Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 803

 

гр. Бургас, 25 април  2016 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четиринадесети април, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

      АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар К.Л. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 530/2016 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от А.П.К. ***, против Решение №1835/21.12.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 4734 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 3864/09.10.2015 г., издадено от Главен инспектор „Мониторинг” в дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” в Агенция „Пътна инфраструктура” София, с което на А.П.К., за нарушение на чл. 26, ал. 1, т. 1, буква „а” от Закон за пътищата и на основание чл. 53, ал. 1 от Закон за пътищата (ЗП), е наложено административно наказание – глоба, в размер на 3 000 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление. Евентуално прави искане за намаляване размера на наложеното му наказание. Според него при установените факти първоинстанционният съд неправилно е приложил закона, като не се е съобразил с разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. За да обоснове искането си за евентуално намаляване на наложеното наказание, представя доказателства за размера на получаваното от него трудово възнаграждение и за това, че полага грижи за две деца. По този начин цели да установи имотното си и семейно положение, което според него не е било изследвано нито от наказващия орган, нито от първоинстанционния съд при извършване на преценка от последния, за справедливост на наложеното наказание.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, не се явяват, не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила, тъй като липсват процесуални пороци, налагащи отмяна на наказателното постановление.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е частично основателна.

Настоящият състав на съда не приема за обосновани възраженията на касатора за неправилно приложение на закона от първоинстанционния съд при преценка процесуалната законосъобразност на наказателното постановление.

Релевантните за спора факти са правилно установени и съдът е направил анализ на доказателствата, които ги удостоверяват.

Фактът, че при извършване на проверката не е била издадена кантарна бележка, не може автоматично да предпостави извод за недоказаност на нарушението. По делото е налична пътно-прехвърлителна разписка, представена от самия касатор, в която точно е указано количеството, с което управляваното от него превозно средство е било натоварено. Отделно от това, за съда няма съмнение, че при съставяне на АУАН е било извършено и измерване с везна, което измерване само е потвърдило обстоятелствата, констатирани с пътно-прехвърлителната разписка.

Правилно първоинстанционният съд е приел, че в случая не са налице предпоставки за приложение разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. В случая се касае до нарушение, което се характеризира със значителна степен на обществена опасност, тъй като движението на превозни средства по републиканската пътна мрежа, с параметри надвишаващи съответните норми, без тези средства да са получили съответно разрешение за движението си, би създало опасност за останалите участници на пътя.

Съдът намира за основателно възражението на касатора, досежно неправилно приложение на закона при преценка законосъобразността на наложеното наказание. В случая приложената санкционна норма предвижда наказание глоба в размер от 1000 до 5000 лева. Наказващият орган е наложил такова от 3000 лева, без да посочи или докаже впоследствие наличието на отегчаващи отговорността обстоятелства, така щото да е възможно наложеното наказание да бъде прието като справедливо. Отделно от това нито наказващият орган, нито първоинстанционният съд са изследвали семейното и имуществено състояние на санкционираното лице, така че да преценят въз основа на него размера на наложеното наказание. Липсата на такова изследване е нарушение на разпоредбата на чл. 27, ал. 2, предл.последно от ЗАНН.

Пред настоящата инстанция касаторът доказва, че трудовото му възнаграждение е в размер на 431 лева, с които средства следва да осигури и отглеждането на двете си деца. Затова съдът намира, че наложената глоба от 3000 лева, при предвиден законов минимум от 1000 лева, е явно несправедлива по размер.

По тези съображения съдебното решение следва да бъде отменено в частта, в която е потвърдено наказателното постановление, досежно наложената санкция. Последното да бъде изменено в тази част, като определения с него размер на санкцията от 3000 лева бъде намален на 1000 лева, а в останалата част съдебното решение – да бъде оставено в сила.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №1835/21.12.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 4734 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 3864/09.10.2015 г., издадено от Главен инспектор „Мониторинг” в дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” в Агенция „Пътна инфраструктура” София, с което на А.П.К., е наложено административно наказание – глоба, в размер на 3 000 лева и вместо него ПОСТАНОВИ:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 3864/09.10.2015 г., издадено от Главен инспектор „Мониторинг” в дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” в Агенция „Пътна инфраструктура” София, с което на А.П.К., е наложено административно наказание – глоба, в размер на 3 000 лева, като НАМАЛЯВА този размер на 1000 лева.

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение №1835/21.12.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 4734 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас, в останалата му част.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

  ЧЛЕНОВЕ: