно.

 Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за основателност на касационната жалба и пледира оспореното решение да бъде отменено. Не споделя становището на първоинстанционния съд за маловажност на деянието, тъй като се касае нарушение, което има формален характер.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Наказателното постановление, предмет на оспорване в производството пред районния съд, е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 0026069/22.08.2013г., съставен на „Хайс-2010“ЕООД за това, че на 06.08.2013г., при извършена проверка от служители на КЗП-РД-Бургас в туристически обект: заведение за хранене и развлечение „Фламинго”, находящ се в гр.Поморие на ул.Алеко Константинов №5а, актосъставителят констатирал, че търговецът не е поставил на видно място в обекта удостоверението за категоризация. Като нарушена е посочена нормата на чл.132, ал.1 от ЗТ. Актът бил съставен в присъствието на свидетеля Н. М. Н., служител на КЗП, а проверката на място и констатацията на нарушението били извършени в присъствието на свидетеля Христо Капитански, сервитьор в заведението и управителя на дружеството Я. В., съгласно представения констативен протокол № К-0148445/06.08.2013г.

 Въз основа на така съставения акт за установяване на административно нарушение, директорът на РД-Бургас към ГД"Контрол на пазара" в КЗП издал обжалваното наказателно постановление, в което като нарушена е посочена същата норма и на „Хайс-2010“ЕООД на осн. чл.214 от ЗТ е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.

Това наказателно постановление е обжалвано пред Районен съд Поморие и с процесното решение същото е отменено. За да достигне до този резултат първоинстанционният съд е приел, че в случая се касае за маловажен случай, тъй като действително по време на проверката в заведението не било поставено на видно място удостоверението за категоризация на обекта, но в същото време била поставена заповед за категоризация №РД-16-521/13.06.2011г. на кмета на Община Поморие. Според районния съд административнонаказващият орган е следвало да предупреди нарушителят, а не да издава постановлението. В тази връзка първоинстанционният съд е отменил НП № 26069 от 22.10.2013г.

Решението на районния съд е правилно.

Въз основа на прецизно установена фактическа обстановка, кореспондираща с изложеното в НП и АУАН, при редовно събрани в производството писмени и гласни доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилни изводи за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.

По отношение на фактическата обстановка районният съд е събрал всички относими към делото доказателства и напълно е разкрил фактите и обстоятелствата имащи значение за разкриване на обективната истина. Разгледал е делото при напълно изяснена фактическа обстановка като е изградил изводите си в съответствие със събраните по делото писмени доказателства. Действително нарушението следва да се квалифицира като маловажен случай и е следвало директорът на РД за областите Бургас, Ямбол и Сливен към КЗП да предупреди нарушителят, а не да издава НП, което в случая се явява неправилно и необосновано. Като го е отменил районният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

Настоящият съдебен състав прецени, че в допълнение изложените мотиви на районния съд следва да се акцентира на един факт, на който не е обърнато достатъчно внимание. От разпита на актосъставителя Г. в с.з. на 15.01.2014г. пред първоинстанционния съд се установява, че в действителност зад бара на проверявания обект (т.е. на видно място, защото обекта е открито заведение) е била поставена заповед за категоризация №РД-16-521/13.06.2011г. на кмета на Община Поморие. Същата е представена по делото и при съпоставката й с удостоверението за категоризация се установява, че тя дава абсолютно същата информация както удостоверението. Именно заради присъствието на цитираната заповед на видно място в обекта, нарушението следва да се квалифицира като маловажен случай, защото клиентите са имали възможност да получат информацията която дава удостоверението на категоризация – определената категория една звезда на обекта и търговецът, който го стопанисва.

Въз основа на всичко гореизложено настоящата инстанция счита, че подадената касационна жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение, а решението на районния съд следва да се остави в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас ХVІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 15 от 13.02.2014г. на Районен съд Поморие, постановено по НАХД № 464/2013г., с което е отменено наказателно постановление № 26069 от 22.10.2013г. издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което за на „Хайс-2010“ЕООД, ЕИК-201323777, за нарушение по чл.132, ал.1 от ЗТ, на осн. чл.214 от ЗТ, е наложено административно наказание: имуществена санкция в размер на 1000лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                         2.