ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 25.04.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 531 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,10 часа се явиха:

За жалбоподателя „Фрамар 2“ ООД, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника - директор на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Е. – представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ЮК. Е.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Фрамар 2“ ООД, с ЕИК по Булстат *********, със седалище и адрес на управление - *********, представлявано от управителя С.А.С.против заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № ОП-21-0270795/20.02.2018 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, с която на основание чл.186, ал. 1, т.1, б. „а“ ЗДДС е разпоредено „запечатване на търговски обект - аптека „Фрамар 25“, находяща се в ***********и е забранен достъпа до него за срок от 7 /седем/ дни.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

Юк. Е.: Оспорваме жалбата. Моля да се приеме административната преписка. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства

Приключва събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

Юк. Е.: Уважаема г-жо председател, считам така подадената жалба срещу заповедта за налагане на принудителна административна мярка за неоснователна и немотивирана с посочените в нея доказателства, тъй като при извършената проверка в търговски обект аптека „Фрамар 25“ е извършена контролна покупка и не е издаден фискален бон. Неиздаването на фискални бонове води до неотчитане на оборотите в търговския обект, макар че той е аптека. В жалбата е посочено, че обичайните покупки са на стойност 20-30 лв., което води до извода, че оборотите реално в търговския обект не се отчитат правилно и това води до неотразяване на публични задължения на търговеца.  Затова е наложена тази административна мярка - запечатване на обекта. В тази връзка и отчетените обороти на касовите апарати в обекта са в голям размер - 59 212. 92 лв. При налагането на мярката е отчетено и работното време на обекта, местоположението му, клиентопотока. Водени от посоченото моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената заповед като законосъобразна и мотивирана. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:16 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: