Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  873                     04 май 2018 година                  град  Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, VІІІ-ми състав в открито заседание на двадесет и пети април, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

Секретар Б. Ч.

като разгледа административно  дело  номер 531  по описа за  2018 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.186, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ във връзка с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на „Фрамар 2“ООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление- гр.Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“***, представлявано от С.А.С. против заповед № ОП-21-0270795 от 20.02.2018 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас, с която е наредено  „запечатване на търговски обект“- аптека „Фрамар 25“, находящ се в гр.Бургас, к-с „Изгрев“, бл.183, стопанисван от дружеството и е забранен достъпа до него за срок от 7/седем/ дни.

Жалбоподателят, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че заповедта е необоснована и издадена при съществени нарушения на процесуалните правила. Излага подробни съображения. Не ангажира доказателства. Иска да се отмени.

Ответникът по жалбата - директорът на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Представил е административната преписка по издаване на оспорения административен акт. Не ангажира други доказателства.Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд Бургас, като взе предвид изложените доводи, съобрази приложените писмени доказателства и закона, намира за установено следното :

Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 АПК, от  лице, което има правен интерес от оспорването по смисъла на чл.147, ал.1 АПК, атакува индивидуален административен акт, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, съдът намира жалбата за основателна по следните съображения:

От представената административна преписка е видно, че на 18.02.2018 г. при проверка в търговски обект- аптека „Фрамар 25“, находяща се в гр.Бургас, к-с „Изгрев“, бл.183, стопанисван от „Фрамар 2“ООД било установено, че при извършена контролна покупка на обща стойност от 7.18 лева/аналгин с цена 2.10 лева, витамин С-3.00 лева и фервекс-2.08 лева/, заплатена в брой, не бил издаден фискален бон от наличното в обекта и въведено в експлоатация фискално устройство/ФУ/-„Datecs DP-25 KL“ с ИН на ФУ DT507426 и на ФП №02507426, респ.  не е издадена касова бележка от кочан. Прието било, че дружеството не е спазило реда и начина за издаване на съответен документ при продажба/доставка, което е нарушение на чл.118, ал.1 ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 година за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн.ДВ,бр.106 от 27.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г., Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г./.

За проверката е съставен протокол №0270795 от 18.02.2018 година/л.45-47 от делото/.

Извършеното нарушение е мотивирало директорът на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас да издаде заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ОП-21-0270795 от 20.02.2018 година, на основание чл. чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ ЗДДС, която препраща към фактите, обективирани в цитирания вече протокол за извършена проверка и с която е наредено „запечатване на търговски обект“ - аптека „Фрамар 25“, находяща се в гр.Бургас, к-с „Изгрев“, бл.183, стопанисван от „Фрамар 2“ООД и е забранен достъпа до него за срок от 7/седем/ дни

Заповедта, с която на жалбоподателя е приложена принудителната административна мярка е предмет на оспорване в настоящото производство.

На 26.02.2018 г. за извършеното нарушение на дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение/АУАН/№F374261/л.61 от делото/.

Няма данни въз основа на него да е издадено наказателно постановление.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ОП-21-0270795 от 20.02.2018 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас по реда на  чл.186-188 ЗДДС е издадена от компетентен орган, съобразно нормата на чл.186, ал.3 ЗДДС в рамките на делегираните със заповед №ЗЦУ-1657 от 29.12.2016 година на изп. директор на НАП правомощия/л.63 от делото/ и е в предвидената от закона писмена форма.

На второ място, при издаването на заповедта са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и материалния закон и съображенията за това са следните:

Жалбоподателят не оспорва, че не е издал фискален бон за контролната покупка на обща стойност от 7.18 лева/аналгин с цена 2.10 лева, витамин С-3.00 лева и фервекс-2.08 лева/, т.е. че е извършил вмененото му нарушение. Следователно е налице хипотезата на чл.118, ал.1 ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г., която обосновава запечатването на търговския обекти и забраната достъпа до него.

Според правилото на чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ ЗДДС принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба/фискален бон, касова бележка от кочан/, издаден по установения ред за доставка/продажба. Принципно неиздаването на фискален бон е основание за издаване на заповед като процесната, а както бе посочено вече, това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя.

В нормата на чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ ЗДДС обаче се съдържа срок, който е „до 30 дни“. При определяне срока на ПАМ административният орган действа при условията на оперативна самостоятелност, но същият следва да обоснове спазването на границите на тази самостоятелност, като изложи съответните мотиви. След като законодателят е предвидил срок „до 30 дни“, то административният орган е следвало да обоснове защо е определил срок именно от 7 дни за това нарушение, при което не е бил издаден фискален бон за покупка от 7.18 лева. Като не е сторил това, същият не е обосновал упражняването на предоставеното му правомощие с целта на закона, което е и пречка за съдебен контрол относно спазване принципа за съразмерност/чл.6АПК/. Изискването за мотивиране на административните актове обезпечава съдебния контрол за законосъобразност и правото на защита на страните. При издаване на административен акт в условията на оперативна самостоятелност, неизлагането на мотиви е основание за неговата отмяна. В конкретния случай е налице формално изпълнение на задължението за мотивиране на акта, без обвързване с конкретни факти, което е равнозначно на липсата на мотиви, независимо от техния обем. Дори и да се приеме, че в заповедта са изложени някакви обстоятелства, същите представляват само факти и статистически данни, които не съдържат ясни правила и точен и справедлив критерий за определяне срока на принудителната административна мярка.

Съгласно нормата на чл.186, ал.3 ЗДДС принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до 30 дни“ се прилага с мотивирана заповед на органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. Следователно издадения от органа по приходите индивидуален административен акт следва да отговаря на всички законови изисквания за неговото съдържание, т.е. в случая не са изпълнени изискванията, касаещи съдържанието на административния акт, предвидени в  чл.59, ал.2 АПК и чл.186, ал.3 ЗДДС.

Изложеното обосновава извод, че заповедта е издадена при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и материалния закон, което налага нейната отмяна.

При този изход на спора в полза на ответника разноски не следва да се присъждат.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 АПК,  Административен съд Бургас, VІІІ-осми състав

 

                                        Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ заповед № ОП-21-0270795 от 20.02.2018 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас, с която е наредено  „запечатване на търговски обект“- аптека „Фрамар 25“, находящ се в гр.Бургас, к-с „Изгрев“, бл.183, стопанисван от „Фрамар 2“ООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление- гр.Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“***, представлявано от С.А.С. и е забранен достъпа до него за срок от 7/седем/ дни.

РЕШЕНИЕТО  може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                               

СЪДИЯ :