ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 13.05.                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ПЪРВИ административен състав

На тринадесети май                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 531 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС” ЕАД, редовно уведомен, за него се явява адвокат В., която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на РИОСВ Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., надлежно упълномощена.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

 

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

АДВОКАТ В. – Поддържам подадената жалба.

Нямам доказателствени искания. Моля да се приемат представените доказателства и да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Искам да представя писмо на заместник министъра на Министерството на околната среда и водите до „Топлофикация Бургас” ЕАД, във връзка с тяхна молба с вх. № 1683/06.03.2015г. с искане за разрешаване на провеждане на пусково-накладъчни дейности на нов водогреен котел.

Твърдя, че административната преписка е представена в цялост.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ В. – Запозната съм с представеното в днешното съдебно заседание писмено доказателство и не се противопоставям да се приеме.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането им.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ В. – Моля за вашето решение, с което да отмените обжалваната заповед за налагане на принудителна административна мярка като неправилна и незаконосъобразна. При постановяване на вашия съдебен акт, моля да съобразите изложените в жалбата съображения.

Моля да съобразите обстоятелствата, че към жалбата е представена фактура №10306/20.02.2015г., която подкрепя аргументите ми за липсата на експлоатация на котела, тъй като и към момента на издаване на тази фактура, все още са се извършвали довършителни работи по експлоатацията на котела и към момента на проверката същият не е бил в експлоатация.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Моля да потвърдите издадената заповед като основателна и законосъобразна. По безспорен начин е установена работа на котела в момента на проверката, както и по време на извършени проверка през 2014г. и 2015г. Заповедта е издадена в законова форма, от надлежно упълномощено лице, поради което моля да я потвърдите.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и обявява на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: