Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 867            Година 03.05.2018        Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х-ти състав, на двадесет и четвърти април две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в състав:

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар Й. Б.

Прокурор 

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 530 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.64, ал.7 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Образувано е по жалба на А.Н.А. *** против разпореждане с рег.№ 304р-4215/21.02.2018г. на полицейски инспектор при РУ гр.Несебър, с което му е разпоредено в срок до 23.02.2018г. да предаде свидетелство за управление на МПС № 283176029/13.02.2017г., във връзка с наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. Счита разпореждането за незаконосъобразно, като издадено при липса на компетентност, при нарушение на законовите норми, при неспазване на установената форма, при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон и с целта на закона и прави искане да бъде отменено. В съдебно заседание не се явява и представлява.

Ответникът - Полицейски инспектор при Районно управление гр.Несебър – А.Г.А., редовно уведомен, в съдебно заседание се явява лично, оспорва жалбата и прави искане да бъде оставена без уважение.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С наказателно постановление № 16-0304-000504/23.03.2016г. издадено от началник сектор към ОД на МВР гр.Бургас, РУ Несебър, на А.А. на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 2 000,00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

Наказателното постановление е обжалвано по съдебен ред и е потвърдено с решение № 760/25.04.2017г. постановено по кнахд.№ 438/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

С разпореждане рег.№ 304р-4215/21.02.2018г. на полицейски инспектор при РУ гр.Несебър, е разпоредено на А.А. в срок до 23.02.2018г. да предаде свидетелство за управление на МПС № 283176029/13.02.2017г., във връзка с наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

Разпореждането е връчено срещу подпис на лицето, без обаче да е посочена датата на връчване, поради което следва да се приеме, че жалба с вх.№ 2353/23.02.2018г., е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Разпореждане рег.№ 304р-4215/21.02.2018г. е издадено от полицейски инспектор в РУ  гр.Несебър.

Съгласно разпоредбата на чл.64, ал.1 от ЗМВР, полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции, като разпорежданията се издават писмено.

Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, Полицейски органи са органите на Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Гранична полиция“, областните дирекции, дирекция „Миграция“, дирекция „Вътрешна сигурност“, дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, Специализирания отряд за борба с тероризма и звената „Общинска полиция“, които пряко осъществяват някоя от дейностите по чл.6, ал.1, т.1-3, 7 и 8.

Издаденото разпореждане е в изпълнение на контролната дейност по чл.6, ал.1, т.7 от ЗМВР, във връзка с чл.30 от ЗМВР, поради което е издадено от компетентен полицейски орган по смисъла на чл.57, ал.1 от ЗМВР – полицейски инспектор „Пътен контрол“ при РУ гр.Несебър, в съответствие с предоставената му  компетентност и функции.

В хода на административното производство по издаване на разпореждането не са допуснати процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото на защита на лицето.

Разпореждането е издадено в предвидената писмена форма и е мотивирано, с оглед изложените в него фактически и правни основания.

Съгласно чл.237, ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, наказанието лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност се изпълнява от органите, които признават това право и контролират упражняването му и от ръководителите на учрежденията, предприятията и организациите, където осъдените работят. Редът за издаване и отнемане на свидетелствата за управление на МПС е регламентиран в Наредба № 1-157/01.10.2002г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Наредбата). В чл.20 от Наредбата са определени юридическите факти, при чието настъпване органът изземва свидетелство за управление, като съгласно т.1 отнемането на свидетелства за управление на МПС се извършва въз основа на влезли в сила наказателни постановления, решения или присъди, с които е наложено наказание „лишаване от право да се управлява МПС“.

От жалбоподателят се твърди, че свидетелството му за правоуправление е иззето на 10.03.2016г. и върнато на 02.02.2017г., като в периода от влизане в сила на наказателното постановление до 21.02.2018г. никой не го е потърсил за да му бъде отнето свидетелството за доизтърпяване на наказанието. Същевременно, според него, към 25.01.2018г. е изтекъл срока по чл.82, ал.3, във връзка с ал.1, б.“б“ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) за изпълнение на наказанието и то не следва да се изпълнява.

Така направените възражения са основателни.

Съгласно чл.82, ал.1, б.“б“ от ЗАНН, административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Съгласно ал.2, давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието, като след завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност. Съгласно ал.3, независимо от спирането или прекъсването на давността, административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по ал.1.

Не е налице спор по делото, че жалбоподателят е лишен от право да управлява МПС за срок от 24 месеца с наказателно постановление № 16-0304-000504/23.03.2016г., което е влязло в сила на 25.04.2017г. – датата на която е потвърдено с решение № 760/25.04.2017г. постановено по кнахд.№ 438/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

След като наказателното постановление е влязло в сила на 25.04.2017г., 6-месечния давностен срок за изпълнение на административното наказание лишаване от право да управлява МПС, по чл.82, ал.1, б.“б“ от ЗАНН, е започнал да тече на 26.04.2017г. и изтича на 26.10.2017г.. По делото липсват твърдения и не са ангажирани доказателства през този период да се предприемани някакви действия от надлежните органи спрямо наказания за изпълнение на наказанието, поради което следва да се приеме, че давността не е била спирана на основание чл.82, ал.2 от ЗАНН, съответно е изтекла на 26.10.2017г..

В допълнение на изложеното, следва да се има в предвид, че в случая на 26.01.2018г., преди издаване на процесното разпореждане, е изтекла и абсолютната давност предвидена в нормата на по чл.82, ал.3, във връзка с ал.1, б.“б“ от ЗАНН, тоест дори и да са били предприемани някакви действия по изпълнение на наказанието, то отново не подлежи на изпълнение.

Погасителната давност за изпълнение на наложеното наказание се свързва с бездействие на надлежните органи по отношение правото да осъществят изпълнение на наложено административно наказание и съставлява изтичане на определен от закона период от време, в който тези органи проявяват пасивност. В настоящия случай давността за изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява МПС е започнала да тече от влизане в сила на съдебното решение с което наказателното постановление е потвърдено и е изтекла на 26.10.2017г., поради което след тази дата това наказание не подлежи на изпълнение и обжалваното полицейско разпореждане е незаконосъобразно.

С оглед на изложеното, след като наложеното на жалбоподателя административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца с наказателно постановление № 16-0304-000504/23.03.2016г., не подлежи на изпълнение, не са налице основанията по чл.20 от Наредбата, за изземване на свидетелството му за правоуправление на МПС и издаденото полицейско разпореждане е незаконосъобразно, като постановено при липса на предвидените материалноправни предпоставки.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, във връзка с чл.64, ал.7 от ЗМВР, Административен съд Бургас,  десети състав

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ разпореждане с рег.№ 304р-4215/21.02.2018г. издадено от полицейски инспектор А.Г.А. при Районно управление гр.Несебър при ОД на МВР гр.Бургас.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: