Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер   1042 / 12.06.2015           град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на тринадесети май две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря М.В. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 531 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, Северна промишлена зона, кв.“Лозово“, община Бургас, представлявано от директорите В.Д.Д. и Х.И.И. против заповед № РД-19/17.02.2015г., издадена от директора на РИОСВ – Бургас. Иска се от съда да отмени процесната заповед. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат В., която пледира за отмяна на заповедта. Претендира разноски.

Ответната страна – директорът на РИОСВ – Бургас се представлява в процеса от юрисконсулт К., която изразява становище за неоснователно оспорване.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата е подадена в законоустановения срок от надлежна страна. Отговаря на изискванията за форма и реквизити и е насочена срещу акт, който притежава белезите на индивидуален административен акт. Поради това, се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД е издадено комплексно разрешително № 33/03.04.2007г. от министъра на околната среда и водите за изграждане и експлоатация на горивна инсталация с номинална мощност 372,16 MW и горивна инсталация с номинална мощност 390,75 MW. Инсталациите, които попадат в обхвата на разрешителното са водогреен котел ВК 100; водогреен котел ВК 100; водогреен котел ВК 50; водогреен котел ВК 50; парен газов котел КГ – 12 и парен газо-мазутен котел ПКГМ – 12. На 25.03.2014г. е извършена проверка на котел за производство на топлина от биомаса от експерти в РИОСВ – Бургас, които констатират следното: от края на месец февруари 2014г. периодично се извършват пусково наладъчни дейности, за да се установи режима на работа, технологичните характеристики и параметри в гаранционния период на съоръжението. По време на изпитванията са установени технологични неточности, за отстраняването на които се работи. Установено е, че топлината на отпадъчните газове е 300 градуса по скалата на Целзий при положение, че по паспортни данни трябва да е между 180 и 200 градуса. Това според проверяващите понижава ефективността и полезната работа на котела. Операторът е изразил желание да оптимизира коефициента на полезно действие на котела, понижавайки температурата на отпадъчните газове като по този начин ще създаде възможност за монтиране на допълнително очистно съоръжение – циклон. Изгаряното гориво е биомаса, която се доставя от изпълнител по договор, в който са отразени допустимите граници за съдържание на влага, калоричност и др. в предлагания продукт. Въздуховодът, излизащ от котела се включва към комин с височина 100 метра. Съхранението на биомасата се извършва на открито, ветрозащитено място от североизточната и северозападната страна. При работа на котела, част от биомасата се пробутва към лента, елеватор и оттам – към котела. Тази дейност се извършва под навес. Очаква се процесът на тестване да продължи около 10 – 15 дни, тъй като по проект през летния сезон не се предвижда работа на котела, а ще се извършват ремонтни дейности и отстраняване на пропуски. След проверка е предписано на оператора „Топлофикация Бургас“ ЕАД да уведоми писмено РИОСВ – Бургас при пускане на котела за тестови период като се опише периода, за който се очаква котелът да работи и ориентировъчно по колко часа дневно.

На 01.04.2014г. е извършена последваща проверка – текущ контрол на площадката на „Топлофикация Бургас“ ЕАД за изпълнението на условията в комплексно разрешително № 33/2007г. – първа актуализация, 2007г. При огледа на площадката е констатирано, че е монтиран водогреен котел за производство на топлинна енергия чрез оползотворяване на биомаса във вид на дървен чипс с входяща топлинна мощност 17,72 MW. Проведена е процедура по глава VI от ЗООС за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане и инсталиране на водогреен котел за производство топлинна енергия чрез оползотворяване на биомаса във вид на дървен чипс и спомагателни съоръжения към него в поземлен имот с идентификатор 07079.605.460 по плана на Промишлена зона „Север“ – гр.Бургас, в резултат на която е издадено решение № БС-64-ПР/23.05.2013г. на директора на РИОСВ – Бургас да не се извършва ОВОС за инвестиционното намерение. В изпълнение на указанията на Министерството на околната среда и водите, операторът „Топлофикация – Бургас“ ЕАД е внесъл в РИОСВ – Бургас уведомление за изменение по време на проектиране на водогреен котел за производство на топлинна енергия чрез оползотворяване на биомаса във вид на дървесен чипс и спомагателни съоръжения към него в „Топлофикация Бургас“ ЕАД. Според становището на РИОСВ – Бургас заявеното изменение не трябва да се разглежда като промяна на инвестиционното предложение и не може да бъде отнесено към никоя от позициите на приложение № 1 и приложение № 2 на ЗООС, поради което не подлежи на нова процедура по глава VI от ЗООС. Проверено е и изпълнението на условията по комплексно разрешително № 33/2007г. Отклонения от изискванията, разписани в приложение № 1, приложение № 2, приложение № 4 и приложение № 5 не са установени, но е констатирано неизпълнение на приложение № 3, условие № 9.2. „Емисии от точкови източници“. На производствената площадка, използвана от оператора е монтиран нов водогреен котел за производство на топлинна енергия чрез оползотворяване на биомаса във вид на дървесен чипс с номинална мощност 17,72 MW, който не е вписан в комплексното разрешително. Котелът не е въведен в експлоатация. Това обстоятелство е квалифицирано от проверяващите като нарушение на условие № 9.2 от КР № 33/2007г., което не допуска наличие или експлоатация на други точкови източници на емисии в атмосферния въздух, освен споменатите в условието.

На 13.02.2015г. отново е извършена проверка, която установява, че котелът се е използвал в периода от 08.12.2014г.до 13.02.2015г. Разходът на гориво през месец декември е бил 1312т. или 487 часа/месечно, през месец януари - 1491т. или 594 часа/месечно, и през февруари – 500т. или 207 часа/месечно. Констатациите са отразени в протокол № № 008001/К-2-7/13.02.2015г.

На 17.02.2015г. е издадена заповед № РД-19/17.02.2015г., с която на основание чл.158, т.3 и т.4 от ЗООС и чл.159, ал.2 от ЗООС, и.д. директорът на РИОСВ – Бургас е наложил на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД принудителна административна мярка спиране на производствената дейност на водогреен котел тип SZL14-1.0/115/45-Т с номинална входяща топлинна мощност 17,72 MW за производство на топлинна енергия чрез оползотворяване на биомаса – дървесен чипс, находящ се в гр.Бургас, кв.“Лозово“ и е разпоредил котелът да бъде пломбиран. В мотивната част на заповедта е посочено, че проверката е извършена по сигнал на ТД на ДА „НС“ и са пресъздадени фактическите констатации от констативен протокол № 008001/К-2-7/13.02.2015г. Посочено е още, че водогрейният котел не е описан в действащото комплексно разрешително № 33/2007г. като емисионен точков източник и се експлоатира в нарушение на условие 9.2. „Емисии и точкови източници“, което не се допуска наличието или експлоатацията на други точкови източници на емисии в атмосферния въздух“, освен тези в комплексното разрешително. Наредено е котелът да бъде изведен от експлоатация до 24 часа от връчване на заповедта и е указана възможността за възобновяване на дейността след привеждането на котела в съответствие с нормативните изисквания на екологичното законодателство.

На 23.02.2015г. е извършена последваща проверка, при която е установено, че експлоатацията на котела е прекратена на 20.02.2015г. в 12,40 часа.

При тези фактически данни, които се установяват от приложените по делото доказателства, настоящият съдебен състав достигна до следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл.158, т.3 и т.4 от ЗООС министърът на околната среда и водите или оправомощени от него лица, директорите на РИОСВ, директорите на националните паркове и директорите на басейновите дирекции прилагат принудителни административни мерки в случаите на възникване на непосредствена опасност за замърсяване или увреждане на околната среда ли за увреждане на здравето или имуществата на хората и в случаите на предотвратяване или преустановяване на административни нарушения, свързани с опазването на околната среда, както и и предотвратяване и/или отстраняване на вредните последици от тези нарушения. Според чл.159, ал.2 от ЗООС при прилагането на принудителните административни мерки, нормативно овластените лица спират с мотивирана заповед производствената дейност на собствениците или ползвателите на територии, както и достъпа до територии на собствениците и ползвателите, включително чрез пломбиране или запечатване. В настоящия случай е безспорно установено, че на „Топлофикация Бургас“ ЕАД е издадено комплексно разрешително № 33/2007г., в т.9.2. от което, е записано, че не се допуска наличие или експлоатация на други точкови източници на емисии в атмосферния въздух, извън посочените в него. В настоящия случай при контролните проверки е безспорно установено, че на производствената площадка, използвана от оператора „Топлофикация Бургас“ ЕАД е монтиран нов водогреен котел за производство на топлинна енергия чрез оползотворяване на биомаса във вид на дървесен чипс с номинална мощност 17,72 MW, който не е описан в действащото комплексно разрешително като емисионен точков източник. Установено е също, че в периода от 08.12.2014г. до 13.02.2015г. котелът е пускан в експлоатация. При това положение не може да има съмнение, че са налице фактическите основания за прилагане на принудителната административна мярка по чл.159, ал.2 от ЗООС, тъй като наличието на водогреен котел, който не е включен в комплексното разрешително е основание да се направи извод за разширяване на дейността в отклонение с условията на разрешителния акт. Това представлява промяна на производствената дейност по смисъла на т.40 от ДР на ЗООС, което може да окаже негативно въздействие върху околната среда. Поради това, разпореденото с процесната заповед спиране на производствената дейност е законосъобразно и не следва да се отменя.

 

Мотивиран от това, Административен съд – гр.Бургас, първи състав

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, Северна промишлена зона, кв.“Лозово“, представлявано от директорите В.Д.Д. и Х.И.И. против заповед № РД-19/17.02.2015г., издадена от директора на РИОСВ – Бургас.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:……………………….