ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Номер  898        03 юни  2014 година                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на  трети юни,  две хиляди и  четиринадесета година, в състав:                                              

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа докладваното от  съдия  Бъчварова  административно дело номер 531 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е образувано по искова молба на „Синтекс”ЕООД, с ЕИК по Булстат 102123878, със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, ул. „А. Батенберг” №8А, представлявано от Е.Р.И. против Община Тунджа.

           Ищецът претендира обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразни действия по изготвяне на  споразумение по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ и чл.73, ал.2 ППЗСПЗЗ от 31.08.2010 година- направените от дружеството разноски във връзка с обработването на ПИ №59008 и ПИ №59009 в землището на с. Крумово, ведно със законната лихва от датата на завеждане на настоящия иск до окончателно изплащане на присъдените суми.

          Производството по чл.37в ЗСПЗЗ представлява процедура за създаване и разпределение на масиви за ползване по споразумение между собствениците и/или ползвателите, което се ръководи от комисия за всяко землище на общината, назначена със заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие”. Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, назначена със заповед на директора на областна дирекция „Земеделие” в срок до 31.05. на съответната година, която комисия е помощен орган. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметския наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на Областната дирекция „Земеделие”. Всички ползватели в съответните землища предоставят на комисията сключените със собствениците и регистрирани в общинската служба по земеделие договори, опис на арендуваните или наети земеделски земи по масиви и парцели. Споразумението съдържа данните по ал.1, подписва се от ползвателите и председателя на комисията и се представя на общинската служба по земеделие, областна дирекция „Земеделие” и съответната община. Споразумението се сключва и се актуализира всяка година. В случай, че между ползвателите не се постигне споразумение в съответствие с чл.37в, ал.3 ЗСПЗЗ, комисията по ал.1 съставя проект за разпределение на ползването при спазване на изискванията по т.1 и т.2, в зависимост от характера на земите в масива, липса на сключени договори и неподадени декларации от собственици по чл.37б ЗСПЗЗ. За дейността си комисията изготвя доклад до директора на областна дирекция „Земеделие”, който съдържа разпределение на масивите за ползване, данни за земите по ал.3, т.2, за техните собственици и дължимото рентно плащане, въз основа, на който директорът на областна дирекция „Земеделие” издава заповед за разпределение на масивите в землището.

          В конкретния случай, ищецът е подписал споразумението по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ и чл.73, ал.2 ППЗСПЗЗ под номер 10. В определените му масиви по споразумението, които е засял с пивоварен ечемик, попадат ПИ59008 и ПИ59009, в землището на с. Крумово, Община Тунджа, собственост на „Сим Тел”ЕООД /виж. нот. акт №155, том ХІV, дело 5236 ат 12.11.2004 година на Служба по вписванията – Ямбол, л.15 и 16 от делото/.

          Със Заповед №РД-0326 от 06.04.2011 година на кмета на Община Тунджа, издадена на основание чл.34 ЗСПЗЗ, цитираните поземлени имоти са предадени на собственика „Сим Тел”ЕООД и последният е въведен във владение/виж протокол от 15.04.2011 година, л. 8 от делото/.

        Твърди се, че „Сим Тел”ЕООД е ожънало и прибрало реколтата от пивоварен ечемик, засят от „Синтекс”ЕООД.

          При тази установеност, съдът счита, че не се касае за незаконосъобразни действия по издаване на административен акт, тъй като нито цитираната по-горе комисия е административен орган, нито постигнатото споразумение по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ и чл.73, ал.2 ППЗСПЗЗ от 31.08.2010 година има белезите на административен акт по смисъла на чл.21 АПК. Отстраненото от имота дружество – ищец в настоящото производство следва да уреди отношенията си с въведеното в имота дружество „Сим Тел”ЕООД по общия исков ред, като в този случай компетентни са общите съдилища, а не административния съд.

          Липсата на годен за обжалване административен акт в съответствие с чл.159, т.1 АПК е процесуална предпоставка за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото. В случая не е налице хипотезата на чл.135, ал.2 АПК и за административният съд не възниква задължение да изпрати делото по подсъдност на друг съд, предвид твърденията на жалбоподателя, че претендира обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразни действия по изготвяне на  споразумение по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ и чл.73, ал.2 ППЗСПЗЗ от 31.08.2010 година- направените от дружеството разноски във връзка с обработването на ПИ №59008 и ПИ №59009 в землището на с. Крумово, ведно със законната лихва от датата на завеждане на настоящия иск до окончателно изплащане на присъдените суми. Жалбоподателят с оглед липсата на предпоставки за провеждане на съдебно административно производство, може да упражни и защити правата си по съответния гражданско правен ред пред общите съдилища.

        В този смисъл е Определение №13876 от 23.10.2013 година на ВАС по адм. дело №14125/2013 година, IV отд.

           Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т.1 АПК, Административен съд- Бургас- VІІІ – осми състав

 

          О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на „Синтекс”ЕООД, с ЕИК по Булстат 102123878, със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, ул. „А. Батенберг” №8А, представлявано от Е.Р.И. против Община Тунджа.

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 531 по описа на съда за 2014 година.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                                                   СЪДИЯ :