Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

      931         /22.05.2015 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и трети април две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

Веселин Енчев

при секретар Г.Ф.  и прокурор Андрей Червеняков

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 530/2015 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (БТК) против решение № 7/29.01.2015 година по н.а.х.д. № 435/2014 година на Районен съд – Карнобат (РС), с което е изменено наказателно постановление № 034532/17.07.2014 година на директора на РД – Бургас, Сливен и Ямбол към КЗП (НП).

С НП, на БТК, за нарушение на чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), е наложена имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева. РС е изменил размера на имуществената санкция на 500 (петстотин) лева

Касаторът оспорва решението. Твърди, че съдебният акт не е обоснован – липсват правни и фактически доводи, защо НП следва да се потвърди. Заявява, че решението е постановено в противоречие с приложимото материално право, предвид липсата на извършено нарушение от дружеството. Поддържа, че БТК има електронен регистър на рекламациите, в който се описват името на потребителя, данни за модел и сериен номер на стоката, предмет на рекламацията и предпочитания начин за удовлетворяване на рекламацията. Затова, при регистриране на рекламация се издава сервизна поръчка, генерирана от електронния регистър, какъвто отрязък е представен по делото.

Иска отмяна на решението и на НП. Алтернативно желае прилагане на чл. 28 от ЗАНН.

Ответникът не изразява становище жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

С НП дружеството е санкционирано за това, че не е отразило рекламация в поддържания електронен регистър на рекламациите - рекламация от 21.12.2013 година на телефон „Сони Експерия Зет“ в търговски обект на дружеството (магазин „Виваком“) в град Карнобат, по повод на която е съставена сервизна поръчка № 300726/21.12.2013 година.

РС е изменил НП като е приел, че извършването на нарушението е доказано, но размерът на имуществената санкция е завишен.

Касационната жалба е неоснователна.

Не е налице твърдяната от касатора необоснованост на решението на РС.

Напротив. Описана е фактическата обстановка по извършването на нарушението, неговото установяване, както и по налагане на санкцията. Коментирани са възраженията на процесуалния представител на БТК, изложени в жалбата до РС. Фактическата обстановка по НП е сравнена и със свидетелските показания на разпитания свидетел С. Я. – П. Съдът е съпоставил  фактите с приложимото материално право и е направил логически и юридически обоснован извод, че извършването на нарушението е доказано.

Неоснователно е и второто основно възражение в касационната жалба на БТК. По делото изобщо не се спори, че дружеството има изграден електронен регистър на рекламациите, нито че е приело продадения телефон за поправка. Нарушението, за което БТК е санкционирано, е че не е отразило рекламацията в поддържания електронен регистър за рекламациите. Този отрицателен факт в НП не е опроверган от жалбоподателя с доказателствените средства, допустими в производството пред РС. След като от страна на БТК се твърди, че се поддържа регистър с определени реквизити -  име на потребителя, данни за модел и сериен номер на стоката, предмет на рекламацията и предпочитания начин за удовлетворяване на рекламацията, то дружеството е следвало да представи доказателство (на магнитен или хартиен носител) за своевременното въвеждане на рекламацията. Такова доказателство не е представено. Твърденията, че издаденият документ за сервизна поръчка, представен по делото пред РС, е резултат от интегрирането на услугите по рекламацията и поправката в една система, са просто твърдения. При липсата на надлежно опровергаване на отрицателния факт, установен в НП (неотразяване на рекламацията), РС законосъобразно е приел, че нарушението е извършено.

Не са налице и предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Нарушението не разкрива белезите на „маловажност“ с оглед обществената опасност, която е преценено, че има, предвид размера на санкцията, предвидена за извършването му.

Касационната жалба следва да се отхвърли.

Решението на РС следва да се остави в сила.

Затова, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7/29.01.2015 година по н.а.х.д. № 435/2014 година на Районен съд – Карнобат.

 

Решението е окончателно.

           

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: