Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  767            03.04.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесет и първи март две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1.Галина Радикова                  

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 532 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на “Евро 89 Д. – М. сие” СД против Решение №74 от 24.01.2013г., постановено по НАХД №4625/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №839/23.10.2012г., издадено от Зам. директора на ТД на НАП- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.3 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на основание чл.355, ал.1 от КСО на “Евро 89 Д. – М. сие” СД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. Депозира писмена защита.

Ответникът по касация – Зам. директора на ТД на НАП- гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на “Евро 89 Д. – М. сие” СД със седалище и адрес на управление, с. Д., общ. Руен, обл. Бургас, със законен представител Х.И.М., против наказателно постановление №839/23.10.2012г., издадено от Зам. Териториалния директор на ТД на НАП- гр.Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.3 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на основание чл.355, ал.1 от КСО на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Бургас е потвърдил атакуваното наказателно постановление като е приел, че в хода на административнонаказателното производството не са допуснати съществени нарушения на материално-праните и процесуални разпоредби на закона.

Прието е, че актът е съставен в тримесечния срок от откриване на нарушителя, а постановлението в шестмесечния срок от съставянето на акта, както и че описаната в акта и наказателното постановление фактическа обстановка се установява от събраните доказателства, като с оглед правилната правна квалификация на нарушението съдът е потвърдил оспореното НП.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да бъде оставено в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Първоинстанционния съд, както и наказващият орган правилно са приели, че не физическото лице-законен представител, а именно юридическото лице е адресат на императивните норми на КСО, тъй като то се явява работодател и осигурител за лицата, работещи при него на трудов договор. В тази връзка нарушителят е правилно индивидуализиран.

Безспорни и надлежно установени са и фактите описани в АУАН и НП. При всички случаи се касае за нарушение на разпоредбата на чл.5, ал.4 от КСО, за което е предвидена и санкцията на чл.355, ал.1 КСО.

Макар разпоредбата на чл.5, ал.4, т.2 КСО да е бланкетна, доколкото конкретно вмененото на правните субекти задължение се индивидуализира чрез разпоредбите на Наредба Н-8 /2005г., като чл.2, ал.2 от същия нормативен акт урежда съдържанието на декларацията, която следва да бъде представена пред осигурителния орган, а чл.3, ал.3 от Наредбата определя вида и срока за депозиране на декларацията, описанието на нарушението е ясно и недвусмислено сочи на нарушителя разпоредба, която същият не е спазил чрез бездействието си.

Според словесната част на описаното в АУАН и НП нарушение се касае за неподадена в срок месечна декларация образец №6, а според правната квалификация, посочена като нарушена е разпоредбата на чл.3, ал.3, т.3 от Наредбата. Към момента на осъществяване на спорното нарушение изобщо липсва такава т.3, поради което правилно районният съд е преценил, че не може да се приеме за допуснато от страна на АНО объркване у нарушителя, касателно задължението което не е изпълнил последния.

Самата санкционна норма на чл.355 КСО е отпращаща и предвижда имуществена санкция за всеки нарушител на разпоредбата на чл.5, ал.4 от КСО, какъвто безспорно бива доказано да е и касатора.

Поради изложеното, следва да бъде потвърдено атакуваното съдебно решение.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2-ро от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №74 от 24.01.2013г., постановено по НАХД №4625/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №839/23.10.2012г., издадено от Зам. директора на ТД на НАП- гр.Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.