ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 12.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На дванадесети април                              две хиляди и единадесета  година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Желязко Георгиев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 531  по описа за  2011 година.                     

На именното повикване в  14,15 часа се явиха:

Жалбоподателят „Бони Комерс” АД - редовно призован, се представлява от адв. Стамов - преупълномощен от адв. Рангелова -представя пълномощно.

За ответника - директора на Дирекция „ОУИ” - гр. Бургас - редовно призован, се явява юк. Желязкова – представя пълномощно.

         В залата се явява прокурор Желязко Георгиев от Окръжна прокуратура Бургас, който на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК предявява искане за конституиране на прокуратурата на Република България като страна в производството, с оглед защитата на обществения интерес.

 

         Съдът намира, че искането на прокурора е основателно, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         КОНСТИТУИРА прокуратурата на Република България  като страна в производството.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

         СТРАНИТЕ:Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Бони Комерс” АД против РА № 02251000062/29.11.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД Бургас на НАП.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА искане за спиране изпълнението на РА № 02251000062/29.11.2010 г., направено с молба вх.№ 3100/06.04.2011 г.

 

АДВ. СТАМОВ: Поддържаме жалбата.

Моля да назначите съдебно-счетоводна експертиза и автотехническа експертиза.

Правим искане да задължите ответника да представи ревизионните актове издадени на „Бизнес Кас Групо” ЕООД за период от месец септември 2008 и на „Джефа корпорейшън” ЕООД за период месец октомври 2008 г., предвид твърденията за  данъчни задължения в особено големи размери. Представям молба, в които са описани задачите за вещото лице.

Поддържам искането за спиране и моля да спрете изпълнението на ревизионния акт.

 

ЮК. ЖЕЛЯЗКОВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. По отношение на доказателственото искане за представяне на ревизионните актове на доставчиците посочени от адв. Стамов, считам че ответника Дирекция „ОУИ” не може да ги представи, а същите да се изискат от съответните ТД на НАП, където са регистрирани доставчиците. По отношение искането за експертиза – предоставям  на съда. Моля да ми се даде възможност в указан срок, във връзка с формулираните въпроси, да взема отношение и евентуално да зададем въпроси към съдебно-счетоводна експертиза.

По отношение искането за спиране изпълнението на ревизионния акт, препис от молбата, както и доказателствата, които са приложени, не са ни връчени. По обжалвания РА има образувано адм. дело № 143/2011 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас  като предмета на спора е решението на директора на Дирекция „ОУИ” да спре изпълнението по обжалвания ревизионен акт, предмет на настоящото производство. Делото към момента не е приключило, а при извършена служебна справка е видно, че с определение на Административен съд – гр. Бургас от 06.04.2011 г., същото е изпратено във ВАС по компетентност, тоест уважаемият съд следва да прецени дали е налице допустимост на това искане за спиране изпълнението на ревизионния акт, тъй като има все още висящо дело с идентичен предмет на спора. Вярно е че банковата гаранция, по която е отказано спирането и е предмет на спора по адм. дело № 143/2011 г. по молба на жалбоподателя пред ТД на НАП Бургас, Дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” е върната, като вместо нея е представена нова банкова  гаранция като предполагам, че е идентична с приложената по настоящото дело, тъй като на мен препис не ми е представен. Всички тези доказателства, а именно молбите на жалбоподателя за връщане на банковата гаранция по адм. дело № 143/2011 г., както и протокола, с който е върната и новата банкова гаранция са приложени към адм. дело № 143/2011 г., преди същото да бъде изпратено по компетентност на ВАС. Ако уважаемият съд счете, че искането е допустимо, то следва съобразно разпоредбата на чл. 157, ал. 2 от ДОПК, да прецени дали са налице условията за спиране изпълнението на акта и то само в обжалваната част, тоест в акта има установени задължения за съответните периоди, които са декларирани от самото лице, и за тях реално не е налице предмет на спора в настоящия казус.

Представям на съда доказателствата, които сме представили по адм. дело № 143/2011 г., а именно молбите от „Бони Комерс”АД за връщане на предходната банкова гаранция в размер на 300 хил. лева. Молба за 110 хил. лева и Определение № 658/06.04.2011 на Административен съд – гр. Бургас за изпращане на делото по компетентност пред Върховен административен съд.

Ще изпратя справка за задълженията на жалбоподателя към 12.04.2011 г . като в графа документ е посочено номер на ревизионния акт, предмет на спора - № 62 /последни две цифри/, като тук са вкл. и задължения на жалбоподателят по РА № 60 предмет на друго дело и по който е спряно изпълнението.

Представям и акт за прихващане и възстановяване № 1100131/08.03.2011 г., с който са прихванати задължения по обжалвания акт. Изрично заявявам, че срещу АПВ жалбоподателят „Бони Комерс”АД е входирал жалба в Дирекция „ОУИ” Бургас и в настоящият момент не е изтекъл срока за произнасяне.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е подадена в законоустановения срок от лице с процесуална легитимация и е процесуално допустима. Да се приемат доказателствата по преписката и тези представени в  днешното съдебно заседание. Относно молбата за експертиза, считам, че е основателна, но да се е даде възможност на ответника да се запознае с въпросите и ако е необходимо да постави въпроси. Относно искането за спиране на ревизионния акт - предоставям на съда.

 

         С оглед изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка по делото.

         ПРИЕМА доказателствата представени от процесуалния представител  на ответника, съгласно приложения опис, представен в  днешното съдебно заседание.

ПРИЕМА АПВ № 1100131/08.03.2011 г., както и справка за задълженията на „Бони Комерс” АД към 12.04.2011 г.

 

По искането за задължаване на ответника да представи ревизионните актове на доставчици на ревизираното лице за периоди септември, октомври и ноември 2008 г., съдът намира, че искането следва да бъде уважено, но задължението за представяне на тези доказателства следва да бъде възложено на съответната компетентна ТД на НАП в района на която е   конституирано съответното дружество.

По отношение на доставчика „Джефа копропейшън” ЕООД компетентна е ТД на НАП е гр. Варна, а по отношение на „Бизнес Кас Групо” ЕООД, компетентна е ТД на НАП  гр. София, офис „Витоша”.

 

С оглед на изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП гр. Варна и гр. София, офис „Витоша” да представят справка има ли издадени ревизионни актове на „Бизнес Кас Групо” ЕООД /”Агробизнес клас” ЕООД/ и „Джефа корпорейшън” ЕООД за данъчни периоди септември-ноември  2008 г.

 

По искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза и автотехническа експертиза, съдът счита, че следва да се произнесе в закрито заседание, след приключване на днешното съдебно заседание, с оглед значителния обем на въпросите и необходимостта да се прецени тяхната относимост към правния спор.

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПО ИСКАНЕТО за допускане на съдебно-счетоводна експертиза и автотехническа експертиза, ще се произнесе в закрито заседание в 10- дневен срок от днес.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника и на прокурора в тридневен срок от днес да изразят становище, ако считат че е необходимо, по искането за допускане на двете експертизи.

 

По искането за спиране изпълнението на ревизионния акт, съдът констатира следното:

Искането което е формулирано по настоящото производство е  с правно основание чл. 157 от ДОПК. Компетентен по това искане е административния съд, на който делото е подсъдно, тоест Административен съд – гр. Бургас. При разглеждане на искането съдът следва да съобрази и разпоредбата на чл. 153, ал. 3 - 5 от ДОПК.

Пред настоящия съдебен състав е на разглеждане и друг правен спор между същите страни, чийто предмет е съдебен контрол върху отказ на решаващия орган да спре изпълнението на ревизионния акт по искане на дружеството-жалбоподател – адм. дело № 143/2011 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Настоящият съдебен състав счита, че искането за спиране на изпълнението на ревизионния акт отправено по адм. дело № 531/2011 г., което се разглежда в днешното съдебно заседание е допустимо.

Спорът по адм. дело № 143/2011 г. е с различен характер, макар и между същите страни, а изходът от него не се явява преюдициален по отношение на настоящото искане с правно основание чл. 157 от ДОПК.       Предвид изложеното съдът счита, че следва да разгледа по същество искането за спиране на ревизионния акт.

 

След като се запозна със съдържанието на молбата и приложената банкова гаранция към нея, като съобрази разпоредбата на чл. 157, ал. 3 във вр. с чл. 153, ал. 3 – 5 от ДОПК, съдът намира следното:

Дружеството-жалбоподател е поискало спиране на изпълнението на ревизионния акт, като е представило банкова гаранция с дата на издаване 05.04.2011 г.- № 50/PG/456 издаден от „Алфа Банк - клон България” АД. По силата на тази банкова гаранция гарантът се задължава безусловно и неотменяемо да плати сумата от 110 000 лева, като по този начин се ангажира за задължението на „Бони Комерс” АД.

От текста на банковата гаранция е видно, че тя е валидна до 31.12.2011 г., като след тази дата задълженията на „Алфа банк - клон България” АД за заплащане вместо дружеството-жалбоподател на цитираната сума се обезсилват, а ангажимента се счита за окончателно приключен, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат на банката, или не.

Съгласно чл. 153, ал. 4 решаващият орган /в случая съда/ спира изпълнението на ревизионния акт ако представеното обезпечение е в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция, или държавни ценни книжа, и е в размера по ал. 3.

В конкретния случай съдът счита, че не е изпълнено условието банковата гаранция да е безусловна и неотменяема, въпреки словесното описание в нея, че банката се задължава „безусловно и неотменяемо” да плати сумата, която е посочена. Самото посочване на срок на гаранцията, в конкретния случай 31.12.2011 г. представлява условие, след което ангажимента на банката отпада, без значение каква е волята на приходната администрация, в чиято полза е издадена гаранцията.

Съдът счита, че по този начин не се постига целената от закона функция на гаранцията, поради което и искането за спиране следва да бъде отхвърлено.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за спиране изпълнението на Ревизионен акт № 02251000062/29.11.2010 г. предявено от „Бони Комерс” АД с молба вх. № 3100/06.04.2011 г. /л. 1201-1202 от делото/.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 05.07.2011 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: